(13.00 hodin)

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Novela zákona o účetnictví si klade za cíl zejména za prvé implementaci ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady, jejímž záměrem je snižování administrativní zátěže účetních jednotek při konsolidaci v účetnictví. Pokud mateřská společnost ovládá pouze nevýznamné dceřiné společnosti, nemusí konsolidovanou účetní závěrku sestavovat. Za druhé, rozšiřuje se možnost použití mezinárodních účetních standardů účetními jednotkami, které podléhají konsolidaci. Za třetí, upravuje se správní trestání v souladu se zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů. Správní trestání se navrhuje rozšířit i na účetní jednotky, které mají zásadním způsobem podhodnocená aktiva, ze kterých se tyto pokuty vypočítávají. Toto rozšíření je v souladu s doporučením hodnocení plnění Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. Za správní delikt se dále bude považovat i nepředání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu. A za čtvrté, úpravy některých ustanovení zákona ve vztahu k vybraným účetním jednotkám v rámci účetnictví státu, a to tak, aby byla ještě více eliminována pracnost zavádění nových pravidel, zejména v případě vybraných malých účetních jednotek.

Vládní návrh novely zákona o účetnictví byl projednán a doporučen ke schválení rozpočtovým výborem dne 13. října. Rozpočtový výbor nepřijal žádné pozměňovací návrhy. Proto doporučuji předložený vládní návrh novely zákona o účetnictví propustit do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 17/1 a teď prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Josef Smýkal. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Smýkal: Pěkné odpoledne, děkuji za slovo. Vidím, že pan ministr to vzal takzvaně jedním šupem. Chci jenom potvrdil to, že rozpočtový výbor projednal novelu zákona o účetnictví a doporučil Poslanecké sněmovně ji schválit.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, to bylo také rychlé. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Koníček, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní místopředsedkyně, než vám položím otázku, bych chtěl citovat z usnesení, které Sněmovna přijala na začátku tohoto volebního období: "Předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády se zúčastní celého jednání schůze Poslanecké sněmovny." Chtěl bych se vás, paní místopředsedkyně, zeptat, jestli máte informaci, který člen vlády byl pověřen tímto úkolem.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Zjistím to u organizačního výboru, dám vám vědět.

Prosím, hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí a já nemám ani žádnou písemnou přihlášku, tak uzavírám obecnou rozpravu, končím ji a zahajuji podrobnou rozpravu. V tuto chvíli mám jednu písemnou přihlášku a je to pan poslanec Vilímec, kterému tímto uděluji slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, chci se pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu k tomuto tisku č. 17, který již byl rozdán vám do lavic v úterý.

Cílem pozměňovacího návrhu je snaha o snížení administrativní zátěže, především malým účetním jednotkám. Vládní návrh totiž ukládá povinnost všem účetním jednotkám sestavovat tzv. přehledy o peněžních tocích, čili cash-flow, a o změnách vlastního kapitálu v případě, pokud účetní jednotka splní alespoň jeden ze dvou ukazatelů, 40 milionů korun celkových aktiv nebo 80 milionů korun čistého obratu. Jelikož však ve veřejné sféře existují malé účetní jednotky, především jsou to malé obce, malé příspěvkové organizace, které jedno z těch kritérií, jeden z ukazatelů běžně splňují, většinou se to týká aktiv celkem ve výši 40 milionů korun, musely by všechny malé obce, všechny malé příspěvkové organizace každoročně sestavovat přehledy o peněžních tocích, což by samozřejmě znamenalo poměrně velkou administrativní zátěž. Můj návrh, který jsem předložil, v podstatě ukládá povinnost sestavovat tyto výkazy pouze v tom případě, pokud malá účetní jednotka dosáhne obou těch ukazatelů, to znamená jak 40 milionů celkových aktiv, tak 80 milionů čistého obratu.

Chci pouze podotknout, že tento návrh byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem financí a reaguje na podněty ze stran územních samosprávních celků. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, nikoho nevidím, ukončuji podrobnou rozpravu a chci se zeptat, jestli pan ministr nebo pan zpravodaj chtějí mít závěrečné slovo. Vidím, že nikoli, takže končím čtení tohoto návrhu.

 

Nyní můžeme přistoupit k projednávání dalšího návrhu a je jím

8.
Vládní návrh zákona o finančním zajištění
/sněmovní tisk 84/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Miroslav Kalousek - ten tu stále není, a proto poprosím pana ministra Drábka, aby se ujal tohoto tisku.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych ve druhém čtení uvedl návrh zákona o finančním zajištění. S obsahem návrhu jste byli seznámeni již v prvním čtení, proto stručně zopakuji, že návrh zákona upravuje finanční zajištění jako zvláštní způsob zajištění pohledávek z obchodů, které jsou typicky uzavírány na finančních trzích. Navrhovaný zákon je normou transpoziční. Promítá do českého právního řádu směrnici o dohodách o finančním zajištění a směrnici, jež ji novelizuje.

K transpozici novelizační směrnice je členským státům Evropské unie dána krátká lhůta, která uplyne již 30. prosince 2010. Z tohoto důvodu si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu a jeho hladké schválení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 84/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Michal Doktor. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já svou roli zpravodaje Poslanecké sněmovny k tomuto sněmovnímu tisku naplním potud, že osvědčuji, že usnesení výboru k příslušné věci vám bylo rozdáno pod sněmovním tiskem označeným jako 84/1. A toto obsahuje doporučení Poslanecké sněmovně, aby tento sněmovní tisk schválila bez připomínek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. V tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku, a proto se ptám, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Vpravo ani vlevo nikoho nevidím, proto uzavírám, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu. V tuto chvíli také nemám žádnou písemnou přihlášku, proto se ptám, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

V tuto chvíli můžeme přistoupit k projednávání bodu

9.
Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
/sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

Opět poprosím pana ministra Drábka, aby se ujal slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP