(18.30 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím jenom krátce říci hlavní důvody, které nás vedly k předložení tohoto návrhu zákona.

Jak jsem již říkal, dosavadní právní úprava, která vznikla v devadesátých letech, neřeší, za jakých podmínek může ke sloučení nebo ke splynutí zdravotních pojišťoven docházet. Neupravuje rovněž, která ze zdravotních pojišťoven v takovém případě zaniká a která ze zdravotních pojišťoven aktiva a pasiva slučovaných nebo splývajících zdravotních pojišťoven převezme a potom v činnosti pokračuje dál. Stejně tak neobsahuje ani zákaz činnosti statutárních zástupců, členů správní rady a členů dozorčí rady po zániku zdravotní pojišťovny, za jejíž neúspěšnou činnost případně nesli odpovědnost. Z výše uvedených důvodů jsme proto navrhli stanovit jednoznačné podmínky, za kterých může dojít k zániku zdravotní pojišťovny jejím sloučením s jinou zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou, a současně také upřesnit, jaké podmínky musí splňovat pojišťovna vzniklá sloučením. Na rozdíl od vágních formulací dosavadního znění zákona jsou tyto nové podmínky formulovány jednoznačně tak, aby nemohlo docházet k fúzím v případech, kdy by k zániku zdravotní pojišťovny a s tím spojené destabilizaci sektoru docházelo z jiných než z reálně vážných dlouhodobých ekonomických problémů konkrétní zdravotní pojišťovny.

Navrhujeme proto, aby sloučení bylo pouze ze dvou důvodů, a to jestliže zaměstnanecká pojišťovna nedosáhla do jednoho roku od založení předepsaného počtu nejméně 50 tisíc pojištěnců, jak stanoví zákon, anebo jestliže byla na zaměstnaneckou pojišťovnu uvalena nucená správa.

Z důvodu významnosti stability systému veřejného zdravotního pojištění, který obhospodařuje více než 210 mld. Kč, také navrhujeme, aby se rozhodování o schvalování sloučení zdravotní pojišťovny s více než 200 tisíci pojištěnců přeneslo z úrovně resortního ministerstva na úroveň vlády ČR. Přitom akceptujeme tu formální námitku, která zazněla ve stanovisku vlády, že správním orgánem musí zůstat ministerstvo. Tento bod jsme proto upravili v druhém čtení ve výboru tak, že správní akt schválení sloučení bude i nadále vykonávat ministr zdravotnictví, nově však po předchozím souhlasu vlády.

Systém financování zdravotní péče v České republice prostřednictvím několika zdravotních pojišťoven vzniklých v dnešním počtu a po přirozeném dlouhodobém vývoji je ve srovnání s jinými systémy ve středoevropských zemích funkční a stabilizovaný. Pokusy tento systém destabilizovat, ať už v zájmu některých podnikatelských subjektů nebo kvůli nepochopení ekonomických důsledků uměle vyvolávaných sloučení, jsou nežádoucí. A domnívám se, že to platí dvojnásob v době ekonomické krize, která klade i na systém financování zdravotnictví zvýšené nároky.

V průběhu projednávání ve výboru pro zdravotnictví v zásadě došlo k některým úpravám. Byl přijat komplexní pozměňovací návrh. Zásadní změnou je, že bez likvidace se zaměstnanecká pojišťovna zrušuje sloučením se Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky anebo sloučením s jinou zaměstnaneckou pojišťovnou. Další změnou je, že sloučení zaměstnanecké pojišťovny s jinou zaměstnaneckou pojišťovnou je možné pouze v případě, že zaměstnanecká pojišťovna nedosáhla stanoveného počtu pojištěnců anebo na ni byla zavedena nucené správa. Sloučením se slučuje ta zaměstnanecká pojišťovna, která potřebného počtu pojištěnců nedosáhla nebo na kterou byla zavedena nucená správa.

V průběhu projednávání ve výboru také zazněly některé výhrady pana náměstka ministryně zdravotnictví dr. Hroboně k tomu, že některá ustanovení, která se váží k zavedení nucené správy, jsou příliš vágní. Já se domnívám, že tomu tak není ve srovnání s tou původní formulací, která je obsažena ve stávajícím platném zákonu č. 280/1992 Sb. Přesto jsme se pokusili upřesnit podmínky, za kterých může být uvalena nucená správa v souladu s insolvenčním zákonem.

Já si potom dovolím ještě v podrobné rozpravě načíst menší pozměňovací návrhy, které by reagovaly na výhrady ve smyslu, že není přesně jasné, jestli Ministerstvo zdravotnictví může rozhodnout o sloučení zdravotních pojišťoven na základě jenom projednání ve vládě, nebo na základě souhlasného stanoviska vlády, a také na ty výhrady, že není zřejmé, co to je jedna třetina objemu peněžitých závazků apod. A z toho pohledu si dovolím načíst v podrobné rozpravě pozměňovací návrhy, které by vyhověly těm výtkám, které zazněly na zdravotním výboru.

Děkuji za pozornost a dovoluji si požádat o podporu tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Konstatuji, že usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 684/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro zdravotnictví paní poslankyně Jiřina Fialová. Prosím, máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Děkuji. Výbor pro zdravotnictví po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů, zpravodajské zprávě a po rozpravě na své 24. schůzi dne 9. dubna za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, přijala tento návrh ve znění uvedeného komplexního pozměňovacího návrhu, tisk 684/2; za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa do obecné rozpravy? Ano, prosím, pan poslanec Kochan v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, poslanecký návrh na změnu tohoto zákona, jak jsem již uvedl v prvním čtení, je nesystémový. V současné době hospodářské krize jde navíc proti snahám tuto krizi racionálně řešit. Vláda přichází s protikrizovým plánem řešení problémů ve zdravotnictví. Jedním opatřením proti krizi je i slučování pojišťoven, v nichž má většinu stát. Například Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra a Vojenská oborová zdravotní pojišťovna. Touto fúzí by mělo dojít ke zlepšení úkonů pojišťoven, na druhé straně ke snížení provozních nákladů a tím více peněz do systému zdravotní péče. Dosavadní systém kontroly fúze zdravotních pojišťoven je zcela postačující. Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí mají dostatečné kompetence. Předložený návrh zbytečně omezuje, reguluje a legislativně nejasně formuluje předmět zákazu "splynutí".

Z těchto důvodů se domnívám, že je nadbytečný a navrhuji jeho zamítnutí. (Potlesk části poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Kochanovi. V obecné rozpravě pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP