(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi a konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 583/2. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Karla Sehoře, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

Pana místopředsedu vlády Bursíka bych požádal, aby když tak rozhovor přenesl jinam, aby mohl zpravodaj řádně hovořit.

 

Poslanec Karel Sehoř: On je štíhlý, my se vejdeme.

Pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl upozornit na to, že pan předkladatel trochu dal dohromady to, co je předmětem materie novely, a to, co teprve navrhne ve druhém čtení jako pozměňovací návrhy. Já bych upozornil jenom asi na tři nebo čtyři věci.

Rozhodující důvod novely je, aby se zpoplatnila výkonovým zpoplatněním vozidla mezi 3,5 až 12 tunami, která jsou dneska zpoplatněna časově.

Další záležitost je, že by mohly vzniknout problémy u jízdních souprav, čili novela říká, že jízdní soupravy už nebudeme řešit, jestli člověk jede s přívěsem, nebo bez přívěsu, ale povolená rychlost se vztahuje jenom k tažnému vozidlu. Tím se zjednoduší legislativa. Myslím si, že to je velice dobrá věc, protože jsme s tím měli pořád výkladové komplikace.

Další záležitost je, že se zvyšuje maximální výše časového poplatku ze zákona do 1,5 tisíce Kč. Záleží pak na vládě, jak určí pro ten konkrétní rok, jaká výše pro časové zpoplatnění automobilů do 3,5 tuny bude.

Pak jsou ještě drobnější věci, jako třeba rozšíření pravomoci celníka ve stejnokroji, který bude moci kontrolovat vozidla ve smyslu mýtného, atd.

Co do toho hospodářský výbor vnesl nového svými pozměňovacími návrhy, bych také řekl velmi stručně. Jedna záležitost je, že místo sedmidenních známek časových budou desetidenní časové známky. Respektive budou - je to samozřejmě návrh. Čili budeme mít časové známky desetidenní, měsíční a roční. Potom - o tom už mluvil pan předkladatel - jsme zavedli různorodější tarifikaci mýtného, že se mýtné nebude vztahovat jenom k ekologičnosti vozidla a počtu náprav, ale také k obdobím dne a roku, což je opravdu myslím rozumné řešení. Pak se tam vyjasňuje ještě vymáhání pokut za nedodržení pravidel tohoto zákona. Aby to bylo jasnější, zavádějí se do toho přestupky.

Důležité je také to, že návrh hospodářského výboru je takový, protože v té době jsme ještě neměli dobře vyřešen systém vinět, že viněty zatím nejsou obsahem návrhu hospodářského výboru. A také je tam ta věc, že se navrhuje, aby ty 3,5 tuny sice platily výkonové mýtné, ale až od roku 2011, k čemuž nás trochu přiměla ta okolnost, že dneska už dopravci mají docela problémy s tím, že se nacházíme v nepříliš dobré hospodářské situaci, a myslíme si, že jim tím vlastně ještě trošku ztížíme jejich poměry. Myslíme si, že od roku 2011 by jim to nemuselo tak vadit. Takže to je ten důvod. Já vám děkuji za pozornost a - a už nic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu zpravodaji Karlu Sehořovi za jeho zpravodajskou zprávu, upozornění na následující průběh. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa k tomuto tisku. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat rozpravou podrobnou, do které vidím přihlášku pana navrhovatele Oldřicha Vojíře. Další přihlášku písemnou nemám žádnou. Takže nejdříve Oldřich Vojíř, poté Cyril Zapletal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji pěkně. On to můj ctěný kolega Karel Sehoř již naznačil. My jsme se v hospodářském výboru zaobírali onou vinětou. Nicméně tam byly dvě tři připomínky, o kterých jsme byli přesvědčeni, že je dobré ještě v čase je posoudit. Byly posouzeny, a proto vám za sebe předkládám pozměňovací návrh, který je rozdán do lavic. Je objemnějšího rázu, proto je rozmnožen. Je identifikován mým jménem a podpisem a týká se právě vinět.

Dovolte mi, abych ještě pro jistotu i pro zpracování pozměňovacích návrhů naší legislativou sdělil případně druhý pozměňovací návrh. Tedy že se kloním k tomu, aby celá materie platila od 1. ledna 2010. To znamená je to alternativa k usnesení hospodářského výboru. Tato materie, co se týče samotných vinět, tam má navrženo, že by měla platit od 1. ledna 2010 (2011?). To je zhruba z mého pohledu vše.

Snad jenom možná, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, nebo dokonce k nějakému zděšení našich spoluobčanů: Viněta je v podstatě elektronický box, velmi jednoduchý, s velmi jednoduchým užíváním. Jeho výchozí zpoplatnění bude nastaveno stejně, jako je nastavena papírová známka. Budou tam platit i ty režimy. Velká výhoda spočívá v tom, že si nemusíte chodit každý rok pro novou známku a lepit to na okno. Budete mít tento box, který pouze dobijete. A bude ještě výhoda, že tento box bude přenositelný například v rámci rodiny apod. To znamená je to určité zkomfortnění toho, protože někteří lidé dálnici a vybrané úseky silnic používají omezeně, tak si myslím, že by to bylo velmi fér.

Co se týká zavedení mýtného, jestli 2010, nebo 2011, já si myslím, že samotné zavedení mýtného neříká nic o cenové úrovni. To má v rukou vláda a následně Ministerstvo dopravy svou vyhláškou. Já bych se klonil k tomu, abychom zákon schválili od ledna 2010. Vláda může přijmout v tomto půlroku rozhodnutí, jak nastavit zpoplatnění, a vyhláška potom říká, že toto zpoplatnění promítne a případně ho v těch případech, kde to má smysl, také časově a věcně diferencuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Vojířovi. Nyní pan poslanec Cyril Zapletal v podrobné rozpravě. Jinou přihlášku zatím nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se jenom chci veřejně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán včera na stůl. Můžete to identifikovat podle mého jména a podpisu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji poslanci Zapletalovi. Kdo další do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím.

V obecné ani v podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení. Ani pro třetí čtení nemáme návrh. Můžeme tedy ukončit druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji. Končím bod č. 22.

 

Dalším bodem pevně zařazeným na dnešní dopoledne je bod číslo 8. Jeho lhůta k projednání uplynula v 15.40, čili už jsme ve lhůtách, které nám umožňují tento tisk. Jde o

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb.,
kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 632/ - druhé čtení

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP