(15.20 hodin)
(pokračuje Krupka)

A možná že by se dalo takto pokračovat dále po těch připomínkách, které možná, ať zazněly přímo ve vystoupeních dvou předřečníků, anebo jsme je obdrželi přímo v materiálech, a přiznám se, že i nám přišel na výbor, resp. podvýbor, obsáhlý materiál, ale není možné říct si, že rodné číslo je ten jediný faktor, na kterém stojí účinnost a efektivita bankovních domů, které v dané chvíli by mohly nebo nemohly poskytovat úvěry.

Je třeba si uvědomit jednu zásadní věc, že rodné číslo je skutečně specifický znak pro Českou republiku a v okamžiku, kdy se otevíráme do Evropy, tak občané, kteří zde budou nějakým způsobem fungovat a budou se taktéž obracet, tento údaj nemají, prostě ho nevlastní, historicky tam nikde nevznikl. Tak abychom měli vyřešenou i jistou míru diskriminace, proto je i navrženo v tomto dokladu tento údaj neuvádět. Obráceně, je zajímavé, že se bude získávat doklad, který bude mít už jisté prvky zabezpečení. Vedle toho v zákoně se bude předpokládat i možnost dovybavit si tento doklad elektronickým čipem, ve kterém by mohly být obsaženy tyto údaje, a nic potom nebrání tomu, aby rodné číslo bylo nahrazeno např. číslem toho průkazu, a zafixovat ho. A dokonce můžu jít tak daleko, že se nikde nebrání tomu, že rodné číslo jako takové může být symbol, na kterém se dohodnou obě dvě strany, čili ten, kdo poskytuje např. finanční prostředky, tomu, kdo žádá, sdělí: ano, za těchto podmínek, včetně jedné podmínky navíc, že pro vaši identifikaci nám dáte rodné číslo, a vedle toho samozřejmě budou existovat registry, kde určité informace je možné si ověřit. A bývá naprosto obecnou praxí, když slyším, že je to nárůst administrativy - stejně tyto instituce pro svoji jistotu zpravidla žádají ještě nějaký další doklad. Může to být pas, může to být třeba i rodný list atd. Takže nic nebrání tomu, aby vedle občanského průkazu, ve kterém by např. chybělo rodné číslo, mohli mít doplnění o údaj, kdy se souhlasem osoby, která je žádá např. o úvěr, mohli si z registru ověřit další údaje, které budou potřebovat do smluvního vztahu.

To jsem pouze považoval za potřebné, aby tady nezaznělo pouze jednostranné konstatování, ale aby bylo zřejmé, že jsme se touto problematikou vážně zabývali. Do budoucna je předpoklad, že se tím obě strany budou dále zabývat, ale že to není tak jednostranné, že se řekne, že bez tohoto nemůže fungovat. Není to tak. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pane poslanče, omlouvám se, je ukončena rozprava. Pan kolega Krupka využil svého závěrečného slova zpravodaje. Myslím, že bude ještě prostor si k tomu něco říct ve třetím čtení. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přikročíme k projednávání bodu 63, tedy

63.
Vládní návrh zákona daňový řád
/sněmovní tisk 685/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede návrh ministr financí pan Miroslav Kalousek. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dobrý den. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já si dovoluji předložit výsledek mnohaleté práce, která byla zahájena ještě za mého předpředchůdce na Ministerstvu financí s cílem stvořit moderní právní předpis, který by nahradil dnes již zastaralý zákon z roku 1992 o správě daní a poplatků. Po dvouleté práci na Ministerstvu financí jsem pak nad polotovarem ustanovil expertní skupinu, která pokračovala ještě rok a půl s odborníky a zástupci z řad podnikatelů, soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, daňové správy, Komory daňových poradců, akademické obce, abychom se dobrali skutečně moderních pravidel, která bez ohledu na to, jaká politická reprezentace stanoví jaké výše daní a jakou výši jejich progrese, aby to byl skutečně moderní právní řád, podle kterého bude při dostatečné právní jistotě poplatníků i správce daně možné co nejefektivněji daně vybírat.

Co bylo cílem a co jsem přesvědčen, že tato předložená novela naplňuje. Za prvé snahu o to, aby právní předpis byl mnohem srozumitelnější než ten dosavadní. Určitě dochází k lepší přehlednosti a lepší systematické uspořádanosti nového zákona. Umožňuje logičtější strukturování textu, dochází k lepšímu členění do paragrafů a tím je samozřejmě i vyšší komfort pro uživatele. Předloha má i mnohem jasnější a jednotné vymezení pojmů, což samozřejmě zvyšuje právní jistotu, a zkvalitnění zásad daňového procesu je posíleno i tím, že se vychází ze zásad obecného správního procesu a zohledňují se specifika daňového práva tak, že zůstávají zachovány zásady typické pro daňové právo, to znamená zejména neveřejnost řízení, ochrana mlčenlivosti apod.

Cílem bylo i snížit administrativní zátěž, aby správa daně byla co nejmodernější a nejefektivnější. To znamená předloha obsahuje mnohem větší podporu elektronizace daňové správy, jasná pravidla pro doručování, jasná pravidla pro vedení daňového spisu a nahlížení do něj. Je jasně stanoveno, že ke všemu, co má být použito jako důkaz, bude zajištěn poplatníkovi přímý přístup. Je zajištěna mnohem lepší provázanost ve vztahu k přezkumu prováděnému v rámci správního soudnictví, to znamená je tady možnost rychlého a efektivního vyřešení sporu v návaznosti na správní právo a možnost uspokojení navrhovatele, se kterým se vede spor ve správním soudnictví, a tím se předchází vzniku nákladů a uplatňovaných škod.

Novela odstraňuje dosavadní omezení při volbě zástupce: už nejenom daňovým poradcům bude umožněno zastupovat u jednoho správce daně více daňových subjektů, což umožní zvolit si levnější zástupce a snížit tak náklady na plnění daňových povinností.

K odstranění tvrdosti se navrhuje možnost odpustit úrok z prodlení při posečkání již vydaného rozhodnutí o posečkání. Vydá-li správce daně rozhodnutí o posečkání, musí daňový poplatník, pokud žádá odpuštění úroků, podat novou žádost. Podle nové předlohy už správce daně může tak rozhodnout hned v první instanci. A možnost dokončení daňové kontroly, popř. daňové exekuce původním správcem daně i po změně místní příslušnosti. Dnešní praxí bohužel je, že při změně pobytu nebo sídla společnosti dochází i ke změně místní příslušnosti správce daně. Nová právní úprava zajišťuje, aby řízení dokončil původní správce daně, čímž je zajištěna kontinuita a nedochází ke zbytečným průtahům.

Rovněž novela umožňuje i rozšíření možnosti podání dodatečných daňových přiznání na nižší daň na úkor obnovy řízení. Za dnešního stavu, chcete-li podat dodatečné daňové přiznání, musíte požádat o obnovu řízení, což vyžaduje poměrně náročný administrativní proces. Bude-li tato novela schválena, bude možné, aby správce daně rozhodl na základě dodatečného daňového přiznání již v první instanci.

Snažili jsme se odstranit celou řadu tvrdostí a nejasností, které má dnes současný zákon o správě daní a poplatků. Děláme to v těchto zásadních bodech:

Novela posouvá splatnost daně ve výši, která byla stanovena nad rámec tvrzení daňového subjektu, až po rozhodnutí odvolání. Co to znamená? Přijde kontrola, doměří daň, daňový subjekt nesouhlasí a odvolává se. Za současného stavu, přestože nesouhlasí, přestože se odvolává, musí okamžitě platit. Nový daňový řád říká, že tato splatnost se posouvá až do rozhodnutí o odvolání.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP