(9.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

To si myslím, že je významný pokrok oproti stávajícímu stavu. To znamená, že ten, kdo se bude ucházet o veřejnou zakázku, jestliže bude mít formu akciové společnosti, ať už s akciemi na jméno, nebo akciemi na doručitele, bude muset podat informaci o akcionářské struktuře, to znamená o všech akcionářích s podílem vyšším než 10 %.

Současně by v zákoně mělo zůstat ustanovení, které hovoří o tom, že uchazeč o veřejnou zakázku bude muset předložit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele. Rovněž tady bude poskytnuta tato informace tak, aby bylo pod veřejnou kontrolou, zda nedochází k nějakému možnému střetu zájmů.

Na základě dosažení tohoto kompromisu bych vás rád informoval o tom, že my jako poslanecký klub nebudeme vetovat další zrychlené projednávání této novely a přijetí takovéto novely umožníme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ještě se hlásí pan poslanec Opálka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, nejdu přednést návrh, ale k tomuto bodu se chci vyjádřit. Konečně rozumím tomu, proč mě tak včera místopředseda Zaorálek odbyl svou námitkou, když jsem namítal, že by se k tomu měl vyjádřit legislativní odbor. Zavedli jsme totiž precedent.

Uvědomme si to, že tato lhůta byla vetována. Neexistuje žádné písemné vyjádření legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny. Je to tedy dohoda. Já bojovat proti větrným mlýnům nehodlám. Jen vám chci říci, až se dostaneme příště do stejné situace, abychom si připomenuli tento fakt. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl navrhnout vyřazení jednoho bodu z našeho programu, a to je bod číslo 70 - Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, který byl přidělen kontrolnímu výboru, a tento jej ještě neprojednal. Takže navrhuji vyřazení ze schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Koníček navrhuje vyřazení bodu číslo 70 - Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009. Ano.

Kdo další se, prosím, hlásí? Pokud nikdo, tak budeme hlasovat v pořadí, v jakém byly návrhy podány.

 

Jako první byl podán návrh paní předsedkyně Kristýny Kočí o zařazení návrhu novely zákona o veřejných zakázkách, a to na dnešní dopolední jednání za pevně zařazené body, a to nejdříve ve 12 hodin.

Zahajuji hlasování (pořadové číslo 33) a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přihlášených 160 pro 125, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Druhé hlasování je o návrhu pana poslance Koníčka na vypuštění bodu číslo 70 z našeho programu schůze.

Zahajuji hlasování (pořadové číslo 34). Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přihlášených 169 pro 161, proti 1. Taktéž byl návrh přijat.

 

Můžeme přistoupit k prvnímu dnešnímu pevně zařazenému bodu na dopolední jednání. Je to

10.
Vládní návrh zákona o finančním zajištění
/sněmovní tisk 84/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je zde návrh na prvé čtení podle § 90 odstavce druhého, ale současně je zde veto poslanců klubu sociální demokracie.

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl pan ministr financí Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane ministře. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, dobré ráno. Děkuji za slovo, paní předsedající.

V roce 2009 schválila Evropská rada směrnici číslo 44, která ukládá promítnout členským zemím do právního řádu směrnici o dohodách o finančním zajištění a která do značné míry upravuje a činí bezpečnějším zajištění typických obchodů uzavíraných na finančních trzích a jejich pohledávek tzv. finančním kolaterálem.

V souvislosti se zapracováním novelizační směrnice bylo přistoupeno k přesnější transpozici směrnice o finančním zajištění a k vyčlenění této materie do samostatného zákona. Dovoluji si připomenout, že zatím je tento institut obsažen v obchodním zákoníku, nicméně ne zcela dostatečným a bezpečným způsobem. Tím se finančnímu zajištění poskytuje plná míra ochrany, kterou evropské právo požaduje.

Úprava se doplňuje o novinky, které přináší novelizační směrnice, především o možnost využití úvěrových pohledávek jakožto předmětu finančního zajištění.

Návrh zpracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a rovněž ho podrobně projednávalo s účastníky kapitálového trhu, kteří tento zajišťovací institut při své činnosti nejčastěji používají. Vzhledem k tomu, že je to norma čistě transpoziční, kde je ukládáno členským zemím implementovat ji do svého právního řádu k 30. prosinci 2010, a vzhledem k tomu, že tato norma byla projednána zcela bezrozporově, dovoluje si vláda navrhnout projednání již v prvním čtení. Nicméně respektuji veto klubu sociální demokracie. Přesto se domnívám, že bychom se s tím alespoň mohli vypořádat ve zkrácené lhůtě.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. A prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj pro prvé čtení poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych splnil před Sněmovnou svou roli zpravodaje k tomuto sněmovnímu tisku.

Za prvé bych považoval za vcelku praktické, aby po úvodním slově bylo přerušeno projednávání tohoto bodu a byl otevřen bod následující, který souvisí s projednáváním sněmovního tisku 84, a byla vedena společná rozprava u tisku 84 a 85, neb ji nelze od sebe oddělovat. To je tedy procedurální návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP