(11.40 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Chtěla bych ještě upozornit kolegy, kteří se tady otírají o Univerzitu Tomáše Bati, že vznikla na bázi fakulty, která měla tradici několik desítek let, a ten název byl zvolen se souhlasem Tomáše Bati juniora. Já bych prosila, aby vznášeli pozitivní argumenty, které podporují tento záměr takzvané Královské univerzity Střední Čechy. Argumentujte tím, jak máte promyšlenou stavbu této univerzity, které studijní programy máte předložené k akreditaci.

Tady bych upozornila paní kolegyni, která si slibuje od této univerzity vzdělávání pedagogických pracovníků - kde, kdy budou tyto studijní nabídky předloženy? To bylo to, na co jsem se ptala. Prosím, řekněte, jaká je představa o předložených studijních programech k akreditaci. To není umělá záminka, proč bych vám to nepřála, ale byla tady vzpomenuta jak Univerzita Tomáše Bati, tak jedna z posledních, která byla právě neuniverzitního typu, Vysoká škola v Jihlavě. Při jejich schvalování jsme měli podložené informace o předložených návrzích na akreditaci studijních bakalářských programů. Čili to jsou ta konkrétní fakta, která bychom měli jako poslanci mít, když se budeme rozhodovat zodpovědně o vzniku této nové univerzity.

Kolegyně a kolegové, není to o tom, že bychom nepřáli Středním Čechám, Kutné Hoře, ale také studentům nové studijní nabídky, ale je to o tom, býti zodpovědní při svém rozhodování a neslibovat něco, co prostě není reálné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Rath. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já bych na závěr rozpravy navrhl zkrácení lhůty k projednávání na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Pokud ne, tak rozpravu končím.

Je prostor pro závěrečná slova, pokud jich chcete využít. Pan navrhovatel ne, paní zpravodajka ano.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Kolegyně a kolegové, já bych jen na závěr chtěla říci to, že zákon o vysokých školách umožňuje předložit návrh zákona, kterým se zřizuje veřejná vysoká škola. Tato možnost, tato svoboda navrhnout takovýto zákon předpokládá inteligenci a zodpovědnost předkladatelů. Řekla bych, že tento návrh zákona nepostrádá inteligenci, ale musím říci, že postrádá zodpovědnost. Doufám, že tuto zodpovědnost bude mít Poslanecká sněmovna při svém rozhodování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní zpravodajka. Od mikrofonu ještě neodcházejte, protože nám řeknete, jak budeme hlasovat, jaké návrhy zazněly v rozpravě.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Byly navrženy dva návrhy. Za prvé návrh na vrácení k dopracování tohoto návrhu zákona předkladatelům a návrh na zamítnutí. Dále byl navržen návrh na zkrácení k projednání. Teď se omlouvám - o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, prosím přihlaste se svými hlasovacími kartami. Budeme postupovat tak, jak paní zpravodajka řekla.

 

Rozhodneme v hlasování o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování. Rozhodneme tak v hlasování, které jsem zahájil, které má pořadové číslo 78. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 144 poslanců, pro 64, proti 51. Tento návrh nebyl přijat.

 

Rozhodneme tedy v hlasování pořadové číslo 79 o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 146 poslanců, 59 pro, 57 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem bude návrh na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jsou nějaké další návrhy?

Pokud ne, zahajuji hlasování pořadové číslo 80. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 147 poslanců bylo pro 109, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Poslední hlasování bude o návrhu na zkrácení lhůty o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 147 poslanců, pro 58, proti 57. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

Dámy a pánové, tím končím projednávání bodu 46.

 

Budeme se věnovat bodu

13.
Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada,
Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského
na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití
/sněmovní tisk 431/ - druhé čtení

Prosím pana poslance Skopala, aby za navrhovatele tento materiál uvedl.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že k tomuto návrhu byla vedena již dostatečná diskuse v prvním čtení a v předcházejících letech, protože tento návrh se projednává již více volebních období, a proto si myslím, že není potřeba již dále o tomto návrhu hovořit. Pokud samozřejmě budou na mě otázky, zodpovím je v diskusi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Připomínám, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a zemědělskému výboru. Záznamy z jednání výborů jsou rozdány jako tisky 431/Z1 a Z. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor sice návrh zákona projednal, ale nepřijal k němu žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému. Nyní prosím zpravodaje zemědělského výboru, kterým je pan poslanec Jaroslav Klein, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Klein: Zemědělský výbor rovněž projednal uvedenou předlohu dne 25. března a rovněž nepřijal žádné usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I vám děkuji. Nezbývá mi, než otevřít obecnou rozpravu. Přihlášky nemám, ale z místa se hlásí pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jako zpravodaj hospodářského výboru informoval o důležitých okolnostech projednávání předloženého návrhu zákona.

Nejprve mi dovolte, abych vás upozornil na to, že původní znění zákona bylo zástupcem navrhovatelů změněno. Právě před chvílí vám byl rozdán na stolky pozměňovací návrh, který de facto původní text zcela přepracovává, a to je ten hlavní problém. Nebudeme tedy projednávat původní znění tisku 431, ale budeme projednávat něco, co de facto nebylo podpořeno žádným z výborů, a něco, k čemu teprve dodatečně bylo nutné vyžádat stanovisko všech zúčastněných stran, tedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Sdružení českých spotřebitelů, jednoduše řečeno celé odborné veřejnosti. A protože vy nemáte k dispozici stanoviska těchto dotčených orgánů, ať už státní správy nebo zájmových uskupení, dovolte mi, abych vás s jejich stanovisky postupně seznámil.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP