(14.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu tedy končím. Přikročíme k hlasování o návrzích hlasování. Nebudu již ty texty předčítat. Přeje si paní poslankyně Jacques, abych ještě jednou přečetla text usnesení, o kterém budeme hlasovat?

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Já bych vás, paní místopředsedkyně, chtěla požádat, aby ještě jednou všechna ta znění byla přečtena, abychom věděli v konkrétních případech, o čem se hlasuje.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. (Hlasy: Máme to na lavicích.) Na žádost paní poslankyně tato usnesení přečtu. Nejprve budeme hlasovat o usnesení, které má tři body.

První bod: Poslanecká sněmovna vyjadřuje ostrý nesouhlas s tím, jak vláda Mirka Topolánka toleruje zasahování do vyšetřování možné trestné činnosti poslance Wolfa. Zásahy prováděné osobami z okruhu lidí okolo členů vlády považuje Poslanecká sněmovna za nepřípustné ovlivňování nezávislosti orgánů činných v trestním řízení. Za takové nepřípustné chování považuje Poslanecká sněmovna i výroky ministra vnitra Langra na adresu dozorující státních zástupců.

Bod dvě: Poslanecká sněmovna pokládá za nepřípustné všechny zásahy členů vlády směřující k ovlivňování či manipulaci s nezávislými médii, novináři a orgány činnými v trestním řízení. Vláda, která disponuje velkou výkonnou mocí, nesmí tuto svoji moc zneužívat k zásahům vůči médiím a orgánům činným v trestním řízení, tak jak vyšlo najevo při vyšetřování kauz pana vicepremiéra Čunka a poslance Wolfa. Poslanecká sněmovna vyzývá členy vlády, aby se napříště již takových zásahů zdrželi a respektovali demokratická pravidla a ústavou zaručené svobody.

Třetí bod: Poslanecká sněmovna žádá Českou televizi, aby zveřejnila celou nahrávku rozhovoru mezi redaktorem Bártkem a panem Dalíkem, aby tím rozptýlila pochybnosti o správnou a pravdivou interpretaci zveřejněných výroků.

To je první usnesení.

Druhé usnesení má taktéž tři body:

Bod první: Poslanecká sněmovna vyjadřuje ostrý nesouhlas s tím, jak vláda Mirka Topolánka toleruje zasahování do vyšetřování možné trestné činnosti poslance Wolfa.

Druhý bod: Poslanecká sněmovna pokládá za nepřípustné všechny zásahy členů vlády směřující k ovlivňování či manipulaci s nezávislými médii, novináři a orgány činnými v trestním řízení.

Bod třetí - identický jako v usnesení prvním.

Domnívám se, že všichni víme, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s prvním z přednesených usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 157 poslankyň a poslanců pro návrh 77, proti 59. Návrh usnesení nebyl přijat.

 

Než přikročíme k hlasování o druhém usnesení, vyčkáme kontroly výsledků tohoto hlasování.

Na žádost vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci... Počet přítomných v sále se již ustálil.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 276. Táži se vás, kdo souhlasí s textem druhého předneseného usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 145 pro návrh 77, proti 62. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Přikročíme k projednávání bodu číslo

2.
Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého,
bývalého příslušníka Policie České republiky, o skutečnostech souvisejících
s kriminálním spisem Krakatice a jeho následných forem na základě § 63 odst. 4
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení výboru pro bezpečnost číslo 89 ze dne 12. března 2009. Prosím pana poslance Františka Bublana, aby se ujal slova. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych znovu jenom stručně zopakoval usnesení výboru pro bezpečnost, které bylo přijato na 31. mimořádné schůzi. Výbor se usnesl na tom, že by chtěl vyslechnout Bc. Karla Tichého, bývalého policistu, který o to požádal prostřednictvím svého právního zástupce.

Podle § 63 odst. 4 zákona 412/2005 Sb. může Poslanecká sněmovna zprostit mlčenlivosti tuto osobu pro jednání příslušného orgánu, to znamená pro jednání výboru. Takže naše představa je taková, že pokud Poslanecká sněmovna zprostí tohoto policistu mlčenlivosti, my si ho na výbor pozveme a vyslechneme ho.

Jenom stručně odůvodním, proč k tomu došlo. Karel Tichý, bývalý policista, sloužil velmi dlouhou dobu, je to zkušený policista, a odešel v roce 2007. Odešel, když byl předtím vyznamenán za zásluhy a za věrnost. Odešel možná tak trochu nerad. (Poznámka z okolí řečníka.) To vyznamenání mu udělil pan ministr Langer. To je pravda. Odešel tak trošku znechucen. To by možná nebylo nic tak alarmujícího. Nicméně později se objevily v médiích - a možná už trošku předtím - informace, které souvisely s výkonem jeho policejní činnosti. Souvisely se spisy, které on spravoval, s vyšetřováním, které vedl, ať už je to spis Krakatice nebo jsou to informace, které se objevily v té známé knize od Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek I a Kmotr Mrázek II, objevovaly se i v ostatních médiích. Byly spojovány s tím, že tyto informace pocházejí od Karla Tichého. Zcela logicky, protože on vedl vyšetřovací tým, on měl možná nejvíce těchto informací. On se proti tomu silně ohrazuje a sděluje, že to není pravda a že by chtěl všechny okolnosti svého vyšetřování i toho, proč třeba odešel, objasnit.

Já si myslím, že bychom mu vyhovět měli, protože - a to bych chtěl zdůraznit - není ambicí výboru pro bezpečnost, abychom tam řešili spis Krakatice, to každopádně nechceme, dělat to ani nemůžeme a dělat to nebudeme, ale chceme znát okolnosti vedení tohoto spisu od roku 2000 až do roku třeba 2006-2007. Chceme objasnit všechny okolnosti, které vedly k odchodu několika policistů a také k tomu, proč se tyto informace objevují v médiích. Domnívám se, že bychom měli vyhovět žádosti tohoto policisty už jenom pro jeho vlastní bezpečnost, protože on se cítí hodně ohrožen, s tím, že je považován za nositele mnoha informací a že by mohl případně někomu vadit. Takže se chce trošku jakoby zprostit nejenom tohoto obvinění, ale i zprostit se toho, že je nějakou nádobou, která vlastní mnoho citlivých informací. Vzhledem k tomu, co jsem zde řekl, se domnívám, že by Sněmovna této žádosti vyhovět mohla, a výbor pro bezpečnost by si tohoto policistu pozval na své jednání a tam by ho klidně za přítomnosti ministra vnitra vyslechl. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP