(16.30 hodin)

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji pěkně, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, vládní návrh byl předložen do Poslanecké sněmovny s návrhem, aby od 1. dubna 2010 byl zvýšen povinný minimální obsah biopaliv v motorových benzinech a v motorové naftě ve výši 4,5 procenta objemových u motorových benzinů a 6,3 procenta objemových v motorové naftě. Také byl návrh projednán ve výborech, respektive ve výboru pro životní prostředí, a zde ve druhém čtení a v souvislosti s tím, že ta lhůta 1. dubna při paměti legislativního procesu a toho, že vlastně tento termín pro účinnost zákona není v současné době splnitelný, byly předloženy ve druhém čtení pozměňovací návrhy panem poslancem Krátkým, kterými se posouvá účinnost na 1. června. Současně v návrhu pana poslance Souška se upravují ty navržené kvóty pro objemové podíly v motorových benzinech a v motorové naftě, což je výsledkem nějakého jednání, kompromisem mezi výrobci řepkového oleje, výrobci biolihu, zástupci rafinérií a předmětných ministerstev. Čili takto je navržena úprava a s těmito úpravami mohu za vládu a za Ministerstvo životního prostředí souhlasit.

K dalším pozměňovacím návrhům bych chtěl vyjádřit nesouhlas, co se týče pozměňovacích návrhů pod čísly B2 a B3 pana poslance Souška, které také byly vyvolány tím, že předmětná vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu nekoresponduje v současné době s těmi zvýšenými podíly biopaliv, nicméně tak jak je vyhláška nyní připravována, jako v meziresortním připomínkovém řízení, a lze předpokládat, že do doby účinnosti zákona, pokud takto bude stanovena k 1. červnu 2010, tak by ta vyhláška mohla zákonu odpovídat, a tudíž úprava v zákoně není potřebná. Navíc svou věcnou materií tyto návrhy spíše spadají do oblasti zákona o pohonných hmotách a nikoliv do zákona o ochraně ovzduší, který je předmětem novelizace.

Konečně konkurenční návrh pana poslance Plachého na prodloužení lhůt na rok 2011, respektive 2012, k tomu má vláda nesouhlasné stanovisko.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Kdo další si přeje vystoupit v rozpravě k tomuto návrhu zákona? Nikdo. Rozpravu končím.

Pane zpravodaji, přednesete závěrečné slovo, nebo rovnou přikročíme k proceduře? K proceduře. Tak nám tedy navrhněte postup při hlasování.

 

Poslanec Jiří Krátký: Paní předsedající, kolegové, kolegyně, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout tuto proceduru.

Nejprve hlasovat o pozměňovacích návrzích k usnesení výboru pro životní prostředí, tisk 967/2. To jsou body C1, C2 a C3, C4. To jsou věci - za prvé prodloužení legislativního procesu, čili nabytí účinnosti, a ty legislativně technické zpřesňují ty formulace ustanovení. Doporučuji hlasovat bod C1 a C2 dohromady, druhým hlasováním C3, C4, C5. Tyto věci jsou projednány, odkonzultovány, odsouhlaseny včetně Ředitelství cel.

Potom se nám tady objevuje takový ten protinávrh účinnosti kolegy Plachého, který by posunul tu účinnost o jeden rok. Pokud by bylo přijato C1, C2, D1 by bylo nehlasovatelné.

Pokud jde o A, to je usnesení, pak bychom hlasovali o usnesení výboru jako celku.

Pak bychom měli podle mě hlasovat o B1, B2, B3, to jsou ta dohodnutá snížení podílů biosložky v palivu, v benzinu a v naftě, tak jak bylo dohodnuto po semináři.

Pak by se mělo podle mě hlasovat C6, C7, C8 - to vlastně máme to prodloužení legislativního procesu. A tím bychom měli - pokud budou přijaty ty kratší termíny, byl by nehlasovatelný návrh pana kolegy Plachého.

Pokud jsme tímto procesem prošli, hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Pouze se dotáži - B1, B2, B3 jako celek?

 

Poslanec Jiří Krátký: B1, B2, B3 navrhuji jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Tak. Děkuji vám. Připomínka k této proceduře - pan poslanec Hanuš.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji. Protože jsem byl zároveň zpravodaj zemědělského výboru, požádal bych o oddělené hlasování v bodě B o jednotlivých bodech. Budou to body k hlasování navíc. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, takže B1, B2, B3 zvlášť. Pane zpravodaji, ztotožňujete se s tímto požadavkem?

 

Poslanec Jiří Krátký: Ztotožňuji. Je to i názor pana ministra.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Někdo další si přeje vystoupit k navržené proceduře? Pan poslanec Plachý má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vzhledem k tomu, že můj pozměňovací návrh je vztažen k usnesení výboru pro životní prostředí a opravdu tam mění rok 2010 na rok 2011, předpokládám, že by se měl hlasovat dříve než odpovídající pasáže z usnesení výboru pro životní prostředí, protože je pozměňovacím návrhem vůči usnesení výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já myslím, že -

 

Poslanec Jiří Krátký: Pan kolega nemá, paní předsedající, úplně pravdu, protože já předkládám pozměňovací návrh už k celkovému usnesení výboru životního prostředí a on potom už je proti mému pozměňovacímu návrhu. Protože ho podal později, tak se domnívám, že bychom měli ctít i tu řekněme hierarchii doby podání. Takže nemá pravdu v tomto.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, oba dva, jak pan poslanec Krátký pod bodem C, tak pan poslanec Plachý pod bodem D, mění usnesení výboru pro životní prostředí pod bodem A. Pan zpravodaj nejprve navrhl, aby se hlasovalo o jeho návrzích pod písmenem C. Budou-li tyto schváleny v příslušné pasáži, označil potom návrh pana poslance Plachého jako nehlasovatelný. A potom teprve se budeme zabývat samotným návrhem výboru - pozměňovacím návrhem výboru pro životní prostředí pod písmenem A.

Pane poslanče Plachý, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se moc omlouvám, že zdržuji, ale musím reagovat, protože pan poslanec Krátký mění pouze měsíc. Já měním rok, čili ty návrhy nejdou proti sobě. Jeden druhý nevylučuje.

Nicméně co je třeba hlasovat, tak je třeba hlasovat můj pozměňovací návrh vůči bodu A2, kde jsou přechodná ustanovení, ve kterých je rok 2010, který já měním svým pozměňovacím návrhem na rok 2011. Pokud by se hlasovalo dříve A2, pak je můj návrh nehlasovatelný. Proto chci, aby ten můj návrh byl hlasován dříve.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ale tak je to v proceduře, pane poslanče Plachý, navrženo. Nejprve jsou hlasovány body C1, C2, potom C3, C4, C5, pak pozměňovací návrh pod písmenem D, tedy váš pozměňovací návrh. A potom teprve pozměňovací návrh pod písmenem A. Takto pan zpravodaj navrhl proceduru, takže v tomto nejste v rozporu. Pouze pan zpravodaj se domnívá, bude-li schválen pozměňovací návrh pod písmenem C6 - ne, omlouvám se, C1, C2, C3, C4 a C5, tak by dle výkladu pana zpravodaje měl být váš návrh nehlasovatelný.

Já se spíše přikláním k tomu, že i v tom případě je hlasovatelný váš návrh, který posunuje účinnost na rok 2011. To je i můj rozpor s návrhem pana zpravodaje. A potom tedy dále, jak navrhl pan zpravodaj.

Takže pane zpravodaji, jste ochoten přistoupit na to, že návrh pana poslance Plachého i v případě, že budou odsouhlaseny vaše návrhy, je hlasovatelný?

 

Poslanec Jiří Krátký: No tak já si myslím, že rozhodne Sněmovna. Přijímám tento návrh a předpokládám, že Sněmovna materiál, který vznikal tak lopotně a tak velmi kompromisně napříč jaksi v životním prostředí, ministr průmyslu a obchodu, takže já doufám, že jeho návrh přijat nebude, protože to by skutečně poslalo celou tuto práci úplně pod stůl.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Takže se budeme držet vámi navržené procedury, pouze s tou výhradou, že návrh pana poslance Plachého označíme i v případě přijetí předchozích pozměňovacích návrhů jako hlasovatelný.

 

Nechám Sněmovnu rozhodnout, zdali tedy souhlasí s navrženou procedurou v hlasování s pořadovým číslem 284, které tímto zahajuji. Táži se, kdo souhlasí s procedurou navrženou panem zpravodajem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 144 poslankyň a poslanců pro návrh 126, proti 4. Procedura byla schválena.

 

Můžeme tedy přikročit k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Před hlasováními požádám pana zpravodaje i pana ministra životního prostředí o stanovisko. Pane zpravodaji, takže první blok návrhů. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP