(16.00 hodin)
(pokračuje Halíková)

Bývalý poslanec ODS si v rozpravě ve Sněmovně tehdy pochvaloval, že je to - a opět cituji - "jediný možný krok v tomto volebním období, jak ještě dosáhnout určitého pokroku, pokud jde alespoň o větší transparentnost výsledků výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách". A získal tehdy pan doktor na svou stranu naprostou většinu poslanců napříč politickým spektrem.

Je pravdou, že politickou scénou v té době již několik měsíců otřásala aféra s Opencard a nejasnosti kolem majitele nebo majitelů firmy, která v Praze získala tuto stamilionovou veřejnou zakázku.

Byl tedy tento návrh ODS na jaře letošního roku jenom účelovým lákadlem pro voliče, znechucené korupcí při zadávání veřejných zakázek?

Nyní tedy vláda v čele s Petrem Nečasem vyslovila souhlas se zrušením ustanovení, která do zákona před pár měsíci sama prosadila. Zdůvodněním pro předložení novely poslankyň z Věcí veřejných jsou také obavy z reakce Evropské komise, protože by byly vyloučeny i firmy, které vznikly podle platného práva některého z členských států Evropské unie. Na toto téma tady hovořil před několika hodinami i prezident republiky.

Já se ale nemohu ztotožnit s jejich názorem, který seznamy společníků nebo členů a akcionářů podle formy právnické osoby a osob s případným střetem zájmů mezi zadavatelem a dodavatelem nemají jiný než informativní charakter bez jakýchkoliv dalších důsledků. Takže rezignujeme na zjišťování střetu zájmů mezi zadavatelem a dodavatelem, který přece může vyústit právě podle tohoto zákona ve vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Tento správní delikt může mít za následek i uložení pokuty ve výši až milionu korun a zákazu plnění veřejných zakázek na dobu tří let. To tedy není zanedbatelný důsledek, který by mohl výrazně napomoci v boji proti korupci.

Chci uvést, dámy a pánové, že poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy jsou připraveni se podílet na zásadním řešení problému zamezení korupce při zadávání veřejných zakázek. Vláda v této chvíli neprokázala schopnost připravit takové návrhy, které by k tomu vedly. V médiích jen slyšíme odkazy na budoucí takzvanou velkou novelu tohoto zákona. Domnívám se, že bez důkladné rozpravy to vůbec není možné. Proto vítám to, že dnes nebude projednáván tento návrh podle § 90 jednacího řádu Sněmovny, a věřím, že se k němu vrátíme při projednávání ve výboru nebo výborech, kterým bude toto projednání přikázáno, případně že tato Sněmovna počká na avizovanou velkou novelu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní poslankyni Halíkové. Dalším z přihlášených je pan poslanec Josef Šenfeld. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážená vládo, vážení kolegové, v novele zákona o veřejných zakázkách se navrhuje, jak již tady bylo řečeno, změna v § 53 odst. 1, kde se vypouštějí písmena k), l) a m). Já se chci trošičku podrobněji zabývat tímto návrhem.

Nejprve chci konstatovat, že není možné souhlasit s odůvodněním návrhu na vypuštění § 53 odst. 1 písm. k) a l), uvedeným ve třetím odstavci obecné části předložené důvodové zprávy, že - a cituji - "seznamy společníků či členů, akcionářů, osob s případným střetem zájmů mezi zadavatelem a dodavatelem nebudou naplňovat jiný účel než informativní, bez jakýchkoliv dalších důsledků. I samotné jejich předložení bude působit dodavatelům značné problémy s ohledem na výkladové nejasnosti, zejména pak u požadavku na aktuální seznam akcionářů." Důsledkem neuvedení osob s případným střetem zájmů mezi zadavatelem a dodavatelem v seznamech je jednak dle § 60 odst. 1 zákona vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, např. na základě podaných námitek a dle § 120a dopuštění se správního deliktu s důsledkem uložení pokuty do 10 milionů a zákazu plnění veřejných zakázek na dobu tří let.

Informace získané ze seznamu podle § 53 odst. 1 písm. k) a l) mohou podstatně ovlivnit postup zadavatele ve výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy například při jmenování členů hodnotící komise jiných osob a přizvaných poradců k hodnocení nabídek v předcházení jejich případné podjatosti ve vztahu k veřejné zakázce a uchazečům. Zadavatel může poskytnuté informace použít v zadávacím řízení proti dodavateli a argument předkladatelů uvedený ve čtvrtém odstavci na straně 4 důvodové zprávy, že zadavatel tedy nemůže poskytnuté informace použít v zadávacím řízení proti dodavateli, neodpovídá skutečnosti.

Rovněž také argument uvedený ve třetím odstavci na straně 4 důvodové zprávy, že "ustanovení pod písm. k) /seznam společníků či členů/ a l) /seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici rozhodovací pravomoci pro rozhodování o veřejných zakázkách/ přináší kromě uvedené nesystematičnosti i jistou nedůslednost a výkladové nejasnosti" - to neodpovídá realitě, včetně argumentace uvedené v pátém odstavci na straně 4 důvodové zprávy, že "příkladem problému písm. k) může být nejasnost, na jaké správní subjekty, tedy na které právnické osoby, se toto ustanovení písm. k) vztahuje, jelikož existují i právnické osoby, které společníky nemají či nejsou založeny na členském principu".

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svých elektronických informačních systémech zveřejnily společné stanovisko k prokazování a posuzování základní kvalifikace podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. k) a l) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění takto:

"Způsob prokázání a posouzení základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k): Dodavatel je v rámci prokázání základní kvalifikace podle písm. k) povinen předložit seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu. Dodavatel musí tedy předložit seznam všech svých společníků nebo svých členů, což bude záležet na konkrétním typu právnické osoby. Tento kvalifikační předpoklad neprokazují akciové společnosti, na které se vztahuje zvláštní úprava v § 53 odst. 1 písm. m).

Zadavatel bude při posuzování zkoumat, zdali dodavatel takový seznam předložil. Není již však povinností zadavatele zkoumat pravdivost takového seznamu.

Způsob prokázání a posouzení základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. l): Dodavatel je v rámci prokázání základní kvalifikace podle písm. l) povinen předložit seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách. Dikce zákona se váže jednoznačně ke konkrétní veřejné zakázce. Doba tří let se vztahuje k datu vyhotovení seznamu.

Zadavatel stejně jako u ustanovení písm. k) posuzuje, zdali dodavatel takový seznam předložil, či zda prohlásil, že takový seznam není možné sestavit. Není také již však povinnost zadavatele zkoumat pravdivost takového seznamu."

Z výše uvedených důvodů nemohu doporučit předmětná ustanovení § 53 odst. 1 písm. k) a l) vypustit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP