(13.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji tedy rozpravu k pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny. Písemná přihláška mi nebyla doručena žádná, proto se táži, zda se někdo hlásí. Ale není-li tomu tak, rozpravu končím a budeme hlasovat o celém návrhu pořadu schůze.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Táži se vás, kdo souhlasí s pořadem schůze tak, jak byl uveden v pozvánce, jak byl písemně předložen. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 2. Přítomno 181, pro 160, proti 3. Konstatuji, že návrh pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny byl schválen.

 

Můžeme se tedy začít zabývat bodem číslo 1. Tímto bodem je

1.
Návrh na volbu veřejného ochránce práv

Dámy a pánové, než zahájíme projednávání tohoto bodu, jsem povinna vás informovat, že schůze Poslanecké sněmovny se mohou zúčastnit i další osoby, projeví-li s tím Sněmovna souhlas, a předsedající jim může podle příslušného paragrafu jednacího řádu, tedy podle § 52 odstavec 3, udělit slovo.

 

Proto nyní nejprve budeme hlasovat, zda souhlasíme s tím, aby na tomto jednání byli přítomni kandidáti do funkce veřejného ochránce práv, tedy pan František Bányai, pan John Bok, pan Pavel Varvařovský a pan Jan Zahradník.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Ptám se vás, kdo souhlasí s přítomností těchto osob v Poslanecké sněmovně k projednávání tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3. Přítomno 184, pro 167, proti 1. Děkuji vám. Schválili jsme tedy účast zmíněných pánů na našem jednání. Vítám je zde všechny mezi námi. Prosím, aby přijali i místa a mohli tak sledovat naše jednání.

 

Mezitím bych vás ráda upozornila na to, že bych navrhla, abychom postupovali stejně, jako tomu bylo při minulé volbě, kdy bylo navrženo podle § 59 odst. 1 našeho jednacího řádu, aby se Sněmovna usnesla na omezení řečnické doby pro jednotlivé kandidáty, a to na dobu deseti minut. Tento návrh nyní předkládám a nechám o něm samozřejmě hlasovat. Postupovali jsme - upozorňuji, postupovali jsme stejně i při minulé volbě.

 

Čili nyní rozhodneme o tom, zda stejně v souladu s tím předchozím jednáním omezíme vystoupení kandidátů na dobu deseti minut.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. Ptám se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je, prosím, proti?

Hlasování s pořadovým číslem 4. přítomno 185, pro 159, proti 1. Takto jsme určili řečnickou dobu pro jednotlivé kandidáty.

 

Nyní požádám o slovo předsedu volební komise poslance Jana Vidíma. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, vládo, paní a pánové, v prvé volbě veřejného ochránce práv, která se konala 9. července tohoto roku, nebyl žádný z navržených kandidátů zvolen. Další volbu má Poslanecká sněmovna povinnost uskutečnit do 60 dní po neúspěšné volbě předchozí, tedy do dnešního dne.

Prezident republiky 24. srpna tohoto roku navrhl na kandidáta na funkci veřejného ochránce práv pány Jana Zahradníka a Johna Boka, Senát pak následujícího dne, tedy 25. srpna, na tutéž funkci navrhl pány Pavla Varvařovského a Františka Bányaie. Předložené návrhy byly postoupeny všem poslaneckým klubům.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise však stejně jako při volbě prvé navrhuje provést volbu tajným hlasováním.

Nově zvolenému veřejnému ochránci práv započne jeho šestileté období složením slibu do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny, a to do deseti dnů od uskutečnění volby, respektive zvolení.

Vážená paní předsedkyně, požádám vás, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům a k návrhům na způsob volby a případně předala kandidátům slovo. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane předsedo.

Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Upozorňuji ctěné kolegyně a kolegy, že písemná přihláška do této rozpravy mi doručena nebyla, proto vás žádám, zda se někdo z poslankyň či poslanců nyní hlásíte o slovo. Ale pokud ne, asi by bylo správné nyní nechat vyjádřit se jednotlivé kandidáty. Samozřejmě máme možnost čekat na to, jak se přihlásí, ale možná můžeme využít i toho, jak se posadili v Poslanecké sněmovně.

Dovolte mi tedy, abych vyzvala prvního z nominovaných, pana Pavla Varvařovského, zda by se ujal slova. Pokud není žádná námitka z vaší strany, tak myslím, že můžeme postupovat i takto.

Prosím, máte slovo. Upozorním vás pouze, dovolte, na to, že byla omezena řečnická lhůta na deset minut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP