(9.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Takže první bod, který máme dnes, je bod číslo

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
/sněmovní tisk 799/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím nyní ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl. Stane se tak. Prosím, pane ministře, máte slovo jako první.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl tuto novelu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, takzvaný exekuční řád.

Je to velmi důležitá novela, protože se snaží doplnit mezery v zákoně, který přijala Sněmovna v roce 2001 a kterým by fakticky byli zřízeni soudní exekutoři na území České republiky. Tenkrát šlo o poslanecký návrh, který byl schválen v dobré víře. Myslím, že bylo velmi dobře, že byl přijat, ale zkrátka ukázala praxe, že má určité nedostatky a že je třeba tento zákon doplnit. Je ho třeba doplnit v různých směrech. Za prvé ve straně dohledu státu jako takového nad exekutorskou komorou a exekutory, to je ta první oblast, a za druhé doplnit jej a zpřesnit vztahy v rámci exekučního řízení, to znamená vztahy mezi exekutorem, věřitelem, dlužníkem, případně třetí osobou, která se z nějakého důvodu stane fakticky účastníkem exekučního řízení.

Ta první oblast, to znamená dohled nad činností exekutorů a řekněme kontrola ze strany státní moci, toto téma je předmětem novely, kterou nyní projednáváte a kterou, jak vás za navrhovatele budu žádat, bychom mohli schválit již v prvém čtení. Důvodem této rychlosti je snaha reagovat na problémy, které s Exekutorskou komorou jsou v posledních spojeny a které podle mého názoru sice byly fakticky vyřešeny tím, že před několika týdny bylo zvoleno nové prezidium, které uklidnilo poměry uvnitř komory, ale samotný problém a nedostatek státního dohledu toto vylepšení faktického stavu neřeší. My si myslíme, že je třeba přijmout novelu, která napraví existující stav a zaručí do budoucna, že již nenastanou problémy, které nastaly na konci minulého roku a v průběhu prvních měsíců tohoto roku. (V sále je silný hluk.)

Dovolte mi tedy, abych okomentoval některé instrumenty, které mají zajistit dohled státu nad tím, jak exekutoři vykonávají svoji činnost.

Za prvé zavádíme, aby každý předseda okresního soudu mohl dohlížet na exekutory, kteří vykonávají v jeho obvodu činnost. Dojde tak k mnohem výraznější dohledové činnosti, kterou dnes vykonává pouze ministerstvo skrze několik úředníků a fakticky není schopno dopodrobna zajistit dohled tak, jak bychom si to představovali. To, že dohled budou moci vykonávat...

(Obrací se k předsedajícímu:) Mohu poprosit o zklidnění?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je tedy opravdu - ano, ano, já to chápu. (Zvoní.) Kolegové, prosím vás - prosím o větší pozornost věnovanou vystoupení pana ministra, který si ji podle mne zaslouží. Takže prosím vás.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji.

To, že dohled budou vykonávat do budoucnosti i předsedové okresních soudů, povede k tomu, že dohled jako takový bude mnohem efektivnější.

Dalším velkým problémem, který se ukázal v praxi posledních několika měsíců, je to, že stát nemá šanci zrušit rozhodnutí Exekutorské komory, které by bylo zcela zjevně v rozporu se zákonem. Byli jsme toho svědky na podzim minulého roku, kdy se Exekutorská komora svévolně rozhodla, že nespustí veřejný seznam exekucí, byť jí to zákon ukládá. Proto je třeba, aby Ministerstvo spravedlnosti v této oblasti mělo pravomoc v takovémto případě zasáhnout. A počítáme s tím, že ministerstvo bude mít možnost zrušit takovýto nezákonný akt a následně pak ve správním soudnictví nechť je posouzeno, jestli názor ministerstva je, či není správný.

Důležitým problémem je nově zavedení možnosti nucené správy komory, což je zcela výjimečný případ, který ovšem také může nastat. V případě, kdy jsou orgány komory paralyzovány, komora nefunguje, není pak možné fakticky zajistit státní správu a dohled nad činností exekutorů. Opět to není teorie, byli jsme toho svědky v posledních třech měsících, kdy se pětičlenné prezidium rozpadlo. Tři členové bojovali proti dvěma členům a fakticky na tři měsíce komora nevykonávala své povinnosti. Ministerstvo nemělo možnost zasáhnout, nemělo možnost na určitou dobu převzít výkon, řekněme, státní správy v této oblasti, a proto je třeba podle mého názoru nucenou správu komory jako zcela výjimečný a krizový institut do našeho právního řádu zavést, tak abychom předešli té situaci, kterou jsme bohužel v posledních několika měsících již zažili. (Stálý hluk v sále.)

Za velmi důležité - a tady to zdůrazňuji - pak považuji převod výběrového řízení a jmenování nových exekutorů na Ministerstvo spravedlnosti. Jasně se ukazuje, že exekutoři, kteří dosud tuto činnost vykonávají, ji nevykonávají příliš efektivně. Čili je zde jakási snaha zapouzdřit stav exekutorů a nezvyšovat si konkurenci tím, že bychom mezi sebe pouštěli další kolegy. To má samozřejmě mimořádně zhoubný vliv na kvalitu a výkon a exekutorství v České republice. Chceme-li zajistit objektivní pravidla pro výběr, je podle mého názoru nanejvýš nutné převést tuto činnost, tuto agendu na stát jako takový.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nezlobte se, kolegové, ale Sněmovna není něco jako česká hospoda Bohumila Hrabala, ale je to místo, kde se úsilí koncentruje jedním směrem. Dneska je to zákon o exekutorech, tak vás prosím, abyste své mysli napnuli tím tématem, které vám přednáší pan ministr. (Zvoní.) Takže ještě jednou vás žádám, abyste se věnovali exekutorům. Prosím!

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji. Já se už pomalinku budu chýlit ke konci. Dovolte mi ještě dvě tři poznámky.

Další oblast, která je důležitá, kterou chci zmínit, jsou samotná kárná řízení. Kárná řízení nad exekutory dosud vykonává Exekutorská komora skrze své orgány a praxe ukazuje, že bohužel jsou v jednotlivých kárných řízeních obrovské průtahy, často i několik let. A bohužel tresty, které jsou ukládány, pokud vůbec jsou ukládány, jsou velmi symbolické. Objektivní kárný postih exekutorů v této zemi dnes bohužel nefunguje. Proto je podle našeho názoru správné přenést tuto agendu na Nejvyšší správní soud, který již dnes vykonává kárnou pravomoc nad soudy, soudci, státními zástupci, a tedy je logické, že do této skupiny přibude i další právnická profese. Je to podle mého názoru nanejvýš nutné, pokud chceme stanovit nějakého objektivního arbitra, který bude posuzovat, zda se exekutor provinil, či neprovinil, zda porušil zákon, či nikoliv.

Já jsem za svého působení na ministerstvu ztrojnásobil množství kárných žalob na exekutory oproti svým předchůdcům. Ovšem toto mé úsilí nemá žádný efekt, protože, jak jsem naznačil, jsem pouhým žalobcem, nikoliv soudcem, což ani nechci být. A to, že podávám žaloby, respektive kárné návrhy komoře, nemá vliv na to, že by rychleji a efektivněji docházelo k jejich vyřizování a postihu exekutorů, kteří si to zaslouží. Takže opět cílem není žádný hon na čarodějnice, cílem je snaha být objektivní, nikoliv na druhou stranu příliš pozitivní vůči těm, kteří mají být takto posuzováni.

A věc, kterou chci ještě zmínit, a tím víceméně ukončím výčet, je to, že pokud komora poruší své povinnosti, které vykonává na úseku státní správy, tam, kde například musí vést veřejný seznam exekucí, tak je možné, aby ministerstvo, pokud je to úmyslné porušení, uložilo v rámci správního trestání takovémuto subjektu pokutu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP