(15.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Důkazní břemeno v tomto případě vždy je na finančním úřadu. Nebude dokazovat poplatník, že něco věděl, či nevěděl, ale finanční úřad mu musí dokázat, že věděl, protože podle daňového řádu, který vstoupí v platnost k 1. 1. 2011, bude vždy v každém případě platit zásada, že u jakékoliv doměrky, a v tomhle případě by se jednalo o doměrku, je důkazní břemeno na straně finančního úřadu. Neznamená to tedy zásadní znejistění podnikatelského prostředí, ale je to prostě jedna z mála pojistek a brzd, které máme oproti známým řetězovým podvodům při prodeji zboží a únikům u daně z přidané hodnoty.

Druhým nástrojem, který zavádíme, je režim převedení daňové povinnosti na příjemce plnění, takzvaný revers charge. Šestá směrnice Evropské unie umožňuje členským státům stanovit, že u vyjmenovaného plnění je povinnou osobou k přiznání a zaplacení daně osoba povinná k dani, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno, tedy nikoliv dodavatel, ale odběratel. Tuto možnost, je to jenom u vyjmenovaných komodit, samozřejmě, Česká republika doposud využívala pouze u dodání zlata, nicméně vzhledem k obrovskému nárůstu daňových úniků u ostatních položek to navrhujeme rozšířit na všechny ostatní možné komodity, to znamená i pro dodání šrotu a odpadu včetně jeho zpracování, obchodování s emisními povolenkami, kde se velmi rozjíždějí velmi sofistikované podvody s DPH, a u poskytování stavebních prací. V případě stavebních prací, aby se na to mohly obce, města a kraje připravit, navrhujeme odloženou účinnost k 1. 1. 2012, abychom neriskovali problémy v cash flow u těchto subjektů.

Bohužel šestá směrnice nepovoluje možnost tohoto revers charge u komodity, kde se obáváme, že dochází k daňovým únikům největším, a to jest u pohonných hmot. Z tohoto důvodu již můj předchůdce Eduard Janota požádal v únoru 2010 Evropskou komisi o udělení výjimky, aby Česká republika mohla toto opatření zavést i u pohonných hmot. Materie, kterou máte na stole, obsahuje toto ustanovení, neboť byl jistý optimistický předpoklad, že výjimka bude České republice ještě do konce roku, tedy ještě před účinností tohoto zákona, udělena.

Jakkoliv se snažíme vést velmi intenzivní diplomatické rozhovory jak v Evropské komisi, tak bilaterálně s Francií, která je největším odpůrcem udělování těchto výjimek, již tak optimistický nejsem a pokládám za velmi pravděpodobné, že ve druhém čtení vás budu muset informovat, že tato výjimka do konce roku České republice udělena nebude, a proto požádám o vypuštění tohoto ustanovení a případně o jeho rychlou implementaci v případě, kdy kdykoliv během příštího roku výjimku dostaneme.

To jsou asi zásadní věci, které obsahuje předložená novela. Prosím o propuštění do druhého čtení a laskavé projednání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Poprosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení. Je jím pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, přednesl bych zpravodajskou zprávu k tisku 120, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Myslím, že pan ministr tady důkladně odůvodnil tuto materii. Možná připomenout některé věci nebude škodit.

Je třeba říci, že oblast DPH je v rámci Evropské unie vysoce harmonizována a členské státy Evropské unie jsou povinny uplatňovat tuto daň ve smyslu směrnice 2006/112/ES a dalších předpisů Evropské unie. Je tedy potřebné do zákona o DPH transponovat některá ustanovení právních předpisů Rady. Jedná se o směrnice s účinností od 1. 1. 2011 či v průběhu roku 2011, které se týkají především místa plnění při poskytování služeb, daňových úniků spojených s dovozem zboží a také o promítnutí některých ustanovení o společném systému DPH, takzvaná technická novela.

Právní předpisy Evropské unie pro oblast DPH jsou výčtem s problematikou, kterou řeší, uvedeny v tisku, a jak říkám, pan ministr nejdůležitější zásady a věci, které jsou v tomto tisku, také odůvodnil.

Novela reaguje změnami na řadu věcí. Je to především ustanovení, které umožňuje směrnice Evropské unie uplatnit. Dosud tak v našem právním předpisu uplatněno nebylo. Je to například i zavedení ručení za daň jako nástroj proti daňovým únikům u zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku mezi plátci. Je to například i možnost provedení opravy výše daně, takzvaný odpis daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci. Tento nástroj lze ale využít pouze při splnění konkrétních podmínek. Je to také zpřesnění podmínek například u osvobození daně při dovozu zboží, které je propuštěno do režimu volného oběhu s tím, že bylo dopraveno nebo odesláno do jiného členského státu Evropské unie a toto zboží je osvobozeno od daně. Dále novela reaguje na změny a zkušenosti ze správy daně a z praxe a obsahuje i legislativně-technické změny.

Co to představuje pro podnikatelskou sféru, pro správce daně a pro konečné spotřebitele? Pro podnikatelskou sféru znamenají změny nastavení nástrojů, které zamezí případným daňovým únikům. Na druhé straně přinesou spravedlivé daňové podmínky a v neposlední řadě i ekonomickou pomoc při možnosti odepsat daň u uvedených pohledávek v době globální ekonomické krize nebo ekonomického oslabení, ale nejenom tehdy. Pro správce daně znamenají změny získat nástroje k omezení daňových úniků a k vymáhání nezaplacené daně, například u uplatňování nároku na odpočet daně a při zavedení ručení za daň. Pro konečného spotřebitele nemají změny zákona o DPH bezprostřední vliv na ceny zboží a služeb, to je třeba podtrhnout.

Novela neobsahuje změny jiných zákonů, novela není v rozporu s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí našeho právního řádu a kterými jsme také jako Česká republika vázáni. Navržená úprava není v rozporu ani s ústavním pořádkem České republiky.

Předkladatel navrhuje účinnost novely zákona s výjimkou jednoho uvedeného ustanovení od 1. 1. 2011. Tady si nejsem jist, zdali tedy tento termín je reálný.

Takže tolik k mé zpravodajské zprávě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Prosím, zaujměte místo u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu. První přihlášku do ní podává pan kolega Michal Doktor. Prosím tedy o vaše slovo. Další přihlášky zatím nemám.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře financí, kolegyně a kolegové, já jsem se přihlásil do rozpravy proto, abych reagoval na část vystoupení pana ministra financí, která se týkala té části novely zákona o dani z přidané hodnoty, kde je ambicí Ministerstva financí změnit tu část zákona o dani z přidané hodnoty, která bohužel v praxi podvodně fungujících firem působících na území České republiky nebo realizujících na území České republiky část svých aktivit vede ke zneužívání zákona a k únikům v oblasti výběru daně z přidané hodnoty.

Já jsem panu ministru financí velmi vděčný za to, že velmi srozumitelným - podtrhuji slovo srozumitelným - způsobem popsal úskalí, které limituje Ministerstvo financí ve snaze dokončit tuto cestu, respektive tuto snahu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP