(22.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Já v tuto chvíli jsem svolala poslance z předsálí, protože nyní musíme rozhodnout hlasováním o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Ještě jednou gonguji a zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti němu?

V hlasování číslo 28 z přihlášených 146 pro 134, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Tedy v tuto chvíli žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval obecnou rozpravu, kterou právě tímto otevírám, a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan ministr financí Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Já chci jenom panu zpravodaji poděkovat za velmi podrobnou zpravodajskou zprávu. Byla do té míry podrobná a obšírná, že obsahovala i věci, které předloha, o které budete rozhodovat, neobsahuje. (Smích v plénu, potlesk.)

Aby tedy prosím nedošlo k nedorozumění a opravdu jsme věděli, o čem hlasujeme, tak ona srážková daň z objemu elektřiny z fotovoltaické elektrárny, prosím pěkně, není obsahem předlohy (smích zprava), o které budete rozhodovat. To jediné, co je v této předloze, je zrušení daňových prázdnin a posunutí technologie fotovoltaických elektráren do jiných odpisových skupin. Poslanecká sněmovna samozřejmě také bude rozhodovat o srážkové dani, ale v úplně jiném režimu, v úplné jiné materii, v úplně jiném bodě a s úplně jiným předkladatelem, pravděpodobně také s úplně jiným zpravodajem. (Smích a potlesk zejména z pravé části sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a slovo dávám paní poslankyni Daně Váhalové, která je písemně přihlášenou do obecné rozpravy.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vystupuji ke sněmovnímu tisku 158, novela zákona o daních z příjmu.

Tato novela ruší řadu výjimek na slevu z daně. Současně i v této novele se promítá charakter koncepce šetření současné vlády. Hlavní břemeno se soustavně přehazuje na ty nejslabší. Tohoto jsme svědky i v předkládání úspor v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí. Zúžením okruhu osob, které mají nárok na porodné, snížením stávající výše příspěvku na péči ze 2000 na 800 Kč měsíčně, zrušením sociálního příplatku. Tato novela v tom pokračuje a dále prohlubuje nespravedlivý charakter současných škrtů. Ruší např. bez náhrady ustanovení § 35 odst. 1 písm. c), podle kterého má poplatník právo na slevu na dani ve výši jedné poloviny daně za předpokladu splnění dvou podmínek: minimální počet zaměstnanců 25 a podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, činí více než 50 % stavu zaměstnanců. Nejen že zdravotně postiženým občanům snížíme příspěvek na péči, ale ještě k tomu jim ztížíme možnost zaměstnání. To není rozumné a nesvědčí to o sociálním přístupu současné vlády. Dále novela navrhuje snížení roční slevy ze současných 24 840 Kč na 23 640 Kč, tedy o 100 Kč měsíčně pro každého poplatníka. I tento zásah dále prohlubuje nespravedlivost daňového systému, který vznikl zavedením jednotné daně. Tato novela to jenom prohlubuje.

I samotný předkladatel je si tohoto v jistém smyslu vědom, když uvádí: Negativní dopady se mohou projevit především v sociální oblasti, neboť dochází např. ke zrušení jedné ze slev na dani při zaměstnávání tělesně postižených osob, což má negativní dopad na jejich zaměstnanost. Na druhé straně bude omezeno bohužel časté zneužívání tohoto daňového institutu.

Další věc, která mně schází, a nejenom v této novele, je analýza dopadu těchto opatření na společnost. Mám na mysli zrušení osvobození úrokových příjmů spořitelních a úvěrních družstev uvedené v § 19 odst. 1 písm. zq). V důvodové zprávě se sice dovídáme, že v současné době platná úprava je nesystémovou výjimkou v rámci zákona o daních z příjmu, která v návaznosti na změny ve způsobu zdanění úrokových příjmů právnických osob již nemá svou opodstatněnost. Mě by ovšem zajímalo, jaký to bude mít vliv na finanční zdraví těchto institucí. Přece jenom žijeme v době finanční krize a nervozita trhu je značná. Každá negativní zpráva může zemi jako Česká republika uškodit.

Celkově bych chtěla konstatovat, že tento návrh je šitý velmi horkou jehlou. Na základě výše uvedeného nemohu tento zákon podpořit. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Mám zde tři přihlášky - pan zpravodaj Paroubek, poté pan poslanec Babák a paní poslankyně, domluvte se na pořadí.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Víte, pan ministr tady není, zřejmě se šel osvěžit vzduchem. Chtěl bych říci, že nevím, co je tady důvodem k smíchu při jeho vystoupení, protože málo platné, jestli někdo - a já jsem tady citoval z dopisu občana, který píše, že nebude schopen splácet cosi, tak je také kromě jiného způsobeno tou důchodovou situací, do které se dostane změnou odpisování. A to je zcela nepochybně předmětem tohoto návrhu této novely zákona o daních z příjmu. Takže já bych se, pane ministře, nesmál. A možná po těch arbitrážích, které budou následovat, vás a vládní většinu přejde smích.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Slovo má paní poslankyně Kohoutová nebo pan poslanec Babák. Prosím paní poslankyně Kohoutová.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedající, kolegové, musím reagovat na změny, které se týkají chráněných pracovních dílen, a tedy zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Prosím vás, nepleťme si dojmy a pojmy. Zdanění nebo to rušení máme proto, že podle písm. a) a b) nám zdaňování stačí. Nikoho nic neohrozí. Řekněme si, v jaké jsou situaci firmy, které se v rámci chráněného pracovního trhu specializují na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ve většině jsou to firmy, které jsou daňově na nule, které nic neodvádějí. To jsou firmy, které se skutečně starají o to, aby osoby se zdravotním postižením se integrovaly na pracovním trhu. Těmto stačí danění podle písm. a) a b).

Proč se ruší písm. c), je zcela zřejmé. Jde o to, že ve většině jde o spekulanty. Jde o spekulanty se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. To chceme? Chceme tady přikyvovat a koukat se na to, jak někteří podnikatelé - podnikavci podnikají s byznysem zdravotně postižených? Na tomto poli jsem se pohybovala mnoho let a věřte mi, že málokterá firma daní ještě podle písm. c). A my tady se odvoláváme na to, jakým způsobem my budeme rušit, narušovat podnikání lidí a zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Prosím vás! Pojďme si sednout a dopadnout na zem. Není to pravda.

A moc mě netěší to, že tady si musíme mezi sebou říkat, jestli zdravotně postižení budou moct pracovat, nebo nebudou, když se zruší písm. c). Zdaňování písm. a) a b) plně stačí a myslím si, že nikdy neohrozíme zaměstnávání osob se zdravotním postižením škrtem písm. c), naopak, já ho vítám, protože vyřadíme ty nepoctivé hráče z trhu práce. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý večer, paní předsedající, dobrý večer vládo, kolegyně, kolegové. Já chci podpořit názor tady paní kolegyně, protože co se týče postižených, tak s nimi též pracuji. A chtěl bych tady zdůraznit, že i v důvodové zprávě, kterou jsme měli k dispozici na rozpočtovém výboru, je zpracována analýza, kde bylo vybráno nějakých 40 firem, které se tímto zabývají, to jsou ty chráněné dílny. Z těch 40 firem pouze 5 bylo vyhodnoceno, že pracuje poctivě. Zbytek je dán do té škatulky - že pouze pracuje vzhledem k daňové optimalizaci. Takže tato věc je zcela logická a tu bych tím chtěl podpořit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP