(18.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

A jenom k tomu, že někdy média různě uvažují, jak to vlastně bude fungovat. V zásadě by mělo jít o to, že příspěvek v prvním stupni bude poskytován ve výši 2000 korun, s tím, že v oblastech, kde jsou sociální služby nedostupné, je to konečný stav. V oblastech, kde sociální služby jsou dostupné a kde rodina nebude poskytovat dostatečně kvalitní péči rodinnému příslušníkovi a bude ohrožovat kvalitu péče, tak tam může sociální odbor zasáhnout a použít jiných forem než peněžního plnění, a to v poměru tisíc korun ku tisíci, čili ty 2000 korun se rozdělí.

Myslím, že se zákon dostal skutečně do podoby, která je přijatelná, a čas ukáže, jak se osvědčí v praxi. A pak zřejmě bude potřeba opět po nějakém čase se vrátit k parametrickému nastavení tohoto zákona, protože je to samozřejmě věc, která stále prochází dalším vývojem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Škromachovi. Kdo dál v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě nezazněl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat. Vidím faktickou poznámku kolegy Davida Kafky... Ne, dobře, až tedy do podrobné rozpravy.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám dvě přihlášky, paní kolegyně Aleny Páralové a potom poslance Davida Kafky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložila jeden pozměňovací návrh legislativně technického charakteru k usnesení výboru pro sociální politiku: V článku VI. Účinnost bodu 27 písm. b) se slova "bodu 9" mění na slova "bodu 9a".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Aleně Páralové. Slova se ujme pan poslanec David Kafka, připraví se paní poslankyně Vladimíra Lesenská, poté pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kafka: Děkuji. Dámy a pánové, dobré odpoledne.

Můj pozměňovací návrh je velmi drobný. Spočívá v tom, že v § 101 odst. 8 se slova "30. června 2009" nahrazují slovy "31. prosince 2009". Jedná se tedy o první část zákona o sociálních službách, o novelizační bod 82 vládního návrhu, tisku 659.

Pokud jde o zdůvodnění, tak tento návrh sleduje převedení procedury, která se jmenuje dotační, z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Argument, že kraje na redistribuci peněz nemají dost informací, není úplně pravdivý, protože ani Ministerstvo práce a sociálních věcí jich v současné době nemá víc, a přesto přerozdělování peněz provádí věcně dobře. S ohledem na to, že musí provádět tuto redistribuci za celou Českou republiku, tj. na všechny příjemce, je však tato procedura značně zdlouhavá. Příkladem může být letošní přerozdělování peněz, které trvalo až do poloviny března, a to jenom proto, že někteří pracovníci shodou okolností onemocněli. Přesun této činnosti na kraje by tedy financování výrazně urychlil. Odkládání přesunu této agendy o dalšího dva a půl roku bude znamenat, že ještě další dva roky budou organizace, které poskytují sociální služby, na počátku roku ve zbytečných finančních provizoriích a nejistotách. Termín konce roku 2009, přesněji řečeno 1. ledna 2010, je s ohledem na očekávanou účinnost docela reálný.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kafkovi. Slova se ujme paní poslankyně Vladimíra Lesenská, připraví se pan poslanec Miroslav Opálka.

S faktickou poznámkou před paní kolegyní Lesenskou ještě pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl jsem jenom reagovat, protože si myslím, že návrh, který byl nyní přednesen, je přednesen v nevhodnou dobu, za situace, kdy kraje jsou podfinancovány ze strany dotační politiky. Chybí asi 1,5 mld. Kč na sociální služby, aby byly pokryty alespoň náklady srovnatelné s rokem 2008. A převod na kraje je samozřejmě určitě smysluplný, ale musí to být nejenom administrativně, ale i finančně podloženo, a to v tuto chvíli není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Vladimíra Lesenská, poté pan kolega Opálka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, můj pozměňovací návrh se týká usnesení výboru pro sociální politiku č. 125, tj. sněmovního tisku 659/2. Návrh zní následovně:

V článku II bod 3 zní: "3. Osobám starším 18 let, které v měsíci prosinci 2009 mají nárok na příspěvek na péči ve stupni I (lehká závislost), doručí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností do 31. prosince 2009 písemné oznámení o změně způsobu výplaty tohoto příspěvku od 1. ledna 2010."

Bod 4 se vypouští a následující body se přečíslují.

A odůvodnění: Cílem pozměňovacího návrhu je jednak vypustit z článku II návrhu zákona navržené znění bodů 3 a 4, jednak částečně převzít úpravu navrženou v usnesení výboru pro sociální politiku, což je zmiňovaný tisk č. 659/2 bod č. 23. Z uvedeného usnesení výboru se přebírá pouze navržené znění bodu 4, což je předložený pozměňovací návrh jako bod 3, kdežto výborem navržené znění bodu 3 se navrhuje nepřevzít. Důvodem vedoucím k tomu, aby nebylo v návrhu zákona schváleno výborem navržené ustanovení pod bodem 3, je jednak skutečnost, že toto ustanovení zasahuje do oprávnění veřejného zadavatele, tj. státu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, samostatně realizovat postup podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jednak legislativní důvody spočívající v tom, že podrobnosti navrženého zvláštního postupu pro výplatu příspěvku by měly být upraveny podzákonným právním předpisem, konkrétně nařízením vlády; vláda může přijmout tento předpis podle článku 78 ústavy i bez výslovného zákonného zmocnění.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Lesenské. Nyní se ujme slova pan poslanec Miroslav Opálka, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se také přihlásil k jednomu ze dvou pozměňujících návrhů, které jsem předložil v Poslanecké sněmovně. Jeden byl minulý týden a to jsem neočekával, že dojde k dohodě mezi ČSSD a ODS a bude svoláno nové jednání výboru, které bude revokovat usnesení, a dostanete usnesení jiné. Proto jsem byl nucen vypracovat nový pozměňovací návrh, který je uveden v závorce pod mým jménem 28. dubna 2009 a obsahuje celkem čtyři body. K tomuto pozměňujícímu návrhu se hlásím a chtěl bych stručně uvést:

Revokace usnesení výboru není až tak obvyklý krok. Už jsem naznačil, že k nějaké dohodě zde došlo. Ale musím říci, že základní problém, o který jde, je nedostatek finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb a jedná se asi o půl miliardy korun, kdy se ukázalo, že nákup služeb, když se peníze převedou občanům najednou, jako by nebyl potřebný, jako by byl navíc. A ukazuje se, že ve větších městech je už přetlak nabídky a na vesnicích velký nedostatek, protože tam si vlastně občané nemají kde tyto služby nakoupit. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP