(Na žádost poslaneckého klubu ČSSD byla přestávka na jeho jednání prodloužena do 11.05. Jednání pokračovalo v 11.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se, ještě jednou, kolegové, že to byla tak dlouhá a obtížná porada k dalšímu bodu.

Takže navazuji na jednání, kde jsme ho přerušili. Prosím vás, abyste se vrátili do sněmovny. Máme před projednávání bodu č. 150.

Obdržel jsem tady ještě jednu omluvu - předsedovi Sněmovny se omlouvá poslanec Petr Wolf, který se omlouvá na jednání Sněmovny 6. května od 11 do 19 hodin.

(Řízení schůze přebírá místopředseda Sněmovny Kasal.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže, dámy a pánové, hezké dopoledne, budeme se věnovat bodu číslo

150.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 704/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů už sedí ministr vnitra Ivan Langer a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Milan Šmíd. Pozměňovací návrhy máme k dispozici jako sněmovní tisk 704/3.

Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo? Pan ministr Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážené kolegyně a kolegové, považuji za projev slušnosti a zodpovědnosti uvést několik slov v rámci třetího čtení tohoto návrhu zákona. Předesílám, že tento návrh zákona je v Poslanecké sněmovně projednáván již několik měsíců, a nejedná se tedy o nic zásadně nového - to pro ty, kteří chtěli být s touto tematikou seznámeni.

Tento návrh zákona byl projednáván ve dvou výborech, přijaly k tomu pozměňovací návrhy a většinu těchto pozměňovacích návrhů budu podporovat.

Chtěl bych jen zdůraznit, že tento návrh zákona je dalším jedním z legislativních pilířů elektronizace veřejné správy a justice na jedné straně a na druhé straně reaguje na zkušenosti z téměř čtyřleté praktické aplikace archivního zákona. Coby další pilíř elektronizace veřejné správy a justice novela přináší úpravu elektronické spisové služby jako nezbytného předpokladu pro provádění (předsedající tiší hlučící poslance: ššššššššš!) správních a soudních úkonů v elektronické podobě, vymezují se subjekty vedoucí obligatorně elektronickou spisovou službu, pravidla pro nakládání s digitálními dokumenty a požadavky na elektronické spisové služby.

Předesílám, že mezi pozměňovacími návrhy je jeden, který prodlužuje ze šesti měsíců na tři roky přechodnou dobu, na kdy se má přejít obecně na elektronickou spisovou službu, a já z pohledu pozice navrhovatele toto prodloužení přechodné lhůty budu podporovat.

Současně pokud se týká dosavadních zkušeností s aplikací archivního zákona v praxi, nejde - a to chci zdůraznit - o změnu koncepce, ale doladění zákona v podobě doplnění definic, zpřesnění formulací, drobnější modifikaci procesu, výběru archiválií, evidence archiválií, nahlížení do nich apod.

Kromě samotné novely zákona o archivnictví a spisové službě předložený vládní návrh dále obsahuje související novely zákona o elektronickém podpisu, zákona o matrikách, jménu a příjmení, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákona o informačních systémech veřejné správy.

Jak jsem již zdůraznil, návrh projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Oba výbory doporučily - to chci zdůraznit - oba výbory doporučily návrh schválit, přičemž k němu uplatnily své pozměňovací návrhy, s nimiž v drtivé většině předem vyjadřuji souhlas. K dalším pozměňovacím návrhům se vyjádřím při hlasování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Sobotka, prosím.

Vás, dámy a pánové, ostatní prosím, abyste zachovali klid, abychom se navzájem slyšeli a rozuměli si. Týká se to všech. Prosím pana poslance Sobotku, aby vyčkal, až se všichni ti, kteří mají něco na srdci, odeberou do kuloárů nebo se posadí na svá místa. Předpokládám, že nebude nutné, abych to opakoval - byť v případě pana poslance Škromacha se si tím nejsem úplně jist. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP