(9.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: K faktické poznámce se hlásí pan poslanec Skokan.

 

Poslanec Petr Skokan: Vážení, hezké dopoledne. Já nemohu souhlasit se svým předřečníkem, protože právě zodpovědnost, která je obrovská při volbě, která nás má čekat, tak mne i mé kolegy a kolegyně vede k tomu, že nedopustíme, aby volba, která by snad mohla proběhnout, byla následně napadena a aby celý národ byl svědkem handrkování o tom, jestli ombudsman je zvolen právem či neprávem. Prosím vás, nepouštějme se do takové ekvilibristiky. Děkuji. (Potlesk klubu poslanců VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: K faktické poznámce prosím pana poslance Filipa a poté pana poslance Tejce.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní ministryně, paní a pánové, já děkuji paní doktorce Brožové za její stanovisko k té záležitost, a byl bych rád, kdyby takto byl všude posuzován přístup k veřejným funkcím, jak to řekla.

Já jsem přesvědčen, že tím se měl zabývat skutečně Senát Parlamentu České republiky, a o jeho stanovisko jsem požádal. Nevím tedy žádný problém v té právní stránce volby a skutečně vidím jediný problém, že pokud vážně paní doktorka Iva Brožová uvažovala o té kandidatuře, tak mohla doložit, že požádala o to zrušení té funkce. To si myslím, že o tom bychom se mohli bavit detailně. Jinak souhlasím s tím, že není překážka té kandidatury, ale překážka až v době toho slibu.

A tady nemohu souhlasit s tím, co paní doktorka Brožová říkala, a to v jedné drobné záležitosti. Protože nejde o jakousi chybu zákonodárce - ona to pojala trochu jinak, nedůslednost, myslím, že řekla. Nejde o nedůslednost. Ta tříměsíční lhůta je ochrana soudců proti právě útokům na jednotlivé soudce, které mohou nastat, není to nedůslednost zákonodárce. Musím říci, že v tomto ohledu si kritiku nezasloužíme. Děkuji vám. (Potlesk poslaneckého klubu KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nyní prosím pana poslance Pospíšila, který se hlásil o slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych také řekl své stanovisko k samotné volbě.

Já jsem přesvědčen, že není žádná zákonná ani ústavní překážka, proč by volba nemohla nebo neměla proběhnout a proč by se poslanci neměli rozhodovat mezi čtyřmi řádně navrženými kandidáty. Tito kandidáti byli navrženi podle právních předpisů České republiky, dva byli navrženi Senátem Parlamentu České republiky, dva byli navrženi prezidentem České republiky. Zákonný rámec byl zcela jednoznačně dodržen, a pro samotnou volbu podle mého názoru není relevantní, zda u jednoho z možných kandidátů, u jednoho z kandidátů, a tedy možného ombudsmana, by mohl teoreticky nastat určitý střed zájmů.

Konstatuji tedy s ohledem na onen ústavní rámec celého problému, že jsem přesvědčen - a vycházím z judikatury Ústavního soudu - že nelze nikomu upírat přístup k veřejným funkcím na základě zákonné úpravy, která samozřejmě má nižší právní sílu než Ústava České republiky.

Tedy podle mého názoru, dámy a pánové, volba může v tuto chvíli bez problému proběhnout. Následný postup podle zvoleného kandidáta pak bude v rukou právníků. Jsem ale přesvědčen, že v případě, že zvolený kandidát se ujme své funkce a složí slib, tak okamžitě složením slibu onen střed zájmů odpadá. Myslím si, že nelze přijmout výklad zákonů takových, který v zásadě vede ad absurdum k tomu, že někomu je upřen přístup k veřejné funkci, a zvláště pak je upřen přístup k veřejné funkci například soudci.

Takže jsem přesvědčen, že volba může proběhnout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Teď je na řadě pan poslanec Klučka, poté dám slovo paní Brožové. - Promiňte, hovořit bude pan Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, paní a pánové, děkuji kolegovi Klučkovi za přednost, slibuji mu, že nebudu mluvit dlouho.

Nicméně musím říci, že poslanecký klub KSČM je si vědom, že v této volbě bude, a řekl bych téměř v každém případě, sehrávat roli toho, kdo rozhodne, určitého jazýčku na vahách.

Dvě z kandidátek na funkci ombudsmana, tedy veřejného ochránce práv, využily tu možnost, přišly na poslanecký klub KSČM a vysvětlily poměrně řekl bych i v podrobné diskusi svoje přístupy a svoje stanoviska. Další dva kandidáti tu možnost nevyužili a poslanecký klub KSČM proto v tuto chvíli čekal na to, až uslyší vystoupení všech kandidátů zde na půdě Poslanecké sněmovny. A chceme-li v této velmi důležité volbě dostát zodpovědnosti, která před námi je, nezbývá nám, než konečné rozhodnutí o přístupu k této volbě učinit až teď, poté co všichni kandidáti v Poslanecké sněmovně vystoupili.

Žádám proto o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání půl hodiny a její začátek prosím až před zahájením aktu volby. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Takže pokračujeme v rozpravě a prosím k faktické poznámce pana poslance Klučku.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, bude to skutečně faktická poznámka.

Je právem každého politického subjektu prohlásit, že se svorně jeho členové v tomto parlamentu nezúčastní voleb. To je jejich svatým právem, nic proti tomu nemám. Proti čemu ovšem protestuji, je slovo "handrkování" o kandidátu na funkci ombudsmana. Tady v této rozpravě se nikdo, opravdu nikdo nehandrkuje.

Mně, páni kolegové z Věcí veřejných, při mé tajné volbě chybět nebudete! (Potlesk poslaneckého klubu ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Prosím paní Brožovou.

 

Paní Iva Brožová Děkuji. Vážení poslanci, vážené poslankyně, prosím vás, k postoji Věcí veřejných bych chtěla říci: Zvažte, že každá volba je plnohodnotnou volbou, je-li svobodná. Čili přistupovat k této volbě z pohledu úvahy hrozby soudního řízení, soudního přezkumu, je z mého úhlu pohledu principiálně špatně, protože potom nejde o svobodnou volbu.

Navíc soudní přezkum je prostě krajní situace, je ultima ratio, krajní prostředek. A bude tady navíc vždycky. I v případě přijímání zákonů může dojít k situaci, že ten zákon bude také předmětem soudního přezkumu. Všudypřítomný moment jakési perverzní tvořivosti nemůže ovlivňovat vaše svobodné rozhodnutí, koho budete volit!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP