(16.10 hodin)
(pokračuje Šimerka)

Nyní stručně vysvětlím povahu pozměňovacích návrhů přijatých Senátem. V podstatě se jedná pouze o jednu věcnou změnu. Ostatní pozměňovací návrhy mají povahu legislativně technických úprav.

Senát se usnesl na tom, že by rozhlasovému nebo televiznímu poplatku obecně neměly podléhat rozhlasové nebo televizní přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení. Senát tím nahrazuje pozměňovací návrh přijatý Poslaneckou sněmovnou. Pro úplnost chci dodat, že ani jedna z navržených úprav výjimky ze zákona o rozhlasových a televizních poplatcích nesouvisí s transpozicí směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

Návrh zákona ve znění, které schválila vláda, sice obsahoval novelu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, avšak jejím účelem byla pouze technická úprava normativního charakteru, která reagovala na změnu terminologie zaváděnou v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Cílem tedy nebylo měnit rozsah přístrojů podléhajících zpoplatnění, ale právě naopak - zachovat stávající stav. Poslanecká sněmovna a Senát nicméně přijaly v různé podobě omezení týkající se zpoplatňování mobilních telefonů, jejichž nedílnou součástí je buď rozhlasový, nebo televizní přijímač. Toto omezení lze akceptovat, obě úpravy zvyšují právní jistotu a usnadňují situaci poplatníků. Senátní verze z tohoto hlediska se jeví jako lépe aplikovatelná.

Na závěr mi dovolte, vážené dámy a pánové, požádat vás o schválení návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, které přijal Senát. Pokud by tento návrh schválen nebyl, chtěl bych vás požádat, abyste přijali alespoň verzi návrhu, se kterou jste již v únoru letošního roku vyjádřili souhlas. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Táži se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Přivolám gongem kolegyně a kolegy, kteří chtějí hlasovat.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Než přednesu návrh usnesení, ještě zazvoním.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), podle sněmovního tisku 894/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 894/4."

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 26, z přihlášených 186 poslankyň a poslanců pro návrh 148, proti 3. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji, pane senátore. Končím bod 4.

 

Zahajuji bod

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1052/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr vnitra Martin Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona, který máte před sebou jako sněmovní tisk 1052, je dílčí technickou novelou zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která se předkládá v souladu s § 59 odst. 2 zákona číslo 247/1995 Sb.

Z citovaného ustanovení vyplývá povinnost změnit území senátních volebních obvodů, jestliže počet obyvatel v některém volebním obvodu poklesne nebo se zvýší o 15 % oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice. Změnu lze přitom provést pouze v letech, kdy jsou vyhlášeny volby do Senátu. Předložená novela toto činí, když mění územní vymezení těch volebních obvodů, v nichž došlo k poklesu počtu obyvatel pod zákonem stanovenou mez. Konkrétně se jedná o volební obvody číslo 27 - sídlo Praha 1, číslo 70 - sídlo Ostrava-město, nebo naopak ke zvýšení počtu obyvatel nad zákonem stanovenou mez, konkrétně obvody číslo 21 - Praha 5, číslo 24 - Praha 9, číslo 28 - Mělník, číslo 30 - Kladno, číslo 38 - Mladá Boleslav, číslo 41 - Benešov. V důsledku těchto změn volebních obvodů se novelou upravuje i vymezení volebních obvodů sousedících.

Nejbližší senátní volby proběhnou na podzim letošního roku, přičemž z těch volebních obvodů, které jsou dotčeny změnou, budou se senátní volby v tomto termínu konat ve dvou volebních obvodech. Jsou to volební obvody číslo 28 - Mělník a číslo 70 - Ostrava-město.

Obecným cílem navrhovaného zákona je zmenšení rozdílu v počtu obyvatel mezi jednotlivými senátními volebními obvody, a tedy zajištění rovnosti volebního práva v souladu s článkem 18 odst. 2 Ústavy České republiky.

Závěrem svého vystoupení podotýkám, že vláda v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby tento návrh zákona schválila již v prvním čtení. Důvodem je snaha ukončit legislativní proces ještě ve volebním období stávající Poslanecké sněmovny, tak aby podle změněné právní úpravy mohla proběhnout předvolební kampaň a samotné senátní volby, které se budou konat na podzim tohoto roku.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, dámy a pánové, vláda nám stejně jako v každém roce, ve kterém se konají senátní volby, předkládá návrh zákona, kterým se mění senátní obvody v těch obvodech, ve kterých došlo k poklesu, nebo naopak k nárůstu počtu obyvatel, tak, aby tento nárůst nebo pokles počtu obyvatel odpovídal zákonem stanovené normě.

Víme dobře, že když tento návrh tady byl projednáván před dvěma lety, tak se z toho stalo extrémní politikum, kde se Sněmovna několik týdnů hádala o to, jestli obvod Příbram, jestli se nepletu, je spravedlivý pro ty či pro ony. Já bych skoro byl rád, abychom se dnes, protože to přichází až dnes, měsíc a půl před volbami, do takové situace nedostali, a i když mám o některých obvodech jisté pochybnosti, jestli ty přesuny, které jsou udělány, jsou udělány rozumně, jestli je rozumné okresy trhat na tři kusy nebo mezi tři senátní obvody, tak spíše doporučuji Poslanecké sněmovně, abychom tuto normu jako vládní technickou normu schválili, ať si případné spory vyřeší Senát, kterého se to také týká a který je ve věci voleb nepřehlasovatelný. Proto říkám, i když s jistou pochybností, ale doporučuji, abychom dnes neotvírali spory kolem volebních senátních obvodů, protože by nás také mohly zahubit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Nikdo se z místa nehlásí, proto obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana předkladatele, pana zpravodaje. (Neměli zájem.)

Nebyla podána námitka, proto nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1052 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27, z přihlášených 184 poslankyň a poslanců pro návrh 113, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP