(19.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám rozpravu, nikoho nevidím, končím. Hlasovat tedy budeme o přikázání zahraničnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru, stiskne tlačítko, zvedne ruku.

Hlasování číslo 100. Přihlášeno 127, pro 104, proti nula. Tak a to je vše.

 

Další bod je

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou
o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob,
podepsaná dne 17. května 2010 v Jerevanu
/sněmovní tisk 61/ - prvé čtení

Prosím, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane předsedající, dámy a pánové, materiál, který vám předkládám, obsahuje návrh na ratifikaci tzv. readmisní smlouvy s Arménskou republikou. Cílem předkládané smlouvy je poskytnout základní právní rámec pro spolupráci České republiky a Arménské republiky při předávání a přebírání nelegálně pobývajících občanů těchto států, občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti. Iniciativa ke sjednání smlouvy vzešla z české strany, a to s ohledem na počet nelegálně pobývajících občanů Arménské republiky na území České republiky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím Františka Novosada.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, jak už tady pan ministr řekl, já bych rovněž doporučil projednat tento návrh v zahraničním výboru a postoupit do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Skvělé. Otevírám obecnou rozpravu, nikdo se nehlásí. Končím a budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování 101, přihlášeno 129, pro hlasovalo 106, proti žádný. Přikázáno.

 

A teď tady máme

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie
/sněmovní tisk 62/ - prvé čtení

Poprosím pana ministra.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane předsedající, dámy a pánové, tentokrát zaskočím za ministra Kocourka, takže to pro mne bude trochu obtížnější. Dovolte mi, abych vám přiblížil materiál, který se týká návrhu na ratifikaci statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie, zkráceně IRENA. Agentura vznikla z iniciativy Německa, v současné době má 149 signatářů a bylo ukončeno 34 ratifikací. Statut této agentury již ratifikovalo deset států Evropské unie včetně všech našich sousedů.

Díky tomuto rychlému zakládacímu postupu, který nemá v historii mezinárodních agentur obdoby, tato agentura oficiálně vznikla v červenci tohoto roku. Česká republika podepsala statut v lednu 2010 a členství v agentuře nám může přinést mnoho pozitivního. Předpokládá se výstavba technologického a inovačního centra agentury, které bude pro nás přínosem z hlediska přístupu k technologiím.

Není pochyb o tom, že se Česká republika má stát členem této agentury, a věřím, že hladký průběh ratifikačního procesu napomůže tomu, abychom se co nejdříve mohli zapojit do fungování agentury jako její plnoprávní členové.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádal bych Robina Böhnische o komentář v prvním čtení. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo. Panu ministrovi se povedlo takřka nemožné, vtělit i tuto mezinárodní smlouvu velmi stručně do série těch dnes probíraných smluv. Nicméně je třeba říci, že tento bod se poněkud vymyká. Nejde o tradiční smlouvu napsanou podle nějakého vzoru, ale ratifikací statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie Česká republika vlastně vstoupí do nové mezinárodní organizace s tím, že samozřejmě bude mít i nějaké náklady a povinnosti v této mezinárodní organizaci.

Přes složitost toho problému se v rámci ušetření času pokusím zkrátit i svou zpravodajskou zprávu a pana ministra pouze doplním v tom, že Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie, zkráceně IRENA, bude pokrývat celou škálu činností, především to bude vývoj rozsáhlé informační databáze o obnovitelných zdrojích, poskytování poradenství, podpora výzkumu, spolupráce s dalšími organizacemi a stimulování mezinárodní diskuse o obnovitelných zdrojích.

Dodám, že celkový rozpočet agentury na letošní rok byl stanoven na 17 milionů amerických dolarů, přičemž příspěvek České republiky pro letošní rok je stanoven na 60 tisíc amerických dolarů. Dá se předpokládat, že výše příspěvku bude v různých letech různá pro jednotlivé zapojené státy. Dodávám, že hlavním garantem a bezprostředním realizátorem potenciálního členství České republiky v agentuře bude Ministerstvo průmyslu a obchodu, které bude spolupracovat s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí.

Osobně doporučuji ratifikovat statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie a postoupit tento dokument k dalšímu projednávání v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám rozpravu k přednesenému. Václav Klučka se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Václav Klučka: Zkusme to rozvinout. Já si myslím, že tento dokument měl projednat i hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Budeme hlasovat. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Nikdo. Můžeme rozpravu ukončit. Budeme tedy hlasovat, pokud nejsou další návrhy, ty dva výbory - zahraniční a pak hospodářský.

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro zahraniční výbor, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 102. Přihlášeno je 128, pro je 104, proti jeden. Takže to bylo přikázáno.

 

A teď druhý návrh byl hospodářský výbor. Zahajuji hlasování. Kdo je pro hospodářský výbor, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 103. Přihlášeno je 128, pro hlasovalo 87, proti 5. Takže to bylo přikázáno i výboru hospodářskému. Tím je to hotovo.

 

Poslední smlouva, kterou tady mám, je

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou
a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou
a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaný dne 19. března 2010 v Rabatu
/sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

Prosím, pane ministře, naposledy.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, předkládám Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic. Byl podepsán dne 19. března tohoto roku v Rabatu.

Tak jako v řadě minulých případů, dodatkový protokol harmonizuje dohodu o ochraně investic s Marokem z roku 2001 s právem Evropské unie. Tato povinnost vyplývá z článku 351 Smlouvy o fungování Evropské unie. Protože předložený dodatkový protokol obsahuje harmonizační klauzule odsouhlasené Evropskou komisí, zajišťuje text plný soulad dohody o ochraně investic s Marokem s právem Evropské unie, z uvedených důvodů doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s ratifikací předloženého dodatkového protokolu souhlas, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Požádám paní poslankyni Janu Fischerovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP