(18.10 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych zastoupil zpravodaje a seznámil vás s usnesením rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor svým usnesením z 11. srpna 2010 bere na vědomí Informaci o podpořeném financování na rok 2009. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o podpořeném financování pro rok 2009. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu. Písemnou přihlášku žádnou do této rozpravy nemám ani nevidím, že by se někdo do této rozpravy hlásil z místa, a tuto rozpravu proto končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té se také nikdo nepřihlásil ani písemně ani z místa, i tuto rozpravu ukončuji.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2009.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 76 z přihlášených 100 poslanců pro 85, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu. Situace bude co do personálního obsazení úplně stejná, a já se tedy chci otázat obou zpravodajů, zda souhlasí s tím, že ve své roli budou pokračovat, a vidím, že s tím souhlasí.

64.
Informace o pojišťování vývozu se státní podporou (období leden - prosinec 2009)
/sněmovní tisk 3/

Informace byla předložena. Hospodářský a rozpočtový výbor ji projednaly. Usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 3/1 a 3/2. Já tedy prosím, aby se slova ujal slova zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Husák, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedající, hospodářský výbor se zabýval tímto tiskem na své 3. schůzi 9. září a přijal následující doporučení:

Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2009. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také a poprosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, aby nás též informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, opět bych tedy zasuploval za nepřítomného zpravodaje výboru a seznámil vás s usnesením z druhé schůze rozpočtového výboru dne 11. srpna 2010:

Rozpočtový výbor bere na vědomí informaci o pojišťování vývozu se státní podporou za období leden - prosinec 2009. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou za období leden - prosinec 2009. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Písemnou přihlášku do této rozpravy nemám, nevidím ani nikoho, kdo by si přál vystoupit a hlásil se do této rozpravy z místa, a proto tuto rozpravu ukončuji. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se též nikdo písemně nepřihlásil ani z místa se do takové rozpravy nikdo nehlásí, a proto i tuto rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej shodně přednesli oba zpravodajové, tj. že Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí informaci o pojišťování vývozu se státní podporou za období leden - prosinec 2009.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 77, z přihlášených 103 poslanců pro 91, proti žádný. Tento návrh usnesení byl přijat a já můžu ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat následujícím bodem, kterým je

65.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009
/sněmovní tisk 4/

Předloženou zprávu projednal výbor hospodářský, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 4/1. Já prosím pana zpravodaje poslance Jana Husáka, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal tuto zprávu na své 3. schůzi 8. září a přijal usnesení číslo 14. Tímto usnesením hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009, tisk číslo 4, schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se písemně nikdo nepřihlásil ani nevidím, že by se do této rozpravy mínil někdo přihlásit z místa. Proto tuto rozpravu ukončuji. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Též do ní nemám žádnou písemnou přihlášku a neeviduji nikoho, kdo by se do této rozpravy hlásil z místa. Končím tedy podrobnou rozpravu.

 

Můžeme hlasovat o usnesení tak, jak jej pan zpravodaj přednesl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 78, z přihlášených 102 poslanců pro 94, proti žádný. I tento návrh usnesení byl přijat a můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Kolegyně a kolegové, máme zde další body z bloku Zprávy, návrhy a další body. Protože prakticky asi bez výjimky nejsou přítomni ministři, kterým tyto body přísluší, ale současně jsou zde přítomni ministři, kteří se jejich úlohy v zastoupení chtějí ujmout, budu postupovat následujícím způsobem: Pokud někdo vznese protest proti takovému dalšímu projednávání, budu toto respektovat v zájmu dobrých a kolegiálních vztahů. Mohli bychom se přehlasovávat, ale nepovažuji za užitečné, abychom zde vedli války tímto způsobem. Ptám se tedy někoho z poslanců, kteří zde před chvíli za mnou byli, prosím vznášíte protest proti tomu, abychom projednávali tyto body dále? (Z pléna se ozývá: Ne!) To je jak ve škole (s úsměvem). ***
Přihlásit/registrovat se do ISP