(15.50 hodin)
(pokračuje Peake)

Já jsem upřímně doufala, že náš návrh nalezne pochopení u všech odpovědných poslanců, kteří se chtějí podílet na legislativním procesu, jehož výsledkem má být pro všechny pochopitelný a transparentní zákon, a nikoliv snůška populistických opatření bez reálného pozitivního dopadu.

Děkuji vám za pozornost. (Tleskají poslanci Věcí veřejných.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, v podstatě jsem předpokládal, že dnešní bod bude pouze technickou novelou. Nicméně jak je vidět, skutečně dnešním dnem začíná fakticky Poslanecká sněmovna pracovat.

Původně jsem předpokládal, že by konstatovala pouze dvě úvodní věci. První, že paní předkladatelka v podstatě zdůvodnila, proč byla tato novela předložena. A současně bych dodal k tomu, že stanovisko vlády je kladné, čili že vláda souhlasí s takto předloženou novelou zákona a že by tedy nemuselo nic bránit tomu, aby byla schválena.

Nicméně to, že padlo veto k tomuto postupu, kdy bylo původně navrženo, že to půjde ve zrychleném čtení podle § 90 odstavec 2, mě přivedlo k tomu, abych možná se v krátkosti vrátil reminiscencí do konce minulého volebního období.

Já bych chtěl upozornit na to, že před několika měsíci jsme de facto byli v permanentní volební kampani a velice často v této místnosti, v tomto sále zaznívalo slovo korupce a s ním spojená synonyma. Jeden z důvodů byl i ten, že se hledaly v rámci nově schvalovaných zákonů nebo novel nějaké atributy, které by umožnily, aby tato korupce a s ní spojené nekalé věci byly když ne úplně vymýceny, tak omezeny. Proto se i v rámci druhého čtení přišlo s tím - a jestli si vzpomenete, těch pozměňovacích návrhů byla velká spousta, dokonce se přiznám, že i já jsem přišel s jedním pozměňovacím návrhem - byl předložen návrh, aby na základě toho, že budou tady pouze společnosti, které, jak tady trošku v žargonu padlo, se trošku obnaží, byly tyto přijímány do soutěží o veřejné prostředky. Bylo to řečeno mimo jiné i právě proto, aby byl to jakýsi kompromis oproti druhému návrhu, který tady velice často zazníval, aby byly naprosto zrušeny akcie na majitele.

Důsledek byl ten, že tento návrh jako kompromisní byl přijat. Byl přijat samozřejmě určitou částí politického spektra, ale tak to bohužel v tom konci minulého volebního období bylo, že průřezově málokterá norma byla takto přijímána, a takto v této podobě zákon odešel do Senátu. V Senátu byl projednán a při projednání v Senátu došlo tam k určitým změnám. Nicméně opět drtivá většina senátorů vyslovila souhlas i s touto koncepcí a vrátila ji zpátky Poslanecké sněmovně, která v konečné fázi tuto podobu zákona odsouhlasila. A takto zákon šel k podpisu pana prezidenta, který svým podpisem potvrdil jeho platnost s účinností od 15. září.

My jsme teď v situaci, kdy - paní předřečnice to zdůvodnila - jsme se dostali do možná potenciálního problému, který ale samozřejmě může být politicky vyvažován tím, že bude řečeno, že je to odstupování od boje proti korupci. Na druhé straně je třeba si říct, že tato vláda jasně řekla, kam chce směřovat, jakými prostředky chce bojovat. A jestliže se ukáže, že tento problém by mohl být sporný ve výkladu i spolu s evropským právem, proto i ona souhlasila - mám na mysli vládu - s takto navrženou koncepcí novely zákona.

Já bych vás proto jako zpravodaj požádal, aby tento zákon, přestože v dané chvíli není možné uplatnit postup podle § 90 odst. 2, byl projednáván v co možná nejkratším časovém sledu, a proto v obecné rozpravě navrhnu, aby byly termíny zkráceny tak, aby bylo možné tuto novelu projednat na následující schůzi, to jest 21. září. Samozřejmě s plným vědomím, že pokud některý z klubů, tak jak mu to jednací řád umožňuje, vznese veto, tak bude naprosto jasné, že tento postup nebude možný, že zůstane ten problém, který tady byl jasně řečený, viset ve vzduchu a bude jej možné řešit až někdy následně, to znamená v průběhu konce tohoto roku.

To je moje úvodní slovo a děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to bylo slovo zpravodaje. Děkuji. Teď otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemné přihlášky. Přečtu pořadí. Je to paní poslankyně Milada Halíková, Josef Šenfeld, Jeroným Tejc, Martin Pecina. Takže v tomto pořadí prosím nejdřív paní poslankyni Halíkovou. Prosím.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové poslanci, současná vládní koalice slíbila občanům, že bude bojovat proti korupci. Bylo by jen logické, kdyby hlavní pozornost byla věnovaná legislativním zábranám proti korupci, zejména při zadávání veřejných zakázek, kde jde v součtu o stovky miliard korun. Prvním krokem vládní koalice je ale podle mého názoru pravý opak.

Na internetových stránkách Věcí veřejných si může každý z nás v programu této strany přečíst: "Prosazujeme zákaz zadávání veřejných zakázek firmám s neznámou vlastnickou strukturou a zrušení akcie na doručitele." Potud citát. Nevěděli tedy politici Věcí veřejných před několika týdny, kdy tento program předložili občanům, že ho nebudou anebo nebudou chtít dodržet? Návrh novely zákona o veřejných zakázkách, který máme předložen z pera poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake, totiž ruší právě ta ustanovení, kde v kvalifikačních předpokladech pro dodavatele byly stanoveny takové podmínky, které vylučují firmy s akciemi na majitele.

Chci, vážené kolegyně a kolegové, také připomenout, že o tom, jak řešit problematiku neprůhledné vlastnické struktury firem, které se ucházejí o veřejné zakázky, se velice bouřlivě diskutovalo na této půdě mimo jiné v závěru minulého funkčního období. Základní otázkou bylo, zda zákonem zrušit možnost zakládat akciové společnosti s akciemi na majitele, nebo zatím postačí doplnit do zákona o veřejných zakázkách uvedené kvalifikační předpoklady. A byl to právě tehdejší poslanec za ODS právník doktor Jiří Polanský, který nakonec i vzhledem k časovému omezení řešit tento problém prvním způsobem prosadil jako své pozměňovací návrhy ta ustanovení, která chce nyní strana Věcí veřejných zrušit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP