(9.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám rozpravu a neeviduji žádnou písemnou přihlášku. Vidím faktickou poznámku pana poslance Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní ministryně, paní a pánové, já bych měl jednu prosbu: aby se v každém případě zjistilo stanovisko Senátu. Pro kandidaturu paní v tuto chvíli Brožové je tady zákonná překážka, protože je soudce. A v tomto ohledu by bylo dobré, aby se nejen ona sama vyjádřila - o tom nepochybuji, že se vyjádří - k této zákonné překážce, a potom, abychom znali stanovisko Senátu, proč se touto překážkou nezabýval.

To je tedy na doplnění toho, než přijdeme k tajné volbě. Proti tajné volbě samozřejmě nic nenamítám. Souhlasím s tím, co přednesl předseda volební komise.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já myslím, že pro to bude prostor v rozpravě.

Prosím šéfa klubu Věcí veřejných pana poslance Dobeše.

 

Poslanec Josef Dobeš: Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já bych vás rád seznámil se stanoviskem klubu Věcí veřejných. My k volbě ombudsmana přistupujeme s velkou úctou, a to proto, že zesnulý ombudsman pan Motejl měl vysoký kredit. Takže to je naše první stanovisko.

My jsme všechny kandidáty, kteří o to požádali, pozvali na klub, kde jsme je vyslechli a kde jsme s nimi diskutovali o jejich pohledu na tuto funkci. Nicméně navážu na pana poslance Filipa: Klub Věcí veřejných má velmi vážný problém s navrženými kandidáty, a to s kandidátkou ze Senátu paní Brožovou. Z našeho hlediska je to v tuto chvíli neplatná kandidátka pro svůj střet zájmu.

Proto pokud dnes dojde k volbě ombudsmana, my máme závazné stanovisko, že nebudeme hlasovat pro žádného z kandidátů.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Otevírám rozpravu. Opět vidím faktickou poznámku pana Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, já jsem řekl, že bych chtěl znát stanovisko Senátu. Já jsem řekl, že nepochybuji o tom, že ke své zákonné překážce se paní doktorka Brožová vyjádří jistě kvalifikovaným právním názorem. Ale mne by zajímalo, kdo přednese za Senát, že se touto překážkou volitelnosti vůbec nezabýval.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já bych v tuto chvíli poprosila o slovo kandidáty na post veřejného ochránce práv. Prosila bych podle abecedy nejprve o slovo pana Johna Boka. Pane Boku, jestli vás mohu poprosit k řečnickému pultu.

 

Pan John Bok Dobrý den, paní předsedající, paní poslankyně a páni poslanci.

Já už jsem před třemi roky byl navržen panem prezidentem na kandidáta na veřejného ochránce práv a tehdy převahou hlasů zvítězil, pokud se dá hovořit o vítězství, pan Ota Motejl.

Tehdy se vyjádřila jedna z disidentek paní Šilhánová, že nejsem způsobilý jím být, neboť nemám vysokoškolské vzdělání, že tedy nejenže nejsem právník, ale nejsem akademicky vzdělán. Musel jsem ji upozornit, že dokonce nemám ani středoškolské vzdělání, neboť díky svému původu jsem za totality nestudoval a byl jsem horko těžko vyučen elektromechanikem. Nicméně život, můj život mi dal do vínku zdravý rozum, empatii, právní cit a gramotnost. Když jste gramotní, což je to nejdůležitější, co si myslím, že člověk dostane do vínku, je, že si spoustu věcí můžete přečíst a autodidakticky se vzdělat.

A jsem přesvědčen o tom, že dneska já jako člen spolku Šalamoun a všichni členové spolku Šalamoun jsou lidé, kteří jsou schopni rozlišovat, kdy orgány činné v trestním řízení nebo i samotní soudci selhávají a krátí naše spoluobčany na jejich právech. Proto tu jsme taky šestnáct let a výstupy z naší organizace, to znamená dosažené milosti, změny při obnově řízení, podmínečná propuštění na základě našich žádostí, jsou důkazem, že naše práce je fundovaná, že naše podání jsou fundovaná. A ne že nám je píšou právníci - píšeme je my. A mnohdy ústavní stížnost napsali jsme my a jenom díky tomu, že se našel advokát, který byl ochoten ji podat, tak byla podaná a ta ústavní stížnost nakonec byla úspěšná.

Kdybych byl vámi zvolen, tak bych určitě v některých aspektech změnil akcentaci a výkon veřejného ochránce práv. Ač jasně zákon vymezuje, v čem smí a v čem nesmí konat, usiloval bych jako veřejný ochránce práv i o změnu toho, aby vedle toho, že dnes může veřejný ochránce práv podávat kárné návrhy na soudce, na státní zástupce, tak aby také směl podávat stížnosti pro porušení zákona. Ta dnes přísluší ministrovi spravedlnosti a myslím, že je to trochu absurdní, protože ministerstvo má vykonávat to, k čemu je určeno, a ne aby napravovalo věci samotné justice. Vhodným subjektem je právě veřejný ochránce práv, který má chránit práva občanů, to znamená nás všech, a to beze zbytku, případně i cizinců, kteří na našem území z jakéhokoliv důvodu oficiálně a legitimně jaksi přepobývají.

Já ještě další věci bych chtěl, aby veřejný ochránce práv mohl vykonávat - jest, aby mohl posuzovat trestněprávní věci, které mu dneska nepřísluší, neboť občané, kteří jsou souzeni v této zemi trestními soudy a jsou kráceni na svých právech, mají sice opravné prostředky, čímž je argumentováno, že jsou chráněna tímto pádem jejich práva, ale není to pravda. Důkazem jsou desítky případů. I přesto, že jsou opravné prostředky, nevinní lidé končí za mřížemi. A vím, o čem hovořím. To není žádná smyšlenka. A veřejný ochránce práv se těmi věcmi nezabývá. Přitom - protože je veřejným ochráncem práv - by se měl zabývat i těmito případy. Ne ve věci trestu a viny, ne posuzovat, zdali ten člověk to spáchal, či nikoliv, ale v rovině té, kdy je jeho právo na spravedlivý soud porušeno tím, že není připuštěn třeba důkaz, svědecká výpověď, že při obnově řízení jsou zlehčovány a ignorovány nové důkazy, které jsou podány. A tady by mohl veřejný ochránce práv sehrát svou důležitou roli.

Dalším aspektem tohoto problému je, že přestože máte možnost podávat dovolání nebo ústavní stížnost, mnozí advokáti to podání neumějí zpracovat. Představují si, že je to další odvolání. Po šestnácti letech vím, o čem hovořím. Takže Ústavnímu soudu nebo Nejvyššímu soudu nezbývá nic jiného, než tu žádost zamítnout, nebo tu stížnost, nebo to podání, protože nesplňuje zákonné podmínky. A de facto tudíž advokát krátí práva toho našeho spoluobčana, který se dovolává nejvyšších instancí justičních tohoto státu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP