(19.10 hodin)
(pokračuje Drábek)

V oblasti nemocenského pojištění se navrhuje ponechat sazbu pro výpočet nemocenského na 60 %. Dále se pro další tři roky navrhuje, aby zaměstnavatel poskytoval náhradu mzdy či platu a odměny v období prvních 20 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti namísto dosavadních 14 kalendářních dnů.

Dále je zařazena nová úprava nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, kde se uvádí nová úprava, která zajišťuje, že vyměřovací základ zvolený osobou samostatně výdělečně činnou pro nemocenské pojištění bude alespoň ve výši vyměřovacího základu pro důchodové pojištění.

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení se navrhuje, aby sazba pro odvod pojistného nadále činila pro zaměstnavatele 25 %.

Dále se pro rok 2011 navrhuje zachovat maximální vyměřovací základ pro placení pojistného, sociálního i zdravotního, na úrovni roku 2010, to znamená ve výši 72násobku průměrné mzdy.

Dále se navrhuje v zákoníku práce zavedení písemné formy dohody o provedení práce a dále se navrhuje úprava ve vymezení stanovení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kde se navrhuje umožnit stanovení touto úpravou zákoníku práce zvláštních platových stupnic například pro pedagogické pracovníky a zjednodušit podmínky pro určení platového tarifu.

V oblasti dávek sociální podpory se předkládá úplné zrušení sociálního příplatku, přičemž rodinám se zdravotně postiženými dětmi se navrhuje ztrátu této dávky kompenzovat zrušením krácení rodičovského příspěvku při souběhu s příspěvkem na péči. U rodičovského příspěvku se navrhuje sjednocení celkové části rodičovského příspěvku náležejícího rodiči ve dvouleté variantě čerpání dávky s variantou čtyřletou. Dále se navrhuje změna v nárocích na porodné, která sleduje větší adresnost dávky a zacílení na prvorodičky v rodinách s nízkým příjmem.

V oblasti zaměstnanosti se navrhuje zpřísnění právní úpravy povolování a odnímání povolení ke zprostředkování zaměstnání a dále úprava podmínek pro čerpání podpory v nezaměstnanosti a zavedení nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, překlenovacího příspěvku.

V oblasti sociálních služeb se navrhuje dosavadní výši příspěvku na péči v prvním stupni, to znamená ve stupni lehká závislost, snížit na částku 800 Kč měsíčně.

Tolik stručně k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 155/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje tohoto výboru pana poslance Miroslava Opálku a prosím ho, aby nás seznámil s výsledkem projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dle § 57 odst. 3 jednacího řádu zpravodaj informuje o obsahu projednávané věci a o výsledcích jednání výboru. Proto mi dovolte rozdělit svoji zprávu na dvě části, napřed k obsahu a potom k jednání výboru.

Návrh zasahuje téměř do celé oblasti sociálního zabezpečení novelou šestnácti zákonů a významně ovlivní sociální situaci většiny domácností. Nepřispěje k soudržnosti společnosti, ale ještě více rozevře nůžky mezi jednotlivými příjmovými skupinami.

Tak jak vláda deklaruje, chce předejít závažným hospodářským škodám. Samozřejmě, nikdy neexistuje jen jedna cesta. Ta, kterou si vláda nevybrala, je například ne zvýšení, ale návrat legislativního stavu v této oblasti před rok 2007, což by přineslo 80 až 90 miliard. Řešení v černé a šedé ekonomice by postupně přibylo v daňové oblasti a v odvodech na sociální a zdravotní zabezpečení až 30 miliard. Eliminace korupce při schvalování veřejných zakázek skrývá odhadem podle mezinárodních institucí až schodek 40 miliard. Dále odstraňování stropu na sociální a zdravotní pojištění a další. Například jen srovnání složené daňové kvóty na průměr Evropské unie v České republice by předpokládalo vyrovnaný rozpočet.

Prostě a jasně, cesta není jen jedna. Vláda má svůj volební program, nebo volební programy svých stran, své programové prohlášení vlády, využívá tedy své síly a předkládá svůj návrh.

Nyní velmi stručně k jednotlivým zákonům, kde vidím určitý spor. Nebudu vyjmenovávat podrobně všechno jako u tisku 120. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP