(16.10 hodin)
(pokračuje Šenfeld)

Dále bych se chtěl zabývat trochu budoucností. V budoucnosti je potřeba se zabývat mimo jiné skutečností, kdy malé nebo nově vzniklé společnosti získávají velké zakázky. Ustanovení § 51 odst. 4 ve spojitosti s § 55 odst. 1 písm. c) umožňuje komukoli, kdo prokáže splnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 a kvalifikaci podle § 54 písm. a), tj. pakliže předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a s kontakty na vlivné přátele získat veřejnou zakázku na cokoli. A to i v případě, že jeho živnost či společnost na cokoliv vznikne teprve v průběhu zadávacího řízení. Takovýto dodavatel poté může i veškeré práce, služby či dodávky provádět subdodavateli a platby od zadavatele fakturovat subdodavatelům či subdodavateli. Zadávání podlimitních veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební zakázky do 20 milionů Kč otevřeným řízením, jejich zveřejnění v informačním systému veřejných zakázek, univerzálním subsystému, lze obejít zadáním zakázek výzvou zaslanou minimálně pěti dodavatelům podle ustanovení paragrafů 25 a 38, zjednodušeným podlimitním zřízením (řízením?) s dobou zveřejnění pouze 15 dní proti 22 dnů v otevřeném řízení, a i přes poslední novelizaci zákona nikoli zveřejněním v informačním systému veřejných zakázek, univerzálním subsystému shodném s otevřeným řízením, kde mohou dodavatelé vhodné zakázky rychle vyhledávat, například pomocí kódů CPV, sídla či IČ zadavatele, doby plnění a dalších ukazatelů patrně a jednotlivě na individuálních stránkách všech zadavatelů, obdobně jako doposud.

Podle § 38 odst. 3 podrobnější podmínky týkající se způsobu oznámení o profilu zadavatele má stanovit prováděcí předpis, který se mi dosud nepodařilo vyhledat. Patnáctidenní lhůta pro zpracování nabídek ve většině případů je nedostatečná pro předem nepřipraveného zájemce. Předem dohodnutý vyzvaný dodavatel s nejvhodnější nabídkou vyhodnocenou podle kritérií je mnohdy zpracovatelem i ostatních minimálně čtyř nabídek vyzvaných dodavatelů a jeho nabídková cena předem sjednaná s veřejným zadavatelem je po otevírání nabídek cenou nejnižší. Zakázky a subdodávky těchto zakázek takto získávají dodavatelé, kteří jsou zařazeni v takovémto systému zadávání veřejných zakázek. Pro případ, že podají nabídku i další zájemci, proběhne hodnocení nabídek podle více kritérií předem zveřejněných, která se dle § 71 odst. 9 uchazečům při otevírání obálek s nabídkami nesdělují.

Dále je třeba se také zabývat zákonným omezením podávání námitek, například § 110 odst. 3, a propadnutí kauce. Je proti zájmu zadavatele o získání zakázky podávat námitky proti zadávacím podmínkám před otevíráním obálek a hodnocením nabídek. Při řadě výkladových nejasností ustanovení zákona o veřejných zakázkách a nemožnosti uchazeče seznámit se s veškerou dokumentací před podáním námitek a následně návrhu na přezkoumání námitek orgánem dohledu je propadnutí kauce trestem za podání námitek.

Tolik můj příspěvek. Děkuji za pozornost. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Šenfeldovi. Slovo má pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil navázat ještě na vystoupení paní poslankyně Peake, která je předkladatelkou tohoto návrhu zákona.

My bychom vám, paní poslankyně prostřednictvím paní předsedající, rádi věřili, že to myslíte dobře. Ale my máme jednu neblahou zkušenost, možná není jedna, je jich víc, z tohoto sálu, kde před vámi na stejných protestních hlasech získala důvěru Strana zelených. Ta strana sem přišla s velmi ambiciózními plány, jak změní politickou kulturu, jak konečně zatočí s korupcí, klientelismem a jak prosadí přímou demokracii. Ten program byl velmi podobný a také stejně jako vy, strana Věci veřejné, šla do koalice jako nejslabší partner s těmi, kteří tady zkušenosti měli a kteří tady v této zemi vládli. Šla do koalice s ODS, tehdy lidovci, vy dnes s TOP 09.

Ten problém, který jsme tady slýchávali často, když jsme prosazovali například zákon o přímé volbě prezidenta, zákon o obecném referendu, byl v tom, že tato strana říkala: My jsme pro, my s tím souhlasíme, my to máme v programu, my to chceme víc než vy, ale hlasovat pro to nebudeme, protože máme lepší, koncepčnější řešení, jenom ho teprve připravujeme. Jednou tady bude. Ale my jsme se ho doteď nedočkali, za celé čtyři roky! (Potlesk v levé části sálu.)

Já myslím, že ta výmluva se opakuje. Opakuje se a bude se opakovat ještě mnohokrát.

Vy jste byli zvoleni pod heslem Zatočíme s korupcí! Vy jste na svých webových stránkách, hovořila o tom už kolegyně v jednom z minulých příspěvků, vyvěsili a dosud tam máte, že prosadíte zákaz zadávání veřejných zakázek firmám s neznámou vlastnickou strukturou. Já myslím, že jsou možné dvě věci: buďto nebudete předkládat podobné návrhy jako dnes, anebo pro ně nebudete hlasovat, anebo je potřeba ten text na těch stránkách změnit. Protože to, co se nyní děje, není nic jiného než přesný opak vašeho programu.

Já bych pochopil, kdybyste s tím návrhem na vypuštění toho jediného, co skutečně se snažilo v zákoně o zadávání veřejných zakázek změnit to netransparentní rozhodování na transparentní, měli problém hlasovat, či nehlasovat pro návrh například ODS, který by se snažil toto vypustit. Ale musím říci, že docela nechápu a je pro mě skutečně pikantním paradoxem, že právě strana Věci veřejné tady navrhuje vypuštění takto zásadních věcí, které mají znamenat větší transparentnost. Protože o co přece tady jde? Jde tady o to, že nebude nadále, tak jak je podle platného práva dáno, povinnost předložit seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu.

Stejně tak jsme tady před volbami poukazovali na to, že je potřeba, aby v českém právním řádu neexistovaly nadále akcie na majitele, tedy akcie, které mohou být předávány z ruky do ruky a nikdo nezná skutečného vlastníka. Tehdy - přes náš odpor - tady zvítězilo stanovisko většiny Poslanecké sněmovny, že tím lepším řešením je právě tato změna zákona o zadávání veřejných zakázek. Tehdy nevystoupil ani premiér, ani ministr pro místní rozvoj, ani oni experti z ODS tady v tomto sále a neřekli: Ne, to, co my předkládáme, to je jen podvod na voliče, to je jen něco, co má překonat to volební období, a pak to zase zrušíme.

Teď nám říkáte, že to je proti evropské legislativě. Teď nám říkáte, že to je špatně. Dobrá, jestli je to špatně, tak já očekávám, že tady budeme mít právní analýzy. Vláda má k tomu dostatek erudovaných odborníků, aby je tady dala na stůl, ty analýzy byly projednány vládou, byly podepsány a ti lidé, kteří budou tvrdit, že to je proti evropské legislativě, že nám hrozí arbitráže, za to ponesou odpovědnost a bude jasné, že ten názor je opřen o skutečné právní posouzení.

Stejně tak vláda má dostatek odborníků na to, aby připravila jiné řešení. Měli jste dva měsíce prázdnin. Proč jste nepracovali a nepředložili místo obyčejného zrušení a vypuštění tří bodů návrh, který by řešil tu věc komplexně? Já myslím, že není potřeba na přípravu zákona několika let. Protože ty návrhy a ta řešení, které vy říkáte, že předložíte jako vláda zákon o loteriích v roce 2013, znamenají jediné: žádný zákon o loteriích, pokud bychom měli čekat na vládu, světlo světa nespatří. A myslím, že tohle je podobné. (Potlesk v levé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP