(15.00 hodin)
(pokračuje Jurásková)

Cílem předkládaného návrhu novely je transponovat do právního řádu České republiky směrnice, kterými se zařazují do třídy 1 základní směrnice 98/8/ES účinné látky biocidních přípravků. Tato směrnice je důležitá zejména pro obchodní trh v České republice. Základní směrnice číslo 98/8/ES, odpovídá jí příloha číslo 2 zákona číslo 120/2002 Sb. V současné době je do této přílohy zařazeno pět účinných látek a jedna do přílohy číslo 3. Předkládanou novelou se do přílohy číslo 2 k zákonu číslo 120 zařazuje dalších osm účinných látek.

Výše citované směrnice ukládají členským státům, aby příslušné transpozice byly provedeny nejpozději do 31. března 2009 resp. do 30. června 2009 s uvedením odkazu na citované směrnice. Vzhledem k náročnosti legislativního procesu při novelizaci zákona nebylo navrženo transponovat každou směrnici zvlášť bezprostředně po jejím zveřejnění, nýbrž provést novelizaci souhrnně pro větší počet účinných látek. Termín 31. března resp. 30. června 2009 stanovený pro implementaci směrnic nebyl dodržen. Zařazení uvedených účinných látek nabývá platnosti v dubnu 2010. Podnikatelé již tedy nyní nebudou mít dostatek času na přípravu žádostí o povolení k uvedení biocidních přípravků s uvedenými účinnými látkami na trh. Je proto nezbytné, aby navrhovaná novela byla schválena a zveřejněna co možná nejdříve.

Pokud by zařazení uvedených účinných látek do přílohy číslo 2 v zákonu nebylo provedeno, nebylo by možné po uplynutí dvou let od jejich zařazení do základní směrnice uvádět v České republice na trh některé biocidní přípravky povolené v Evropské unii, což by mohlo způsobit nedostatek některých biocidů, biocidních přípravků na trhu v České republice, vytvoření překážek ve volném obchodování s touto komoditou v rámci Evropské unie, poškození podnikatelů, kteří je dosud uvádějí na trh, a hrozbu sankcí v rámci společenství.

Návrh novely zákona číslo 120/2002 byl dne 18. listopadu 2009 projednán ve výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, který jej přijal ve znění pozměňovacího návrhu, jehož cílem bylo doplnit do poznámky pod čarou číslo 1 názvy nově vydaných směrnic Evropského společenství, které byly schváleny až poté, co byl návrh zákona o biocidech předložen Poslanecké sněmovně, a přidat tak do přílohy číslo 2 v zákonu číslo 120/2002 nejen navrhovaných osm účinných látek, ale celkem 22 látek, a zároveň reagovat na skutečnost, že dne 6. října 2009 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2009/107/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, která prodlužuje o čtyři roky desetiletý pracovní program v hodnocení účinných biocidních látek, a to do 18. února 2010, 19. února 2010, 30. června 2010 a 31. srpna 2010.

Nově je předkládán druhý pozměňovací návrh, kterým se zrušují novelizační body původního návrhu zákona a nahrazuje původní pozměňovací návrh. Do návrhu zákona se vkládá zejména zmocňovací ustanovení k vydání prováděcího právního předpisu k zákonu číslo 120/2002, které umožní Ministerstvu zdravotnictví nadále flexibilně aktualizovat seznam biocidních přípravků tak, jak bylo potřeba pro uplynulou transpozici směrnice Evropského společenství, tedy změny ohodnocení účinných látek Evropské unie, a napříště nebude třeba složitě novelizovat zákon jako nyní. Forma vyhlášky tak sníží administrativní zátěž Registru chemických látek, potažmo Ministerstva zdravotnictví, a dojde k rychlejšímu postupu zákazu biocidních přípravků s určitou účinnou látkou na trhu České republiky.

Z původního pozměňovacího návrhu je přejímána reakce na směrnici Evropského parlamentu a Rady číslo 2009/107, která prodlužuje o čtyři roky desetiletý pracovní program v hodnocení účinných biocidních látek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážená paní ministryně.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane premiére, vážení členové vlády, v tuto chvíli se na galerii hostů dostavila delegace Meziparlamentní skupiny přátel České republiky Velkého národního shromáždění Turecké republiky, vedená jejím předsedou panem poslancem Hüseyinem Tugcu. Dovolte mi, abych ji mezi námi srdečně přivítala a popřála příjemný pobyt v České republice. (Všichni přítomní za potlesku povstali.)

Zpět ke sněmovnímu tisku 892. Táži se pana zpravodaje, zdali si přeje vystoupit nyní, nebo nám navrhne proceduru. Jestli až k proceduře, tak ukončím rozpravu.

 

Poslanec Jaromír Chalupa: Vážení paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, jak řekla paní ministryně celkem vyčerpávajícím způsobem, k tomuto zákonu byly načteny dva pozměňovací návrhy. Ty potom byly přikázány výboru pro zdravotnictví, který přijal doporučující stanovisko. Další věci k tomuto návrhu zákona nemám. Domnívám se tedy, že byla uskutečněna jak obecná, tak i podrobná rozprava a tento zákon stojí před hlasováním o jeho přijetí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ještě jednou se dotáži, zdali se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Ještě jednou poprosím pana zpravodaje, byť procedura bude bezpochyby velmi jednoduchá, aby nám sdělil pořadí, ve kterém budeme rozhodovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, a poté se před hlasováním k nim vyjádřil. O totéž požádám paní ministryni.

 

Poslanec Jaromír Chalupa: Paní předsedající, jak jsem již řekl, byly přijaty dva pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku 892/2. Já bych si dovolil nečíst text pozměňovacího návrhu, protože ten je příliš složitý a my bychom tady strávili možná další půlhodinu tím, že bychom -

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já se velice omlouvám, pane zpravodaji, bohužel neslyším ani slovo z toho, co říkáte do mikrofonu. Není to vaše chyba, věřím, že to není ani moje chyba. Proto prosím, dámy a pánové, abyste alespoň mně umožnili slyšet, co se nám snaží pan zpravodaj sdělit.

Prosím pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Chalupa: Já bych chtěl jen shrnout, že text pozměňovacího návrhu je v tisku 892/2, který jste dostali všichni do svých lavic. Čtení zahrnuje přečtení asi 20 směrnic Evropské komise a další vyjmenování 28 chemických sloučenin jako biocidních látek a to si myslím, že je zbytečná ztráta času.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Samozřejmě, pane zpravodaji. Pouze vás požádám, abyste nám sdělil pořadí, jaké navrhujete, aby bylo o návrzích hlasováno. Tedy proceduru.

 

Poslanec Jaromír Chalupa: Navrhuji hlasovat o návrhu zákona jako o celku s tím, že ty dva pozměňovací návrhy, které byly tady předneseny, byly projednány ve výboru pro zdravotnictví a byl s nimi vysloven souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Takže budeme nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A, tedy pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení výboru pro zdravotnictví jako o celku, a poté rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, který byl přednesen v druhém čtení paní poslankyní Rybínovou - obsahuje body B1 až B6. Jen se zeptám, pane zpravodaji, navrhujete, abychom hlasovali jako o celku o těchto bodech, nebo o některém z nich zvlášť?

 

Poslanec Jaromír Chalupa: Doporučuji ještě jednou hlasovat jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: O bodu B jako celku a potom přikročíme tedy ke konečnému hlasování.

 

Nejprve tedy rozhodneme v hlasování o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A. Vaše stanovisko, pane zpravodaji? (Souhlas.) Paní ministryně? (Záporné.)

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 263. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 159 poslankyň a poslanců pro návrh 61, proti návrhu 30. Tento pozměňovací návrh nebyl schválen.

 

Bude provedena kontrola výsledku hlasování, takže vás poprosím o strpení... Pan poslanec Bohatec má slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP