(17.40 hodin)

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, paní předsedající. Vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám jménem předkladatelů předložil návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu, a současně vás požádal o projednání tohoto zákona podle § 90 odst. 2 zákona číslo 90/1995 Sb. a požádal o vyslovení souhlasu s jeho návrhem již v prvém čtení. Návrh zákona vám byl předložen ve sněmovním tisku číslo 830. Dovolte mi krátké zdůvodnění návrhu.

Evropský parlament přijal v září 2005 v souladu s článkem 190 odst. 5 Smlouvy o založení Evropského společenství a se souhlasem Rady rozhodnutí o statutu poslanců Evropského parlamentu, který vstoupí v platnost prvním dnem volebního období Evropského parlamentu, jež začne v červenci 2009. Tento statut stanoví jednotné obecné podmínky, kterými se řídí výkon funkce poslance Evropského parlamentu. Podle statutu mají poslanci Evropského parlamentu též nárok na odměnu, která platí po celou dobu trvání mandátů, odchodné a starobní nebo invalidní důchod. Pozůstalí mají v případě smrti poslance v průběhu výkonu mandátu nebo bývalého poslance, který měl v době smrti nárok na starobní důchod, nárok na zaopatření. Všechny platby jsou hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

V návaznosti na přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu je třeba přizpůsobit i některé české právní předpisy, které dosud upravovaly zajištění poslanců Evropského parlamentu na národní úrovni z rozpočtu České republiky. Zejména je třeba odstranit úpravu v českých právních předpisech, která by znamenala duplicitu se statutem poslanců Evropského parlamentu. Jedná se o změny v ustavení zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákona 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákona 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona číslo 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona číslo 386/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona číslo 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění. Všechny navržené úpravy v souvisejících zákonech jsou uvedeny jednoduše a zřetelně ve sněmovním tisku 830 a ve zvláštní části důvodové zprávy. V oblasti daní z příjmů tak budou odměny, odchodné, starobní důchod a jiné dávky poskytované poslancům nebo bývalým poslancům Evropského parlamentu zvoleným na území České republiky podléhat daním ve prospěch Evropské unie.

Ještě bych doplnil, že navržený zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i s právem Evropské unie. Dopad na státní rozpočet bude pozitivní, protože dosud byly náklady na platy poslanců Evropské unie hrazeny ve výši 86,5 tisíce korun měsíčně na jednoho poslance ze státního rozpočtu. Po přijetí statutu se bude jednat o úsporu 22,836 milionu korun ročně. Dopad na ostatní oblasti, jako je např. životní prostředí, podnikatelské prostředí či princip rovného zacházení mužů a žen není. Vláda na svém zasedání 25. května 2009 projednala tento návrh a vyjádřila s ním souhlas, uvedený v tisku 830/1. Účinnost zákona je navrhována od prvního dne volebního období Evropského parlamentu, který začne v tomto roce.

Ještě bych doplnil odůvodnění žádosti o projednání v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona 90/1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Návrh zákona se týká poslanců Evropského parlamentu zvolených na území České republiky v červnu 2009 od volebního období, které začíná v červenci 2009, a je proto účelné schválit zákon co nejdříve. Navíc návrh zákona je stručný a týká se omezeného počtu osob.

Vážené kolegyně, kolegové, děkuji za pozornost a věřím, že mému požadavku na schválení vyhovíte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Krillovi. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Kateřina Jacques, která nyní má slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zástupce navrhovatelů velmi podrobným způsobem představil podstatu tohoto návrhu a nechci se tedy opakovat. Jedná se o poslanecký návrh poslanců Krilla, Lišky a poslankyně Domesové na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu, sněmovní tisk číslo 830.

Jak už tady zaznělo, Evropský parlament přijal v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství a také se souhlasem Rady rozhodnutí o statutu poslanců Evropského parlamentu, který vstoupí v účinnost prvním dnem nového volebního období Evropského parlamentu, a stane se tak, jak všichni víme, 1. července 2009. Tento statut, jak už tady zaznělo, stanoví jednotné obecné podmínky, kterými se řídí výkon funkce poslance. Podle statutu mají poslanci Evropského parlamentu též nárok na odměnu, odchodné a starobní nebo invalidní důchod a všechny tyto platby jsou hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

V návaznosti na přijetí tohoto statutu je třeba i úpravy některých českých právních předpisů, které dosud upravovaly zajištění poslanců Evropského parlamentu na národní úrovni, a to z rozpočtu České republiky. Smyslem předloženého návrhu je tedy především zamezit duplicitě, to už tady bylo řečeno, české úpravy s evropskou úpravou statutu poslanců. Jedná se o změny v oblasti sociálního pojištění a úpravy v oblasti daně z příjmů, tak aby se zabránilo dvojímu zdanění.

Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudů není nezbytná, neboť zákon podmiňuje nárok na plat poslance Evropského parlamentu skutečností, že mu není vyplácen plat z rozpočtu Evropské unie. V tomto případě se jedná o úpravu přímo navazující na předpis Evropské unie, resp. rozhodnutí Evropského parlamentu, který je promítán do právního řádu České republiky.

Už tady pan navrhovatel zmínil, že soulad s ústavním pořádkem České republiky není nikterak narušen, soulad s právem Evropské unie také ne.

O finančních dopadech už tady také bylo řečeno, zdůvodněn byl také návrh vyslovit souhlas s návrhem zákona již v prvním čtení podle § 90 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Považuji tento návrh za smysluplný, neboť návrh zákona se týká postavení poslanců Evropského parlamentu zvolených na území České republiky v červnu 2009 od volebního období, které začíná již v červenci 2009, a je proto účelné schválit návrh zákona co nejdříve. Navíc jde o návrh poměrně stručný a týká se také jen omezeného počtu osob. Z tohoto důvodu navrhuji, abychom postupovali podle § 90 odst. 2 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Kateřině Jacques. Otvírám obecnou rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku, a tak se ptám, zda se někdo hlásí ze svého místa. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu. A rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 830 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 291. Kdo je pro usnesení, které jsem právě přečetla? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 291 přítomno 141, pro 93, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat podrobnou rozpravou. Do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku, ale hlásí se pan poslanec Petr Krill, takže jako první dostává slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP