(15.40 hodin)
(pokračuje Rafaj)

Další problematická oblast je § 53 a další, problematika mlčenlivosti. Věřím, že toto je velmi složitá oblast, velmi složitý problém, protože daňový subjekt, který má platit daň a má ji platit přesně, prakticky na sebe musí finančnímu úřadu říci všechno, co má, a za to bude potrestán tím, že ho finanční úřad buď udá, nebo o něm veškeré informace sdělí jiným subjektům. Já chápu, že pro různé statistiky, pro různá zpracování dat, ekonomické analýzy vývoje ekonomiky apod. je třeba poskytovat tyto informace z finančních úřadů, ale je otázkou, nakolik toho využívat či - řekněme - státem zneužívat vůči daňovým subjektům při jiném sledování plátců daně.

Toto jsou věci, které jsou na velkou diskusi, a já tady vidím mnoho problematických okruhů a problémů. Já v tom nevidím tak vysokou jednoznačnost, jak to řekl ministr financí, kterého si sice velmi vážím, ale myslím si, že ministru financí by přece jenom mělo zůstat právo nějak rozhodnout, když ten zákon zas není tak dokonalý.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí ministr financí, pan Miroslav Kalousek. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jenom velmi stručnou reakci, paní předsedající. Já samozřejmě připomínky chápu i vítám. Expertní skupina je diskutovala dva roky a bylo by velmi nelogické, kdyby odborníci z rozpočtového výboru neměli k jednotlivým paragrafům celou řadu vážných dotazů a připomínek. Myslím si, že rozpočtový výbor je právě tou platformou, kde je můžeme projednat.

Já teď nechci reagovat na jednotlivé paragrafy, jenom obecně mohu říci, že podobná ustanovení jsou v procesních normách pro vybírání daní zemí Evropské unie, ale nebráním se diskusi, popřípadě zpřesnění některých paragrafů.

Obecně ke dvěma tématům, která pan zpravodaj zmínil. Diskuse o tom, zda daně vybírat podle správního řádu, nebo podle speciální normy, daňového řádu, který se jmenuje buď daňový řád, nebo správa daní a poplatků, je diskuse stejně stará jako svobodná republika. Já jsem vždycky zastával názor, že pokud bychom vybírali daně podle správního řádu, tak bychom žádné nevybrali. Vedli jsme o tom nesmírně dlouhou diskusi zejména s Nejvyšším správním soudem, kde bych i z tohoto místa chtěl jeho předsedovi a jeho odborníkům poděkovat, protože se podíleli na tvorbě této normy. Myslím si, že jsme našli východisko speciálního daňového řádu v dostatečné návaznosti na správní řád, byť chápu, že na to mohou být různé názory. Já budu vždycky patřit k těm, kteří budou tvrdit, že vybírání daní vyžaduje svoji vlastní procesní normu, že vybírat je podle správního řádu by bylo příliš velké riziko vzhledem ke státnímu fiskálu.

Námitka, že většina úprav je procesních, je pravdivá. Co jiného lze upravovat na procesu než proces? Já si dovolím jenom připomenout, že když jsem před dvěma lety prezentoval tři pilíře daňové reformy, jak si je představuji, které by měly vést ke zjednodušování daní, řekl jsem, že musíme udělat reformu legislativy, reformu procesu a reformu instituce. Reformu instituce provádíme, to je ten slavný JIM, to je ten projekt jednotného inkasního místa, o kterém jsem přesvědčen, že i můj nástupce a potom jeho nástupce po volbách v něm dále budou pokračovat, protože se, myslím, shodujeme napříč Sněmovnou na tom, že jednotné inkasní místo je správná cesta ke zjednodušení. To, co máte teď na stole, je ona reforma procesu. Prostě zjednodušení pravidel.

Co je nejdůležitější, je reforma legislativy. Tu už nepředložím, protože vláda nedostala důvěru a bude s největší pravděpodobností zkráceno volební období. Je ale zpracován zcela nový zákon o dani z příjmu, který je ani ne poloviční než ten bývalý a který zásadním způsobem mění systém. A nemyslím si, že to je zbytečná práce, i když už nebude předložen, protože znovu říkám - zásadním způsobem mění systém. Výše sazeb, popřípadě progrese sazeb, bude parametrem. Tu si tam může každá politická reprezentace dosadit podle svých ideových východisek. Věřím, že zjednodušení toho systému bude moci stejně dobře posloužit jak levici, tak pravici. To je práce, která je hotová a která povede k zásadnímu zjednodušení daní, zejména proto, že sjednocuje základ pro všechny odvody a odstraňuje celou řadu výjimek, kterými je zaplevelen český daňový řád, ale ten bude předkládat a projednávat politická reprezentace až po volbách. Ono to na Ministerstvu financí ještě půl roku vydrží, když to vydrželo deset let.

Mám ještě jednu velikou prosbu vzhledem k termínu předčasných voleb. Já vím, že ta norma je sofistikovaná, ale vzhledem k tomu, že už dvakrát po sobě se nepodařilo ji projednat na bývalých schůzích, pokorně prosím Sněmovnu, zda by neodhlasovala zkrácení lhůty na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Další přihlášku do obecné rozpravy nevidím. Končím obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo z vás jiný návrh? Není tomu tak.

 

Ještě oznámím kolegyním a kolegům, kteří se nacházejí v přilehlých prostorách jednacího sálu, že budeme hlasovat, a to o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 84 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 130 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Rozhodneme ještě o zkrácení lhůty k projednání tohoto zákona v rozpočtovém výboru na 30 dnů. Je tomu tak, pane zpravodaji? Ano.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 85. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 131 poslankyň a poslanců pro návrh 80, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Přikročíme k následujícímu, souvisejícímu bodu, tedy k bodu

64.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím daňového řádu
/sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede opět ministr financí pan Miroslav Kalousek. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět děkuji za slovo, paní předsedající. Jako každý rozsáhlý kodex, i tento samozřejmě zasahuje do celé řady zákonů, které je potřeba v souvislosti s jeho přijetím změnit. Úpravy se dají rozčlenit zhruba do tří skupin, a to zákony s věcnými změnami, které navazují na ustanovení návrhu daňového řádu, zákony týkající se tzv. dělené správy, které odstraňují některé duplicitní texty vůči obecné textaci daňového a správního řádu, a zákony, jimiž se ruší novely současného zákona o správě daní a poplatků. To zhruba obsahuje předloha, která souvisí s novým daňovým řádem.

Já samozřejmě v souvislosti s vaším svolením při minulém hlasování i tady budu navrhovat zkrácení lhůty na 30 dnů.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP