(Jednání pokračovalo ve 14.47 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi zahájit odpolední blok našeho dnešního jednání.

Budeme pokračovat v projednávání zákonů ve třetím čtení. O tom, že i v odpoledních hodinách se můžeme zabývat schvalováním zákonů ve třetím čtení, jsme rozhodli ráno v předtuše, že třetí čtení pevně zařazená na dnešní dopoledne není možno projednat. Čeká nás tedy ještě sedm třetích čtení. Pro vaši informaci - potom druhé čtení vládního návrhu zákona o veřejných službách, dalším bodem je návrh na posílení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Afghánistánu atd. To abychom věděli, jak se bude vyvíjet naše odpoledne.

 

Jako první budeme projednávat bod

148.
Vládní návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci
a humanitární pomoci poskytované do zahraničí
a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 883/ - třetí čtení

Místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí pana Jana Kohouta u stolku zpravodajů zastoupí paní ministryně Jurásková. Taktéž požádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jana Hamáčka, aby zaujal místo po jejím boku. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 883/2.

Otevírám rozpravu. Paní ministryně si přeje vystoupit a má slovo.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Děkuji, paní předsedající.Dámy a pánové, dovolte mi v zastoupení pana ministra zahraničních věcí přednést úvodní slovo k třetímu čtení.

Projednáváme návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci do zahraničí. V minulém týdnu proběhlo druhé čtení, tudíž jen stručně připomenu, že cílem zákona je právní zakotvení a zefektivnění systému zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Zákon byl Ministerstvem zahraničních věcí připravován ve spolupráci se všemi ostatními resorty, s vládním i nevládním sektorem, s odborníky zahraničními i domácími a dalšími zainteresovanými skupinami.

Nyní dovolte stručný komentář k pozměňovacím návrhům.

Zahraniční výbor v listopadu loňského roku přijal usnesení, které obsahuje celkem čtyři pozměňovací návrhy; v přehledu jsou pod bodem A. Alternativně k nim následně připravil pan poslanec Hamáček své pozměňovací návrhy. Jedná se v podstatě o zpřesnění některých formulací původního pozměňovacího návrhu zahraničního výboru. Tyto čtyři návrhy jsou v přehledu pod bodem B. Dva z těchto navržených pozměňovacích návrhů Ministerstvo zahraničních věcí nerozporuje, a to pokud jde o body převážně legislativně technického charakteru, tedy zpřesnění úkolů resortu zahraničních věcí a určení dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Co se týká návrhu na úpravu vymezení pojmu zahraniční rozvojové spolupráce, kdy stručnější sousloví je nahrazováno detailnější citací s odkazem na kontext udržitelného rozvoje, Ministerstvo zahraničních věcí dává přednost původní definici, avšak jako celek má v tomto návrhu neutrální stanovisko. Stejný, tedy neutrální postoj má Ministerstvo zahraničních věcí i k návrhu změny § 7 ohledně subjektů usilujících o zapojení do realizace projektů ostatních donorů.

Dále byly ve druhém čtení předneseny dva pozměňovací návrhy pana poslance Lišky, které jsou v přehledu pod bodem C. Pokud jde o jeho návrh vymezení pojmu rozvojové spolupráce, nejprve mi dovolte, abych připomenula, že pokud bude schválen pozměňovací návrh poslance Hamáčka, bude již definice rozvojové spolupráce rozšířena o koncept udržitelného rozvoje. Ten má tři složky - kromě ekonomického a sociálního rozvoje ještě ochranu životního prostředí. Schválením pozměňovacího návrhu dle bodu C1 by se text stal nevyvážený, a proto Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje jeho přijetí.

Dalším pozměňovacím návrhem pana poslance Lišky je doplnění nového paragrafu nazvaného Koherence politik pro rozvoj. Pokud jde o tzv. koherenci politik pro rozvoj, tedy soulad resortních politik s politikou rozvojovou, je nepochybně ideální vizí, aby činnosti všech orgánů státní správy s dopadem na rozvojové země, například migrační politika nebo obchodní, byly vždy v souladu s cíli a principy zahraniční rozvojové spolupráce. Ministerstvo zahraničních věcí si je v kontextu koherence velmi dobře vědomo a zahrnuje ho jak do připravované nové koncepce zahraniční rozvojové spolupráce, tak do novely pravidel pro výběr projektů, kam tato problematika logicky patří. Dle názoru legislativních odborníků však navržený paragraf nemá normativní obsah. Je pouze deklaratorní a nemá být do textu zákona zařazen. Z výše uvedených důvodů Ministerstvo zahraničních věcí schválení tohoto pozměňovacího návrhu nedoporučuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážená paní ministryně. Pan zpravodaj si přeje vystoupit, nebo rovnou až k proceduře? Až k proceduře, dobře.

Někdo další si přeje zapojit se do rozpravy ve třetím čtení? Nikoliv. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O totéž požádám i paní ministryni, byť své stanovisko uvedla již ve svém úvodním slovu.

Vážený pane poslanče Hamáčku, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP