(21.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování o celém předloženém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku číslo 156."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko ano a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 21 z přihlášených 147 poslanců pro 99, proti 42. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk z prvé části sálu.)

 

Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 157, bychom podle § 99 odst. 5. měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném znění.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo. Rozpravu tedy uzavírám a přikročíme k hlasování. Zavolám kolegy a přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 157, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přihlášených 146 poslanců pro 97, proti 43. Tento návrh usnesení byl schválen.

 

Než zahájím projednání tohoto vládního návrhu zákona, chci seznámit Sněmovnu s tím, že paní poslankyně Kaslová se omlouvá pro zbytek dnešního jednání.

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk č. 157/ - zkrácené jednání

Předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že jsem tento návrh představoval Poslanecké sněmovně již minulý týden a vedla se k němu poměrně velmi obsáhlá debata, dovolím si ušetřit Poslaneckou sněmovnu toho, abych opakoval argumenty, důvody a motivy, které vedly vládu k předložení tohoto návrhu zákona. Pouze si dovolím připomenout, že obsahuje tři základní změny oproti platnému právnímu řádu, který upravuje oblast stavebního spoření.

Prvním je zvláštní jednorázová sazba daně z příjmu ve výši 50 % z poskytnuté státní podpory, a to pouze pro zdaňovací období roku 2011. Druhým opatřením je snížení maximální výše státní podpory na 2000 korun pro období 2012 a dále. Tím třetím opatřením se ruší výjimka ze zdanění úrokových příjmů, které plynou ze stavebního spoření, to je jak z úroků z vkladů, tak z úroků ze státního příspěvku. To jsou tři parametrické změny, kterými se nemění systém, proto si dovolím avizovat, že v průběhu roku 2011 ještě v první polovině předložím Poslanecké sněmovně definitivní návrh zákona o stavebním spoření, kde bychom měli pečlivě prodiskutovat definitivní koncept tohoto zvláštního finančního produktu, má-li existovat dále, tedy zejména jeho účelové zaměření a skutečnost, zda má být poskytován pouze stavebními spořitelnami, nebo zda je možné uvažovat i o tom, že ho budou poskytovat všechny ostatní retailové instituce.

Děkuji za pozornost a prosím o schválení tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 157/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Alfréd Michalík a seznámil nás s výsledkem projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dnes ráno zasedal rozpočtový výbor, který přijal k tomuto tisku 157 usnesení, které máte všichni před sebou v písemné podobě. Já jenom zdůrazním to, že po úvodním slově paní náměstkyně Król a po zpravodajské zprávě přijal rozpočtový výbor tři doporučení.

Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tisk 157 v tom komplexním názvu projednala Sněmovna v obecné rozpravě. Dále, aby projednala všechny jeho části i v rozpravě podrobné. A za třetí, projednala jej do pátku 5. listopadu do 16 hodin. Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento tisk, sestavený, tyto změny zákonů, tisk 157, schválila bez připomínek. A za třetí, zmocnila mě, abych s tímto usnesením seznámil Sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 23 z počtu přihlášených 146 poslanců pro 130, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval obecnou rozpravu, kterou právě otevírám. Z písemných přihlášek mám zde jednu přihlášku paní poslankyně Dany Váhalové. Není na přihlášce vyznačeno, zda se hlásí do rozpravy obecné a podrobné. Dává najevo, že do rozpravy obecné. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, jsem ráda, že mohu dnes na dnešním fóru vystoupit. Chtěla bych vystoupit k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Z vládní důvodové zprávy se dočítáme, že důvod k předložení návrhu zákona je dán potřebou reagovat na situaci, kdy tento systém stavebního spoření v dnešní době nevede plně k podpoře financování bytových potřeb, což bylo hlavním účelem pro jeho zavedení v roce 1993, a současně zatěžuje výdajovou stránku státního rozpočtu, čímž se podílí na negativním vývoji státního dluhu. Pro státní rozpočet roku 2012 se očekává snížení výdajů z plánovaných cca 11,4 miliardy korun na cca 6,5 miliardy korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP