(16.50 hodin)
(pokračuje Seďa)

Proč, pane ministře, kvůli několika jedincům, kteří zneužívají sociální systém, chcete trestat všechny zaměstnance? A určitě vy jako pan ministr práce a sociálních věcí víte, že v současné společnosti podnikatelé preferují zkrácené pracovní úvazky a ty zkrácené pracovní úvazky zaměstnanci dostávají. Buď ber, nebo neber. Prostě vždycky ten zaměstnanec bude tahat za kratší konec.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan ministr odpoví.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane poslanče, respektuji váš názor, nicméně ho nesdílím. Já si myslím, že podpora v nezaměstnanosti není trest, nýbrž pomoc státu. A to, jak vysoká má být pomoc státu, to je samozřejmě věc politické diskuse. Já tu politickou diskusi rád povedu, já mám za to, že podpora státu, ať už se to týká podpory v nezaměstnanosti nebo podpory v rámci sociální sítě, je pomocí státu. A mluvit o tom, že stát někoho trestá, ve chvíli, kdy mu dává nějaké finanční prostředky, považuji za nesprávné.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Následuje další interpelace, kterou podal poslanec Jan Látka na ministra Pavla Drobila. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, Česká republika stejně jako další státy Evropské unie evidentně přehnala svoji podporu, kterou v rámci podpory obnovitelných zdrojů energie věnovala fotovoltaice a solárním elektrárnám. Nechci se již vracet k číslům o menší účinnosti i menším ekonomickém efektu.

Loni úřady povolily rekordní počet slunečních elektráren a letos očekávají další nápor žádostí. Zatím však neřeší, co s černými panely, až doslouží a stane se z nich nebezpečný odpad. I Ministerstvo životního prostředí uznává, že existuje způsob, jak se mohou majitelé solárních elektráren vyhnout tomu, aby se o vysloužilá zařízení postarali. Žádný zákon na ekologickou likvidaci panelů nepamatuje, vztahuje se na ně obecně pouze stavební zákon. Hrozí nebezpečí, že investor může poslat sám sebe do konkurzu a vyhnout se tak odstraňování stavby. V takovém případě by se musel o sluneční šrot postarat stát, resp. obec, na jejímž katastru zařízení stojí. Po předpisech, které povedou k odpovědnému chování s vysloužilými panely, volají i zástupci solárního průmyslu. Podle nich fotovoltaické elektrárny nesmí skončit jako ekologická zátěž na bedrech státu, jak je tomu u jiných průmyslových provozů. Evropské solární firmy usilují o to, aby se recyklací fotovoltaických článků zabývala i legislativa Evropské komise. Podle odborníků lze recyklovat až 85 % materiálu, protože panely obsahují velké množství skla a hliníku, které se mohou opět použít.

Recyklace slunečních elektráren byla zatím na okraji zájmu, protože jich bylo málo. Kvůli nebývalému rozmachu tohoto odvětví i u nás bude vysloužilých zařízení rychle přibývat. V České republice není zatím místo, kde by se články recyklovaly, a vadné či poškozené kusy se vracejí do zahraničí. Česká fotovoltaická a průmyslová asociace však doporučuje, aby se země připravila včas. Ptám se proto, vážený pane ministře, jaké kroky v tomto směru podniká vaše vláda.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Na tuto interpelaci odpoví pan ministr Drobil. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já tedy vás poprosím o shovívavost a možnost, abych vám odpověděl písemně, protože toto je klasický kompetenční spor mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí, ale já věřím tomu, že my se dohodneme.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Látka chce využít ještě doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za tu odpověď, že se dohodneme. A já, abych vyvinil vás, paní místopředsedkyně, tady pan ministr za mnou mě upozornil na čas, takže já nevyužiji celé minuty, abych si kompenzoval to přetažení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Následují čtyři interpelace, v každém případě interpeluje pan poslanec Jiří Paroubek, a to střídavě na pány ministry Kalouska a Drábka. Pane poslanče, prosím, vaše první interpelace.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Tu interpelaci číslo 31 považuji za zkonzumovanou a přejdu rovnou k interpelaci, jestli dovolíte, číslo 32.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, prosím, můžete.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, v minulých dnech došlo k odvolání ústřední ředitelky -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, já se omlouvám. 32 nemůžete, protože to interpelujete pana ministra Drábka. Jinými slovy - nebudete pokračovat v interpelacích na pana poslance Kalouska i v případě interpelace číslo 33? To se ptám.

 

Poslanec Jiří Paroubek: No tak, já jsem říkal, že přejdu k té 32. Vy jste zřejmě neslyšela, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To jsem slyšela velmi dobře. Ale jestliže jsem interpelaci uvedla tím, že interpelovaným ministrem je pan ministr Kalousek, tak ho nemůžeme jen tak změnou čísla změnit v osobě. (Poslanec Paroubek odchází od řečnického pultu.) Nemusíte odcházet, stačí mi jenom vaše ujištění, že pokračujete v úplně jiné interpelaci a pana Kalouska...

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já to samozřejmě takto formuloval, paní místopředsedkyně - že považuji tuto záležitost za zkonzumovanou.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: V takovém případě mi dovolte, abych oznámila, že následuje interpelace, kdy interpelovaným ministrem je pan ministr Drábek.

(Z cesty k řečnickému pultu mimo mikrofon se ozývá ministr Kalousek: Já ale chci odpovědět. Předsedající s úsměvem: Nemůžeš.)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Nemáte na co, pane ministře. Tak mohu pokračovat, paní místopředsedkyně?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, samozřejmě.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Výborně. Vážený pane ministře, v minulých dnech došlo k odvolání ústřední ředitelky České správy sociálního zabezpečení Michálkové. Podle sdělení pana ministra bylo důvodem nedodržování 90denních správních lhůt v námitkovém řízení, které jsou odvolacím prostředkem proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání a výši důchodu. Žadatelé o důchod mají po 1. lednu 2010 možnost podat v případě nesouhlasu s rozhodnutím ČSSZ o přiznání a výši důchodu do 30 dnů námitku. Námitkové řízení má žadatelům umožnit snadnější způsob přezkoumání jejich žádosti o důchod, oproti stavu před 1. 1. 2010 nemusí podávat žalobu k soudu. Samozřejmě, že to vyžaduje jisté zatížení České správy sociálního zabezpečení. Samozřejmě je potřeba dodržovat lhůty, které dodrženy v řadě případů nebyly. Požadované navýšení systemizace bylo Ministerstvem práce odmítáno, proto byly na tuto agendu často horkou jehlou nesystematicky přidělováni pracovníci z jiných odborných útvarů.

Já mám otázky na pana ministra: Je skutečným důvodem odvolání dr. Michálkové nedodržování správních lhůt, nebo zamýšlené dosazení ministrova člověka?

Dále: Proč bylo o navýšení počtu pracovníků rozhodnuto až po odvolání dr. Michálkové, zatímco její požadavky na navýšení nebyly adekvátně akceptovány?

Za čtvrté: Proč dr. Michálkové bylo znemožněno vykonávat jakoukoli vedoucí pozici na České správě sociálního zabezpečení, která by odpovídala jejím schopnostem a zkušenostem? To byla ve skutečnosti třetí otázka.

A čtvrtá: Byla volná pozice šéfa České správy sociálního zabezpečení obsazena výběrovým řízením? A pokud ne, proč.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážený pane poslanče, odpovím velmi stručně, abych se vešel do těch dvou minut, nicméně stejně tak vám jako každému jinému poslanci v případě potřeby budu na tyto otázky odpovídat i do detailu, do hloubky, pokud budete mít zájem, i mimo oficiální jednání.

Co se týká mého rozhodnutí o odvolání ústřední ředitelky Michálkové, skutečně hlavním důvodem byla přetrvávající situace v nedodržování správních lhůt. To já považuji za skutečně vážný problém, a proto jsem také o tom rozhodl.

Co se týká rozhodnutí o navýšení počtu zaměstnanců zpracovávajících tuto agendu, mým postojem - a zdůrazňuji slovo postojem - je, že v řadě případů, a myslím si, že je to i tento, je možné kapacitu lidskou a pracovní řešit vnitřním přerozdělením agend, nikoliv dalším navyšováním počtu zaměstnanců státní správy, v tomto případě podřízené organizace.

Co se týká dalšího zařazení dr. Michálkové v jejím pracovněprávním vztahu s Českou správou sociálního zabezpečení, to je plně v kompetenci vedení České správy sociálního zabezpečení a já do toho nijak nebudu zasahovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP