(17.20 hodin)
(pokračuje Braný)

Druhou poznámku. Toto stachanovské hnutí, které do pěti dnů shrnuto je dost složité zvládnout, ale věřím, že po diskusi s předsedou rozpočtového výboru jsou věci vyjasněny, protože se tento tisk týká změny zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, o spořitelních a úvěrních družstvech č. 87/1995 Sb. a č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Takže vidíte, jaký je to zásah do kolika norem. Ale přesto překvapím pana ministra financí. Budu doporučovat i našemu klubu, abychom podpořili zkrácení. Nakolik zatím to, co je předloženo, je prodiskutováno, nezjistil jsem žádné zásadní výhrady a navíc zpřísňuje věci kolem kapitálových trhů a dává větší možnost České národní bance a dalším subjektům, aby se mohly více zaobírat oblastí regulace kontroly, mimo jiné.

Samozřejmě dopad není žádný, aspoň vykazován vládou, na státní rozpočet. Ale Česká národní banka, tam se to promítne, ale to je zatím mimorozpočtová položka. Takže doporučuji propustit do dalšího i zkrátit, podpořit lhůtu zkrácení na pět dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Branému. Kdo další do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není ani ze strany navrhovatele, ani ze strany zpravodaje. Návrh, který by byl hlasovatelný, na vrácení nebo zamítnutí, nepadl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím.

Přistoupíme tedy k hlasování pořadové číslo 155, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 155 z přítomných 147 pro 101, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Nyní budeme rozhodovat o návrhu na zkrácení na pět dnů. Předpokládám, že pan ministr financí k tomu má nejen svou kompetenci, ale souhlas vlády, protože souhlas navrhovatele, když jde o vládní návrh, je nutný k takovému zkrácení.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 156, které jsem zahájil. Kdo je pro zkrácení lhůty na pět dnů? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 156 z přítomných 147 pro 103, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tedy návrh původní na zkrácení o 30 dnů nemusíme hlasovat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a lhůta k projednání byla zkrácena na pět dnů. Skončil jsem tak bod 39. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat, a to bodem

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 744/ - prvé čtení

Požádám pana poslance Petra Braného, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro prvé čtení. Mohu opět konstatovat, že z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo i za vlídné zacházení, pane předsedající.

Dámy a pánové, předkládám novelu zákona o spotřebních daních, která vychází z víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě. To předložilo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí 25. února 2008. Tento program schválila vláda a bylo mi uloženo, abych ho notifikoval, neboť se jedná o veřejnou podporu, s Evropskou komisí. 23. prosince 2008 bylo Evropskou komisí shledáno, že režim podpory, víceletý program dalšího uplatnění v dopravě, je slučitelný se společným trhem v souladu s článkem 87 odstavec 3 písmeno c) smlouvy o Evropském společenství. Tím je otevřena vládě České republiky možnost požádat Poslaneckou sněmovnu o podporu daňové úlevy ve spotřební dani u vysokoprocentních a čistých biopaliv první generace, ale i biopaliv vyráběných z nepotravinářských komodit, tedy biopaliv druhé generace. Principem je logicky nezatížit biopaliva s porovnání s fosilními palivy spotřební daní. Jedná se tedy konkrétně o směsnou naftu a vysokoprocentní lihobenzinovou směs E85.

Je nepochybné, že tato úprava bude mít svůj nemalý dopad na veřejné rozpočty. Ministerstvo financí ho odhaduje někde mezi 4 až 5 mld. korun ročně za předpokladu, že nebude docházet k daňovým únikům. Správce daně, a my jsme se tomu mimořádně věnovali, učiní vše pro to, aby k těmto únikům nedocházelo, nicméně tam, kde je prostor, jsou i rizika a samozřejmě nikdy nelze vyloučit, že k oněm únikům docházet bude. Ty teoretické daňové úniky je nutno přičíst k oněm 4 až 5 mld. aritmetického propadu.

Nicméně přesto vláda České republiky v souladu se svým programovým prohlášením a v souladu se závěry Evropské rady je odhodlána bojovat s klimatickými změnami do posledního muže, do poslední kapky krve, do posledního krejcaru, a proto si vás jménem vlády České republiky dovoluji požádat o projednání a schválení tohoto návrhu zákona. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí. Ještě než dám slovo zpravodaji, omlouvám se Sněmovně, zapomněl jsem přečíst ještě omluvu pana poslance Jiřího Paroubka, který se omlouvá od 17.15 z dnešního jednání. Taktéž platí omluva pana předsedy vlády na dnešní den na závěrečnou část našeho jednání.

Nyní tedy žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Braného, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, pan ministr financí zde velmi podrobně hovořil o předloženém tisku č. 744, takže nebudu jeho slova opakovat svými větami, ale jenom řeknu tu část, kde vidím ještě nutnost upozornit na některé skutečnosti.

Vláda soudí, že výše zmíněného podílu, těch 5,75 %, lze dosáhnout pouze cestou daňového zvýhodnění, neboť dle technických propočtů toliko přimícháváním biosložky do fosilních paliv nelze tohoto cíle dosáhnout. Pokud by nebyla biopaliva daňově zvýhodňována, nebylo by je možno uvádět na trh, protože se jejich produkce vyznačuje vyššími náklady než produkce klasických pohonných hmot.

Pan ministr zde hovořil o biopalivech prvé i druhé generace. Já bych jenom chtěl trošičku zpochybnit jeho víru, že činí vše pro záchranu životního prostředí, protože nelze ovšem přehlédnout tvrzení některých odborníků, že biopaliva nemají pro ekologii výrazný přínos, neboť vypouštěné emise jsou jen nepatrně nižší než u konvenčních fosilních pohonných hmot. Údajně také zvyšují ceny potravin. Tito experti si proto více slibují od druhé generace biopaliv z nepotravinových plodin, například biologického odpadu některých travin, rychle rostoucích dřevin a podobně.

Z hlediska své zprávy bych chtěl ještě upozornit, že vedle toho základního propadu nebo daňového nevýnosu do státního rozpočtu je třeba též si připomenout, že i vláda má propočet, že Státní fond dopravní infrastruktury ztratí ročně příjmy ve výši v tomto roce od 100 mil. a v roce 2015 se to blíží až půl miliardě. A tady je zase otázka určité kompenzace této možné ztráty.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP