(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Sehořovi. Má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě s pozměňovacím návrhem? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není ani od navrhovatele, ani od zpravodajů. Protože v podrobné ani v obecné rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali, končím projednávání druhého čtení bodu č. 8. Děkuji panu ministrovi životního prostředí a místopředsedovi vlády Martinu Bursíkovi, děkuji zpravodajům a končím bod č. 8.

Bod č. 8 byl poslední pevně zařazený bod na dnešní odpolední jednání. Vracíme se do běžného programu schůze.

 

Budeme pokračovat bodem

16.
Návrh poslanců Václava Votavy, Václava Šlajse, Petra Červenky,
Josefa Smýkala a Alfréda Michalíka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 457/ - druhé čtení

Než požádám pana poslance Václava Votavu, aby za navrhovatele tisk uvedl, požádám pana poslance Jiřího Hanuše, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Věřím, že než bude po úvodním slově, kolega Hanuš se dostaví.

Prosím pana Václava Votavu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem při prvém čtení myslím podrobně zdůvodňoval náš poslanecký návrh. Možná pro připomenutí bych zmínil pár vět, o čem vůbec tento návrh je.

Podle stávajícího zákona o místních poplatcích nepodléhají poplatku z ubytovací kapacity zařízení, která slouží k ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření. Toto osvobození je stanoveno přímo tedy zákonem, to znamená obec nemá možnost jej nějak měnit nebo k němu nějakým způsobem přihlížet. Z povinnosti platit poplatek z ubytovací kapacity jsou tedy vyňaty mimo jiné podnikatelské subjekty, které zajišťují ve svých ubytovnách ubytování svých zaměstnanců.

Domníváme se, že tato poplatková úleva je nesystémová, protože právě ti zaměstnanci, kteří v obci přechodně pobývají a nejsou tam tedy z důvodu nějaké rekreace, tak čerpají určitě veřejné služby v obci bezplatně, používají infrastrukturu a obec samozřejmě z takovýchto lidí nemá žádný příjem, protože se nepočítají samozřejmě do stavu obyvatel, tak aby na ně mohly čerpat příslušné daně. Obcím a městům tedy možnost vybírání místního poplatku nepřísluší a domníváme se tedy, že tímto návrhem bychom tuto nesystémovost odstranili, aby obce měly i určitý podíl právě z ubytování těchto pracovníků. Samozřejmě lokalita od lokality se tyto problémy různí. My vycházíme z poznatků v Plzni, i když samozřejmě teď z důvodů hospodářské krize se tento problém trošinku utlumil, nicméně jistě bude pokračovat nadále a dělá to opravdu velký problém a obce by potřebovaly alespoň tedy nějaký příjem z těchto dočasně bydlících osob, které užívají tedy veřejné služby a užívají infrastrukturu obce, tak by nějaký příjem míti měly.

To je tedy celý smysl naší novely poslaneckého zákona. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Konstatuji, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 457/2. Nyní tedy prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Hanuš. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji za udělené slovo. Dovolil bych si vás seznámit, vážení kolegové a kolegyně, s usnesením rozpočtového výboru, který tuto materii projednal 28. května 2008. Už to bude skoro rok. Rozpočtový výbor přijal usnesení k návrhu zákona poslanců Votavy, Šlajse, Červenky a tak dále, tisk 457. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh tohoto zákona zamítla, a zmocňuje mě, abych vás s tím seznámil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám v tuto chvíli žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. K faktické poznámce vidím kolegu Červenku. Až do podrobné. Dobře.

Zahajuji tedy rozpravu podrobnou, do které eviduji přihlášku pana kolegy poslance Petra Červenky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Červenka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásil k svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl dán do vašich lavic. Jak už bylo uvedeno, tento návrh zákona již delší dobu nemohl být projednáván, proto mi dovolte, abych svůj pozměňovací návrh přednesl. Odůvodněním tohoto pozměňovacího návrhu jsou zvýšené náklady měst a obcí na veřejné služby.

Můj pozměňovací návrh zní: § 7 odstavec 1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a ve městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. § 7 odstavec 4. Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 6 korun za lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Červenkovi. Kdo další do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat ve druhém čtení, to znamená vrácení výboru k novému projednání, a zpravodaj pouze konstatoval zamítnutí návrhu, které ale nepadlo v rozpravě, bude o tomto návrhu vzhledem k tomu, že to je v písemném tisku ve zpravodajské zprávě rozpočtového výboru, hlasováno před zahájením třetího čtení. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji. Končím bod č. 16.

 

Pokračovat budeme bodem

18.
Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře
a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

Dovolte mi, než dám slovo zástupci navrhovatelů, abych konstatoval, že tento návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení na 52. schůzi, kdy jsme jej usnesením Poslanecké sněmovny č. 1141 ze dne 27. března letošního roku po podrobné rozpravě vrátili výborům k novému projednání. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu návrh zákona znovu projednal. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 552/5.

Nyní tedy už žádám o úvodní slovo pana zástupce navrhovatelů poslance Petra Plevu. Prosím. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP