(16.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Slovo má pan ministr Drobil.

 

Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pane kolego, doufám, že vás uspokojím. Ochrana zemědělského půdního fondu je pro tuto vládu a Ministerstvo životního prostředí naprosto zásadní, kruciální prioritou. Já myslím, že jsme to dokázali i v již projednávaných novelách zákonů, které se budou týkat obnovitelných zdrojů, které řeší problém boomu fotovoltaických elektráren, kdy Ministerstvo životního prostředí přišlo už v této novele s možností, jak sanovat tento problém, a teď mám na mysli nejen účelově, ale trvalým zvýšením poplatků, nebo návrhem na trvalé zvýšení poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Souhlasím s tím, co jste tady řekl, včetně čísel, která jste tady uvedl o denním záboru v České republice. My dále pracujeme na novele zákona o zemědělském půdním fondu. Museli jsme ji přepracovat, protože jak skončila, vy jste tady uvedl, v minulém volebním období. Novela posiluje v zákoně již obsažené nástroje, jako jsou povinnosti vlastníků a nájemců zemědělské půdy, opatření k nápravě, sankce. Stejně tak zavádí nové nástroje, jako je registr informací o půdě, protierozní ochrana, ekonomické nástroje, stanovení nových limitů rizikových prvků a látek v půdách, snižuje znečištění půdy. To všechno tam bude obsaženo. Stejně tak zásadním způsobem změníme způsob stanovení odvodů za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Já už jsem to koneckonců řekl. To je jenom ve velké rychlosti aktuální stav. V tomto okamžiku je návrh novely zcela aktualizován a přepracován ze strany Ministerstva životního prostředí. Prošel vnitřním připomínkovým řízením na ministerstvu a bude odeslán do meziresortního připomínkového řízení a následně vládě.

Jenom k těm číslům, která jste v daném okamžiku měl možnost nalézt jako nástroj, jakým způsobem bude vláda kompenzovat, nebo z jakých prostředků bude vláda kompenzovat problém fotovoltaických elektráren. Tady zavádíme třídu ochrany, nové sazby odvodů proti současné hodnotě u bonitní třídy jedna 14krát, u bonitní třídy dvě 8,8krát, tři 5krát, u bonitní třídy čtyři 2,2krát a třídy pět 2krát. Já myslím, že jdeme přesně v kontextu toho, co pan poslanec tady navrhoval. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pane poslanče, můžete ještě položit doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji. Uspokojen jsem téměř byl. Jenom dvě věci, aby otázka ochrany zemědělského půdního fondu nebyla využita u fotovoltaických elektráren jenom jako určitý tlak z jiného prostředí, ale hlavně, vy jste mi, pane ministře, neodpověděl na otázku, jestli ty prostředky z navýšení odvodů budou investovány právě na ochranu zemědělského půdního fondu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane ministře, můžete reagovat.

 

Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil Ty prostředky - aspoň zatím, pokud nedojde ke změně, díky tomu, že řešíme ten problém rozdělení, které dneska bylo 40 % obce, 60 % Státní fond životního prostředí - my jsme z toho realizovali přesně, nebo jsou určeny přesně na výzvy k ochraně zemědělského půdního fondu, nebo půdy jako takové. Dneska je ten podíl 10 % obce, 15 % Státní fond životního prostředí, zbytek státní rozpočet, díky problému, který jsme tady řešili včera a budeme řešit v úterý příští týden. Nicméně vzhledem k tomu, že za celý rok 2008 bylo vybráno 390 milionů Kč za vynětí ze zemědělského půdního fondu, předpokládáme, že zvýšení těch tarifů, nebo sazeb, může přinést něco kolem 2 miliard, nebo něco málo přes 2 miliardy Kč. Počítáme i s kalkulací, že zvýšení bude znamenat menší zájem o vynětí ze zemědělského půdního fondu, čili ty kalkulace vycházejí z 25procentního poklesu. Takto to máme nadimenzováno. I přesto se nám podařilo samozřejmě s mírným poklesem uchránit pro Státní fond životního prostředí - protože u prostředků, které jdou do rozpočtu obcí já nemohu žádným způsobem určovat, jak budou použity - 339 milionů Kč a budou použity tímto způsobem, nikoliv na sanování cen z fotovoltaiky.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším interpelujícím je pan poslanec Jaroslav Krupka, který se se svou interpelací obrací na ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského. Pana ministra bohužel nevidím, ale pane poslanče, můžete se ujmout slova.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v současné době je centrem pozornosti médií a koneckonců i naší Poslanecké sněmovny projednávání problematiky připojování velkého množství fotovoltaických zdrojů do sítě a s tím povinnost, která je přenesena na stát, podpora výkupu elektrické energie.

Domnívám se, že vedle toho trošku uniká i ten druhý časový problém, že je nutné při tomto tempu zajistit legislativní činnost v rovině stavebně správní, to znamená dořešit stavební řízení, kolaudace, možná i činnost stavebních inspektorů v těch případech, kdy to činnost umožňuje. Proto se domnívám, že by bylo v zájmu investorů samotných v určitých případech přezkoumat, zdali došlo k naplnění všech povinností, které ukládá stavební zákon. Myšleno tím, zdali je v souladu s územní plánovací dokumentací každá stavba, požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu, jak tady koneckonců bylo řečeno, krajiny, práv dotčených osob a všech orgánů.

Proto bych si dovolil otázat se vás, pane ministře, zdali Ministerstvo pro místní rozvoj jako gesční orgán předpokládá určitou kontrolu právě těchto staveb s přihlédnutím k veškeré činnosti spojené s povolováním staveb, jejich umisťováním, tak jak jsem tady řekl. Zdali předpokládáte, že s těmito výsledky by měl být seznámen i povolovací orgán z hlediska připojování a vydávání licencí, to znamená energetický regulační orgán, aby v tom případě, kdy se zjistí možná i fatální nedostatky, přihlédl k oprávněnosti vydání licence a připojení do sítě. Protože si myslím, že i to srovnání právní by mělo platit tak, že na stavby, které nenaplní tyto povinnosti, by mělo být pohlíženo jako na takové jiné, které se nedají užívat. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Na vaši interpelaci vám ministr odpoví písemně.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Antonín Seďa, který bude interpelovat ministra financí Miroslava Kalouska. Připraví se opět pan poslanec Jaroslav Krupka.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, k 1. 1. 2010 došlo ke zvýšení spotřební daně z pohonných hmot o 1 Kč na litr. Důvodem tohoto opatření měl být zvýšený příjem do státního rozpočtu ve výši cca 4 miliard Kč. Díky této zvýšení spotřební dani i nárůstu silniční dopravy na našem území by se mělo vybírat o 15 až 20 % více, než se v současné době vybírá. Vaše ministerstvo zatím problém neřeší, protože celní správa operuje inkasem daně, což je průběžné cash flow, ovlivněné nejen předzásobením, ale i odloženou splatností daně.

Pane ministře, jste si vědom možného propadu této daně o 6 až 8 miliard za tento rok? Budete jako ministr navrhovat nějaké řešení tohoto stavu, který vznikl prostě vysokou cenou pohonných hmot v naší zemi? Jste si vědom, pane ministře, že k dalšímu zvýšení ceny nafty dojde na základě přijetí zákona o zvýšení podílu biosložek v pohonných hmotách i připravovaného zdanění čistého biopaliva, které je dnes od spotřební daně osvobozeno? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní může reagovat pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za otázku, pane poslanče. To je skutečně problém, kterým jsme se na Ministerstvu financí velmi vážně a po dlouhý čas zabývali, s celou řadou analýz, které vám, pokud vás to zajímá, velmi rád poskytnu. Protože jsme opravdu řešili otázku, zda Česká republika, která je tranzitní zemí, neztrácí na tom, že tady - vzhledem k vyšší ceně pohonných hmot, zejména nafty, protože republika je příliš malá na to, aby se nedala přejet na plnou nádrž - netankují zahraniční přepravci a tankují za našimi hranicemi, a zda by snížení spotřební daně z nafty nepřineslo větší inkaso z této daně a současně tím nepodpořilo naše přepravce než současná výše spotřební daně z nafty, kterou nastavil tzv. Janotův balíček v roce 2009. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP