(16.20 hodin)
(pokračuje Fuksa)

V oblasti odborné způsobilosti se pro testování a posuzování zvířat a pro provádění inseminace zohledňuje princip, kdy dostatečně dlouhá praxe v oboru, což je pět let, je adekvátní náhradou dosaženého formálního vzdělání.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny v listopadu 2010 a doporučil Poslanecké sněmovně, aby s ním vyslovila souhlas bez připomínek.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 83/1. I tentokrát je zpravodajem výboru pan poslanec Pavel Kováčik a já ho prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A i tentokrát, kolegyně a kolegové, odkáži na řeč pana ministra. Ano, má pravdu. Skutečně na 5. schůzi dne 18. minulého měsíce schválil zemědělský výbor tento návrh zákona bez připomínek. Musím říci, že z okruhu osob kolem bývalého vedení Kladrub se mi dostalo zprostředkovaně, řekněme, určitých pochybností k tomuto návrhu, zejména ke způsobu změny vedení plemenné knihy. Nicméně jako zpravodaj musím říci, že jsem dodneška neobdržel žádný pozměňovací návrh z pera poslance nebo poslankyně, který by se k tomuto problému vyjadřoval konkrétně a navrhoval nějakou změnu. Čili do této chvíle žádné změny, žádné pozměňovací návrhy nepřišly. Pokud tak nepřijde v podrobné rozpravě tohoto druhého čtení, tak samozřejmě zemědělský výbor navrhuje schválit bez připomínek. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji zpravodaji panu poslanci Pavlovi Kováčikovi. Otevírám obecnou rozpravu a nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se tedy, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí nikdo, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, opět bez písemných přihlášek. A opět se zeptám, zda se někdo hlásí do této podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím také podrobnou rozpravu a vlastně tím končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a děkuji též panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, dalším bodem je

8.
Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna,
Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře,
Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 11/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan kolega Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Dovolte mi, abych v zastoupení pana premiéra Nečase zde uvedl návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o rozsahem malou změnu, která ovšem je, řekněme, velmi silně poptávána a dlouho se o ní diskutuje. Jedná se o úpravu, která mění postavení institutu poslanecké imunity, samozřejmě senátorské a zároveň i soudců Ústavního soudu. Jak jsem říkal, rozsahem je úprava velmi malá, nicméně svým dosahem, myslím, je velmi zajímavá.

Nebudu to dlouho uvádět, myslím, že všechny podrobnosti zde uvedl pan předseda Nečas při projednávání v prvním čtení. Proto v tuto chvíli dám prostor pro rozpravu ve druhém čtení. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a mandátovému a imunitnímu výboru. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 11/2, 11/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, ústavní výbor projednal na své schůzi návrh usnesení, dostali jste ho na lavice, jak předpokládám. Ústavněprávní výbor vyslovil s tímto návrhem souhlas a doporučuje ke schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. Poprosím také zpravodaje mandátového a imunitního výboru pana poslance Jana Chvojku, aby nás informoval o rozhodnutí tohoto výboru.

 

Poslanec Jan Chvojka: Dobrý podvečer, dámy a pánové, vážená paní předsedkyně. Mandátový a imunitní výbor dne 4. listopadu 2010 na své 6. schůzi projednal návrh zákona a doporučuje návrh zákona ke schválení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám žádné. Ptám se, zda se hlásíte někdo z vás. Pan kolega Jeroným Tejc, obecná rozprava, první vystoupení. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dovolil bych si avizovat pozměňovací návrh k tomuto tisku, který se pokusím teď velmi krátce zdůvodnit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nenecháte to na podrobnou rozpravu?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nechtěl jsem zdržovat potom podrobnou rozpravu, ale určitě se k tomu můžeme vrátit. Nebude to dlouhé, takže vystoupím až v podrobné rozpravě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobře, takže teď ještě do obecné rozpravy hlásí se někdo? Nehlásí-li se nikdo, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan kolega Jeroným Tejc je tady, nyní má možnost přednést svůj návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji, na druhý pokus se pokusím odůvodnit pozměňovací návrh, který vám byl rozdán.

My jako sociální demokraté souhlasíme s omezením trestněprávní imunity tak, jak je to v návrhu navrženo. Myslím, že je to omezení, které říká, že už nebude takzvaná doživotní trestněprávní imunita, tedy že bude možné poslance stíhat i po ukončení mandátu, pokud nebyl vydán, je správné, a v zásadě se na tom shodneme.

Pokud se týká přestupkové imunity, tak já také nevidím důvod, proč by kdokoli z nás měl požívat nějaké výsady například při páchání dopravních přestupků. Nicméně navrhuji pozměňovací návrh, který zní takto: "Za přestupky, které poslanec nebo senátor spáchal v souvislosti s výkonem svého mandátu, podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak."

V zásadě se jedná o to, že je zachovávána přestupková imunita pouze tam, kde by se toho přestupku onen poslanec nebo senátor dopustil v souvislosti s výkonem mandátu. Je to tedy výrazně omezeno, v zásadě můžeme hovořit především o přestupcích v případě porušení shromažďovacího práva. Nejde tedy o to, aby nám poslanci nebo senátoři záměrně porušovali zákon, ale jde o to, aby opozice nebo i koalice byla chráněna před výkonnou mocí v případě, že by docházelo k jejímu zneužívání. Nejde o to, abychom vyviňovali kohokoli, ale jde o to, aby poslanci a senátoři nebyli šikanováni třeba právě neustálým přestupkovým řízením v případě, že se zúčastní demonstrace, v případě, že vysloví svůj názor na veřejnosti, a myslíme si, že tato úprava by mohla být určitým kompromisem, tak abychom skutečně vyřešili problém, který tady dlouhá léta je a na který veřejnost poukazuje, byť se za posledních mnoho let žádný případ, kdy by se poslanec odvolal k mandátovému a imunitnímu výboru pro přestupek, nestal. Ale proto si dovoluji navrhnout tento pozměňovací návrh, který je na lavicích a ke kterému se tedy tímto i přihlašuji. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná. Končím podrobnou rozpravu. Ale pan kolega Hojda s faktickou poznámkou. Chtěl jste ještě v rámci podrobné rozpravy, pane kolego? Tak jsem ji neskončila, ale ještě je zde faktická poznámka pana kolegy Hojdy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP