(17.50 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych si jenom chtěl osvojit návrh, který je předložen písemně pod jménem kolegy Ládi Skopala, který není přítomen. Chtěl bych mu kolegiálně pomoci a jenom bych krátce k tomu řekl, že je to v zásadě reakce na stažení jiného zákona, který stáhla vláda. A toto je docela důležitá věc, kterou je potřeba dořešit v rámci mediálních zákonů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Škromachovi. Nyní v podrobné rozpravě paní kolegyně Ivana Levá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji. Dovolte, abych načetla svůj pozměňovací návrh.

Za prvé. Bod 6 zní: V § 31 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: "Provozovatel rozhlasového vysílání je oprávněn do vysílání zařazovat zpravodajské pořady, programové prvky, reklamu a teleshopping s regionálně odlišným obsahem, pokud mu to zajišťují licenční podmínky."

Za druhé. V článku 1 bodě 8, původně 9, v § 57 se za nové odstavce 2 a 3 doplňuje odstavec 4, který zní: "Provozovatelé vysílání, kteří sestavují programovou síť, jsou povinni informovat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o rozsahu a způsobu své účasti na sestavování programové sítě."

Za třetí. Tady mám dvě varianty k přechodným ustanovením.

Varianta A: Článek 2 Přechodná ustanovení se zrušují.

Varianta B: V článku 2 Přechodná ustanovení v bodě 1 se číslovka "10. října 2025" nahrazuje číslovkou "10. října 2020". V bodě 6 se číslovka "10. 10. 2025" nahrazuje číslovkou "10. 10. 2020".

To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Ivaně Levé. Nyní se do podrobné rozpravy přihlásil pan kolega Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dávám návrh na vypuštění části druhé, Změna zákona o Českém rozhlasu. V případě, že bude vypuštěna, samozřejmě část třetí se přeznačí a vypustilo by se i návětí v návrhu o zákon číslo 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

Jako další návrh dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Kdo další do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova. Ano, pan zástupce navrhovatelů poslanec Petr Pleva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Já v závěrečném slovu jenom krátkou reakci, co se týče přebírání veřejnoprávního rozhlasu, které kritizovala paní poslankyně Levá. Je to řešeno v přechodných ustanoveních, myslím, že uspokojivě, tak aby to nepoškodilo ty, kteří teď dle licence Český rozhlas přebírají.

Co se týče naléhavého oznámení ve veřejném zájmu, tam je to řešeno zákonem o vysílání. A taktéž každý provozovatel musí umožnit toto naléhavé vysílání, takže rozhodně tento zákon do tohoto nezasahuje. Takže i zde je obava naprosto lichá.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Koníčka, trošku mu nerozumím, protože právě část druhá je reakcí na usnesení kontrolního výboru, který vyčítal, že místopředseda rady není zakotven v zákoně. Když jsme tedy na základě usnesení kontrolního výboru, jehož je pan Koníček předsedou, vložili ustanovení o místopředsedovi, pan Koníček ho navrhuje zamítnout. Možná tady platí něco o psu a holi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Protože jsme vyčerpali všechny možnosti, nepadl návrh na vrácení, pouze návrh na zamítnutí, který se hlasuje před zahájením třetího čtení, děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji. Končím druhé čtení tohoto tisku.

 

V pořadí po bodu 18 nyní následuje bod číslo 23. Bodem 23 je

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 659/ - druhé čtení

Jsme ve druhém čtení. Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Ještě než se ujme slova, požádám paní poslankyni Alenu Páralovou, která je zpravodajkou, aby zaujala své místo u stolku zpravodajů. A než pan ministr Petr Nečas přijde ke stolku, tak konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru nám byla rozdána jako sněmovní tisky 659/1 a 659/2.

Pane ministře, čekáme jen na vás. (Ministr hledá ve svých papírech.) Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v průběhu druhého čtení ve výboru pro sociální politiku jsme tento zákon opakovaně projednávali. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout velmi vyváženého kompromisu. Jsem také přesvědčen, že tato otázka by se - a to se potvrdilo na jednání výboru - neměla stát předmětem nějakého výrazného politického nebo stranického střetu, a to dokonce ani v tomto poměrně vypjatém předvolebním období.

Chtěl bych poděkovat všem poslancům výboru pro sociální politiku za velmi konstruktivní přístup i za nalezení rozumného návrhu, který je předmětem usnesení výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Nyní žádám paní zpravodajku Alenu Páralovou, aby uvedla svou zpravodajskou zprávu. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku se zákonem zabýval celkem třikrát a věnoval návrhu velkou pozornost. Důkazem toho je i fakt, že jste s postupem času obdrželi celkem dvě usnesení výboru pro sociální politiku. První usnesení ze dne 4. března 2009 označené číslem tisku 659/1 je neplatné, neboť bylo revokováno. Platné je druhé usnesení výboru, které jste obdrželi pod číslem tisku 659/2. Dovolte mi nyní, abych vás s tímto usnesením seznámila.

Výbor projednal tisk 659 na své 26. schůzi dne 8. dubna 2009. Po odůvodnění místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, zpravodajské zprávě poslankyně Anny Čurdové a po rozpravě výbor pro sociální politiku

I. revokuje usnesení výboru pro sociální politiku číslo 116 ze dne 4. března 2009,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 659, a přijala k tomuto návrhu změny a doplnění, které jsou obsahem tisku 659/2.

Vážený pane místopředsedo, tímto se hlásím do podrobné rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji paní zpravodajce. Ale nejdříve zahájím rozpravu obecnou, i když konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Ale vidím přihlášku pana poslance Zdeňka Škromacha, kterému udělím slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, paní poslankyně, páni poslanci, já bych chtěl reagovat na velmi bych řekl věcnou diskusi, která proběhla ve výboru pro sociální politiku. Myslím si, že byla hledána široká shoda k tomu, aby podobně jako zákon před třemi lety byl schválen fakticky průřezově všemi politickými stranami v Poslanecké sněmovně, aby i tady se našlo rozumné řešení. Myslím si, že ten nejspornější bod, který se týká otázky příspěvku na péči v prvním stupni, jsme vyřešili velmi bych řekl dobře. Je to vzájemný kompromis, který umožňuje, aby tento zákon s tou úpravou, tak jak je v návrhu výboru pro sociální politiku, mohl být akceptován poměrně širokým politickým spektrem. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP