(18.20 hodin)
(pokračuje Jacques)

Další bezpečnostní riziko, zdá se mi, představuje návrh předkladatele, aby byly postihnuty pouze firmy, které sice zákon porušují, ale pouze, jak je zde formulováno, takzvaně závažným způsobem. A já se ptám, proč by měly zůstat bez postihu firmy, které porušují zákon nezávažným způsobem. Kdo by míru této závažnosti posuzoval v návrhu není a není to pro mě srozumitelné. Samozřejmě se otevírá prostor pro svévolný výklad a v krajním případě také pro korupci, a proto navrhuji zachovat současné znění a slova "závažným způsobem" do § 13 a 18 nevkládat.

Předkladatel také nijak nezdůvodnil, proč navrhuje, aby vojenská škola požívala výjimku z tohoto zákona. To, co mnohým zahraničním firmám nebo vládám chybí k tomu, aby si mohly vyrobit zbraně samy, je totiž právě know-how, čili informace. A je tedy opodstatněné, že tyto informace podléhají licenčnímu řízení a že jejich vývoz mohou posoudit experti ministra zahraničních věcí, příslušné diplomatické mise nebo zpravodajské služby, čímž se omezí riziko následného zneužití. Já tím samozřejmě nechci říct, že vojenská škola teď čeká na to, až novelu schválíme, aby mohla poskytnout své know-how nebo informace teroristické organizaci, ale zdá se mi zbytečné, abychom otvírali skulinu v tomto zákoně, zvlášť když uvážíme, že předkladatel nijak nespecifikoval, kdo by měl v rámci vojenské školy dávat k předávání těchto informací svolení, jakým způsobem by se mělo evidovat nebo že by mělo podléhat také mezinárodním závazkům, ke kterým se Česká republika zavázala. Myslím si, že pokud chceme vojenské škole usnadnit administrativní zátěž, a to určitě v zájmu je, měli bychom to udělat elektronizací licenčního řízení a ne udělováním nějakých výjimek. Proto navrhuji zachovat současné znění zákona a navrhovaný odst. 2 v § 3 zrušit.

Mojí poslední navrhovanou změnou je bližší určení obchodního tajemství. Praxe totiž ukazuje, že úřady odmítají poskytnout občanské veřejnosti bližší informace o vydaných licencích právě s odvoláním na § 31 tohoto zákona, kterým stanoví povinnost mlčenlivosti v těch případech, kdy by mohlo dojít k ohrožení obchodního tajemství. Aby si však úřady nemohly toto ustanovení vykládat zcela svévolně, navrhuji upřesnit, že obchodním tajemstvím nejsou obecné informace o konečném užití a druhu vojenského materiálu, a to u těch licencí, které již čerpány byly. Jejich zveřejněním totiž nehrozí zneužití konkurenční firmou, zvlášť když z mého návrhu vyplývá, že úřady mohou dále utajovat, kterému konkrétnímu uživateli a které konkrétní výrobky a hlavně za jakou cenu - to je to nejpodstatnější - byly vyvezeny. Přitom se skutečně zvýší transparentnost, o kterou, jak předkladatel uvádí ve svém materiálu, také jde a která má být tím sledovaným cílem. Navrhuji tedy do § 31 vložit novou větu, která se toho týká.

Podrobněji je to v pozměňovacím návrhu, který vám byl rozdán do lavic, a já se k němu přihlásím v podrobné rozpravě. Věřím, že vás moje pozměňovací návrhy oslovily a že je podpoříte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Jacques za její vystoupení v obecné rozpravě. Kdo další do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které eviduji přihlášky paní kolegyně Kateřiny Jacques a pana poslance Milana Šimonovského, poté paní poslankyně Michaely Šojdrové. Paní poslankyně Kateřina Jacques, prosím.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Děkuji, pane předsedající. Já bych se pouze chtěla formálně přihlásit k pozměňovacím návrhům, tak jak vám byly rozdány do lavic a zdůvodnění zaznělo v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se slova ujme pan poslanec Milan Šimonovský, připraví se paní kolegyně Michaela Šojdrová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, dámy a pánové, pan poslanec Pavel Severa mě požádal, abych přednesl pozměňovací návrh, který připravil on, a proto to, co uslyšíte, nejsou formulace, které jsem připravil já, takže si ho pouze osvojuji.

Krátké zdůvodnění. Pozměňovací návrh vychází z aplikační praxe, kdy široký výklad určitého ustanovení v zákoně - týká se to reklamy a předávání informací - přináší v praxi problémy. Proto pan poslanec Severa připravil toto znění.

Nyní tedy přečtu pozměňovací návrh: V čl. 1 § 2 odst. 3 se slova "jakož i s tím související předávání informací a reklama" zrušují. To je celý pozměňovací návrh.

Dovolte mi, pane místopředsedo, ještě dvě věty. Já bych chtěl využít této příležitosti také k tomu, abych vám, vážení kolegové a kolegyně, poděkoval za tři roky společné práce zde ve Sněmovně. Zítra budu rezignovat na svůj mandát poslance. Myslím si, že jsem se tady hodně naučil od vás a že to, co jsem se tady naučil, ještě budu určitě využívat dlouhou dobu, protože to byla skutečně často velmi podnětná spolupráce. A pokud jsem se někoho dotkl třeba i nevědomky svým jednáním nebo formulací určitých názorů, tak bych chtěl, abychom se mohli klidně zdravit, aby mi odpustili, a já vám všem nejen děkuji, ale také jsem vám už odpustil vaše formulace. Díky a na shledanou. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Šimonovskému. Nyní se slova ujme paní poslankyně Michaela Šojdrová v podrobné rozpravě. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já mám krátký pozměňovací návrh k tisku 680. Navrhuji do § 24 vložit nový odstavec, který zní: "Ministerstvo ve spolupráci s orgány uvedenými v § 6 odst. 2 vypracuje výroční zprávu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a předloží ji do 30. června následujícího roku k projednání vládě. Po schválení předloží vláda tuto zprávu k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky." To je konec pozměňovacího návrhu a nového odstavce.

Jen velmi krátce zdůvodním tento návrh tím, že se jedná o úkol, který ukládá České republice společný postoj Rady, který stanoví pravidla pro kontrolu vývozu. Například na Slovensku musí podle zákona výroční zprávu o kontrole exportu předložit dotčené ministerstvo parlamentu do 30. dubna.

Děkuji za pozornost. A protože jsme byli upozorněni, že v případě, že kolega Milan Šimonovský složí mandát k zítřejšímu datu a toto třetí čtení k tomuto zákonu bude probíhat příští týden, tak dovolte, abych se připojila k jeho pozměňovacímu návrhu k tomuto tisku. Budeme tedy dva předkladatelé a bude možné o tom hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Michaela Šojdrové. Hlásil se ještě kolega Jiří Hanuš, který stáhl svou přihlášku. Dobře. Kdo další do podrobné rozpravy k tomuto tisku? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak ani od pana ministra, ani od pana zpravodaje. Já tedy končím druhé čtení bodu 26, tisku 680.

 

Budeme pokračovat podle pořadí naší schůze bodem číslo

27.
Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové
a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 684/ - druhé čtení

Jsme ve druhém čtení. Požádám pana poslance Ludvíka Hovorku jako zástupce navrhovatelů, aby přistoupil ke stolku. Ještě než mu udělím slovo, požádám paní poslankyni Jiřinu Fialovou, která je zpravodajkou výboru pro zdravotnictví, aby zaujala místo u stolu zpravodajů.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP