(17.10 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Návrh zákona upravuje jednak, jak už bylo zmíněno, problematiku kácení dřevin, udělování výjimek, problematiku státní správy v ochraně přírody a také postup při vyhlašování zvláště chráněných území a také upravuje, což je hlavním předmětem novely, posuzování lesních a hospodářských plánů, tedy výtky Evropské komise.

My jsme na toto téma uspořádali vlastně pro všechny výbory seminář, poté jsme několikrát návrh zákona projednávali. Výsledkem naší práce je usnesení 632/3, které jsme přijali na své schůzi 15. dubna. Tady jsme jednak upravili na základě jednání se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů a Lesy České republiky problematiku posuzování lesních a hospodářských plánů i další záležitosti, ať už při vyhlašování chráněných území, nebo při náhradě újmy. Největší část pozměňovacích návrhů, více než polovina, se tedy týká dohody státní ochrany přírody a Ministerstva životního prostředí se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů a Lesy České republiky. Já to vidím jako velmi důležité a doufám, že to akceptaci tohoto zákona v Poslanecké sněmovně pomůže.

Dále jsme se zabývali problematikou výjimek, která byla poslední novelou v roce 2005 posunuta na vládu. Výsledkem, domnívám se, alespoň zčásti vyváženého kompromisu je tedy bod 17 usnesení našeho výboru, který rozlišuje, zda veřejný zájem výrazně převažuje nebo převažuje nad zájmy ochrany přírody s tím, že v těch méně významných částech by rozhodovaly příslušné orgány, jako tomu bylo do roku 2005, a v tom výrazném zájmu by rozhodovala nadále vláda. To si myslím, že je formulace, která by mohla uspokojit jak Ministerstvo životního prostředí, tak původní autory § 43.

To, co já vidím jako velmi důležité, že zůstalo ve vládní novele obsaženo, je také ochrana evropsky významných lokalit, která byla na podnět některých krajů do novely zahrnuta. Protože znám příklad Jihomoravského kraje, tak bych chtěl říct, že jenom na jižní Moravě by se takto zjednodušená ochrana evropsky významných lokalit týkala několika desítek lokalit, řádově asi 40 až 50, které by nebylo nutno vyhlašovat jako zvláště chráněná území podle stávajících kategorií a vést velmi složitá řízení a přijímat velmi náročné a ochranné podmínky, ale bylo by možné vyhlásit nějakou základní či bazální ochranu asi na úrovni, jako dnes používají významné krajinné prvky, to znamená výrazně by to zjednodušilo akceptaci evropského seznamu významných lokalit. To je bod, který je také velmi důležitý.

Dále výbor doplnil pasáž, která se týká konstrukce a pravomocí rady národního parku. To byl podnět kolegyně Konečné a dalších, ať již z Plzeňského či Jihočeského kraje. Já si myslím, že ustanovení, které také stávající zákon vylepšuje, týká se to především § 18 a 19, to jsou tedy body 8 a 9 našeho usnesení.

Ty další záležitosti, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku 632/3, nejsou natolik zásadní. Jedná se dále o úpravu problematiky záchranných stanic.

Takže to je asi ve stručnosti obsah sněmovního tisku 632/3. Já si také dovoluji v souladu s ministrem požádat o posunutí tohoto návrhu do třetího čtení a dále se tímto hlásím do obecné i podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Liboru Ambrozkovi a nyní prosím, aby se postupně ujali svého slova zpravodajové dalších výborů. Nejdříve pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Petr Sunkovský, připraví se zpravodaj hospodářského výboru Vlastimil Aubrecht. Neznám ale jméno pověřeného člena zemědělského výboru. Žádám předsedu, aby nám to doplnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se sněmovním tiskem 632 zabýval dne 15. dubna 2009 a přijal k němu usnesení číslo 124 v tomto znění.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 34. schůzi po odůvodnění náměstkem ministra životního prostředí dr. Františkem Pelcem, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Petra Sunkovského a po rozpravě a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 632 zamítnout; b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; c) pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sunkovskému. Nyní žádám o zpravodajskou zprávu zpravodaje hospodářského výboru poslance Vlastimila Aubrechta, připraví se za zemědělský výbor Václav Mencl. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se pokusím být stručný. Hospodářský výbor projednával předložený zákon a soustředil se hlavně na vztah zákona o ochraně přírody a krajiny a stavebního zákona. Zvítězil názor, že vše ještě není řádně vypořádáno, a tak přijal usnesení, že přerušuje projednávání tisku 632 do doby předložení novely stavebního zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Aubrechtovi za jeho zpravodajskou zprávu a nyní žádám pana poslance Václava Mencla, aby předložil zprávu zemědělského výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Zemědělský výbor zahájil projednávání tohoto návrhu na 31. schůzi 12. listopadu 2008 a vzhledem k dohodě o konání semináře bylo projednávání v obecné rozpravě přerušeno. Pokračování projednávání bylo zařazeno na pořad poslední, tj. 38. schůze zemědělského výboru patnáctého 2009. Na základě poslaneckého návrhu byl při hlasování programu tento bod ze schůze vypuštěn. Zemědělský výbor zatím tedy projednávání novely zákona nedokončil a nepřijal žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji zemědělského výboru. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy z místa. Pan poslanec Libor Ambrozek. Prosím, pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já jenom uvedu pozměňovací návrh, který předložím v rozpravě podrobné, abych ho pak již nemusel zdůvodňovat. Ten pozměňovací návrh se týká problematiky kácení dřevin. My jsme o tom diskutovali i na výboru, nicméně dohodli jsme se, že tuto problematiku nebudeme na výboru hlasovat a ponecháme ji případné debatě a návrhům na Poslaneckou sněmovnu ve druhém čtení. Jde o to, že některé nevládní organizace a také mnoho tisíc občanů podpořilo petici k problematice kácení dřevin na základě všech událostí z posledních teplých zim, především loni a předloni, kdy došlo k poměrně masivnímu kácení, ale i u silnic, a sešlo se více než 15 tisíc podpisů pod petici, která žádá určité zpřísnění v této oblasti.

Návrhy byly diskutovány s Ministerstvem životního prostředí. Bylo samozřejmě několik verzí. Já si dovolím předložit v podrobné rozpravě návrh, který kompetenci ke kácení dřevin a uložení náhradní výsadby přesouvá z obecních úřadů na obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ambrozkovi. Kdo dál v obecné rozpravě? Ano, pan poslanec Václav Mencl. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, pane předsedající. Jak se zde již zmínil pan kolega Ambrozek, součástí pozměňovacích návrhů předkládaných výborem pro životní prostředí je celkem 17 pozměňovacích návrhů vzešlých z dohody mezi Ministerstvem životního prostředí a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů. Jde o výsledek několikaleté práce a týká se samozřejmě všech vlastníků a správců lesů, tedy také např. státních lesů a vojenských lesů. Tato dohoda odstraňuje dlouholeté problémy založené buď přímo v zákoně, nebo při jeho aplikaci, případně v původně navrhované novele. Dovolte, abych uvedl alespoň hlavní body obsahu pozměňovacích návrhů. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP