(17.20 hodin)
(pokračuje Mencl)

Řeší účast orgánů ochrany přírody na tvorbě lesních hospodářských plánů včetně posuzování důsledků pro lokality Natura. To je velmi významná úprava. Dále, rozumně rozšiřuje možnost vstupu a vjezdu do národních přírodních rezervací. Upravuje dosud duplicitní rozhodování ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu. Upřednostňuje smluvní ochranu evropsky významných lokalit před ostatními způsoby ochrany. Zjednodušuje postup při vyhlašování zvláště chráněných území a změně zonace v národních parcích a chráněných krajinných oblastech a dbá přitom na plnou informovanost vlastníků pozemků. Při ochraně evropsky významných lokalit dává omezení vlastníků v tomto zákoně do souladu s příslušnou směrnicí Rady Evropské unie. Rozšiřuje poskytování náhrady újmy způsobené požadavky ochrany přírody. Zavádí pro orgány ochrany přírody povinnost poskytovat vlastníkům předběžné informace podle správního řádu.

Dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o podporu těchto pozměňovacích návrhů, tak jak jsou obsaženy v usnesení výboru pro životní prostředí, a pokud budou přijaty, pokládám je za jeden z rozhodujících důvodů pro přijetí novely zákona a dovoluji si vás tedy požádat jednak o přijetí pozměňovacích návrhů ve třetím čtení a přijetí novely tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Menclovi. Ještě někdo další v obecné rozpravě? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Ano, pan ministr Martin Bursík. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně. Velmi stručně. Já bych jenom chtěl vyjádřit souhlas a určitou radost v uvozovkách nad tím, že při opětovném projednávání včetně semináře a ve výborech se zapojilo tolik poslanců do pozměňovacích návrhů zákona, zároveň experti z Ministerstva životního prostředí se vlastně účastnili spoluformulování pozměňovacích návrhů. Ta dohoda, o které tady hovořil pan poslanec Mencl, se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů je velmi hodnotná, skutečně si myslím, že významně zvyšuje rating návrhu zákona a pravděpodobnost jeho schválení v Poslanecké sněmovně. Stejně tak návrh, který zde přednesl pan předseda výboru Ambrozek, je návrhem, který ještě drobně zpřísňuje vládní návrh, kterým my upravujeme ochranu kácení alejí podél silnic. Jestliže tady v Poslanecké sněmovně bude vůle jít ještě o ten jeden malý krůček dále a pověřit kompetenčně rozhodováním nikoliv obce, ale pověřené obce, kde z logiky věci kompetence, erudice, zázemí je k tomu o něco vyšší, tak my budeme jenom rádi. Beru tuto obecnou rozpravu pozitivně, i příspěvky, které tu zazněly, a dává nám to určitou naději, že ve třetím čtení by i tato komplikovaná norma mohla mít - a věřím, že bude mít - šanci na to, aby prošla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu podrobnou. Jako první se přihlásil do podrobné rozpravy pan předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který byl předložen na lavice. Je to ke sněmovnímu tisku 632. Tímto se k němu hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Evžen Snítilý, poté pan poslanec Petr Zgarba. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi za prvé, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice. Je pod mým jménem a mnou podepsaný.

Za druhé mi, prosím, dovolte, abych po konzultaci s naším legislativním odborem nadiktoval legislativně technické změny ve svém vlastním pozměňujícím návrhu, tak abych legislativnímu odboru vyhověl.

První legislativně technická změna se týká bodu 8, kde v prvních uvozovkách za slova "formou veřejné vyhlášky" doplňuji slova "podle § 25 správního řádu", aby bylo naprosto jasno.

Druhá legislativně technická změna se týká bodu 10 v mých pozměňovacích návrzích, kde navrhuji upravit text takto: "o jejíž (jejímž?) výskytu orgán ochrany přírody předem informuje". Je to spíš češtinářské znění podle návrhu legislativy.

V bodě 17, uvozovky nahoře, v souladu s ustanovením je třeba na návrh legislativy opravit, kdy platí obdobně § 5b odstavec 2.

Předposlední legislativně technická změna je bod 18. Dovolte mi, abych tento bod 18 ze svých pozměňovacích návrhů stáhl.

Poslední změna - bod 23, došlo patrně k přepisu. Místo odstavce 2 se jedná o odstavec 3, takže číslovku 2 nahradit číslovkou 3.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Evženu Snítilému. Slova se ujme pan poslanec Petr Zgarba, připraví se pan poslanec Ladislav Ambrozek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že kolega Karel Kratochvíle je na jednání mimo budovu, chci se formálně přihlásit k jeho pozměňovacímu návrhu k předloze tohoto zákona, čímž tak činím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se slova ujme pan poslanec Libor Ambrozek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Ano, pane předsedající, já jsem také sice byl s kolegou Kratochvílem na jednání mimo budovu, ale protože jsem se jako zpravodaj musel vrátit, tak předložím svůj pozměňovací návrh osobně.

Chtěl bych předložit pozměňovací návrh k § 76 a k § 77.

Za prvé, § 76 odst. 1 písm. a) zní: (1) Obecní úřady s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2.

Za druhé, § 77 odst. 1 písm. h) nově zní: Obecní úřady s rozšířenou působností h) povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a ukládají náhradní výsadbu podle § 9.

Za třetí, dosavadní písmena návrhu změny zákona v § 77 h) až q) se označují jako písmena i) až s).

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Liboru Ambrozkovi. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Ano, pan kolega Karel Sehoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi načíst dva pozměňující návrhy.

První je k bodu číslo 37. V § 77a odst. 4 navrhuji vypustit písmeno z) včetně poznámky pod čarou číslo 39B. V návaznosti na navrhovanou změnu se opraví text uvozovací věty bodu 37 a poznámky pod čarou se přečíslují.

K bodu 40 - to je druhý návrh. V § 79 odst. 3 navrhuji na konci písmene t) tečku nahradit čárkou a za dosavadní písmeno t) vložit nové písmeno u), které včetně poznámky pod čarou číslo 41A zní: u) vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy. Odkaz 41A.

Odkaz 41A má text: § 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Ostatní poznámky pod čarou se přečíslují.

Jde o to, že jde o zajišťování obrany státu a ta by měla vyžadovat jiné řízení a rozhodování ve vojenských újezdech. Děkuji.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP