(12.00 hodin)

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom velmi krátce podpořit předložený návrh na urychlení, protože jako bývalý primátor jsem se touto problematikou zabýval velmi komplexně a myslím, že to přivítají i naše municipality a že to má své opodstatnění. Přimlouvám se, abychom se projednáváním odbornějších záležitostí zabývali v dalším procesním řízení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče Úlehlo. Prosím, hlásí se někdo další do rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. V tuto chvíli uděluji závěrečné slovo navrhovateli Nedomovi, pokud chce.

 

Senátor Jiří Nedoma: Děkuji. Já bych to jenom velmi krátce využil k tomu, abych ještě jednou požádal o podporu pro propuštění do výborů, kde se některé drobné nedostatky, které by se tam mohly jevit jako negativní, daly lehce vyřešit. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní má právo na závěrečné slovo pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Je vidět, že diskuse byla celkem obsáhlá. Chtěl bych jenom upozornit, že liniové stavby nejsou vytrženy z nějakého kontextu. Je potřeba, aby se u liniových staveb zjednodušil proces přípravy, protože všichni vidíme, že narážíme na problémy v rámci příprav těchto staveb. A myslím si, že pro Českou republiku jsou liniové stavby velice důležité.

Jenom bych konstatoval, že tady padl návrh na zamítnutí, dále tady padl návrh na prodloužení o 20 dnů a dále tady padly návrhy na přikázání některým výborům - tuším pro veřejnou správu a pro životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Eviduji návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nevím, jestli tady padl ještě návrh na výbor pro životní prostředí. Nejsem si tím jista.

 

Nechám tedy teď hlasovat o návrhu, který předložil pan poslanec Křeček, a to o návrhu na zamítnutí. Prosím, připravte se k hlasování.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 140, z přihlášených 152 pro 36, proti 59, zdrželo se 11. Tento návrh byl zamítnut.

 

Vidím faktickou - pan Bém. To asi je omyl. (Omyl.) Dobře, odmažu si vás. (Hlásí se poslanec Krupka.) Ano, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nezpochybňuji hlasování, pouze pro zápis: hlasoval jsem ne, a na sjetině budu mít ano. Tímto pouze pro zápis. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. V tuto chvíli se ještě táži, protože další návrh je výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jestli má ještě někdo jiný návrh. Prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Já jsem si dovolil navrhnout přidělení výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. V tuto chvíli nechám ale hlasovat o prvním návrhu, a to je návrh organizačního výboru - projednání v hospodářském výboru.

Zahajuji hlasování. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 141, z přihlášených 152 pro 130, proti 1, nikdo se nezdržel. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nechám o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 142, z přítomných 152 pro 124, proti 6, zdržel se 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konečně třetím návrhem je návrh na projednání ve výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, z přihlášených 152 pro 120, proti 11, zdrželi se 3, nehlasovalo 18. Tento návrh byl přijat. Také tomuto výboru bude zákon předložen.

 

Dalším návrhem tady je prodloužení lhůty k projednávání ve výborech o 20 dní. Takže o tomto návrhu v tuto chvíli také nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 144, z přihlášených 152 pro 132, proti žádný, zdrželi se 3. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán - znovu, aby to bylo všem jasné - k projednání hospodářskému výboru, výboru pro regionální rozvoj a veřejnou správu a výboru pro životní prostředí.

 

Nyní můžeme přistoupit k dalšímu projednávanému návrhu zákona. Jedná se o

20.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku
státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 25/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
Přihlásit/registrovat se do ISP