(16.50 hodin)
(pokračuje Látka)

Ministerstvo, jak vyplývá z informací, předkládalo vládě dokumenty, které obsahovaly nepřesné informace při zdůvodňování požadavků na výši peněžních prostředků.

V kontrolním závěru NKÚ se objevuje: Ministerstvo školství, tělovýchovy postupovalo při přípravě na mistrovství světa 2009 nekoncepčně a neplnilo řádně povinnosti správce programů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při přidělování dotací překračovalo vládou schválený podíl prostředků při přidělování dotací ze státního rozpočtu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozdělením vybudování a modernizace sportovních areálů pro mistrovství světa 2009 na řadu menších investičních akcí umožnilo městu Liberec zadat realizaci spolu souvisejících akcí na základě samotných zadávacích řízení a obcházet tak zákon o veřejných zakázkách.

Co uděláte, pane ministře, pro to, aby se podobný průšvih už nemohl opakovat? Byl bych velmi rád, abychom byli seznámeni s potrestáním za prokázaná zavinění zodpovědných pracovníků. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Teď jsem v trošku choulostivé situaci, protože před chvilkou pan ministr, viděli jste všichni spolu se mnou, zde byl. Já jsem se domnívala, že je opravdu nablízku, proto jsem vám dala i slovo a očekávala jsem, že během pěti deseti vteřin přijde a bude moci na vaše slova reagovat. Je mi velmi líto, že se tak nestalo, ale ze své pozice neumím udělat pro vás nic jiného než to, že budu muset požádat pana ministra o písemnou odpověď na vaši interpelaci. Je to nestandardní postoj, ale v tuto chvíli je to asi nejlepší, co můžeme udělat pro zdárný průběh dalšího jednání.

Prosím tedy, abychom věnovali pozornost interpelaci čtrnácté. Pan poslanec Antonín Seďa interpeluje ministryni obrany Vlastu Parkanovou ve věci reorganizace speciálních sil. Pan poslanče, máte nyní slovo. Odpovězeno vám bude písemně.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená nepřítomná paní ministryně, ve své odpovědi jste minule uvedla, že chystáte reorganizaci speciálních sil Vojenské policie, se kterou hodláte seznámit členy výboru pro obranu. Získané informace svědčí o tom, že se tato reorganizace útvaru speciálních operací Vojenské policie připravuje, ale opět tak, jak tomu bylo v případě vojenských záchranných praporů. Bez diskuse s opozicí a především bez diskuse na výboru pro obranu.

Proto se vás ptám, paní ministryně: Jsou již známy výsledky šetření stížnosti příslušníků SOGů vaší inspekcí? Kdy přijdete, paní ministryně, s návrhem na reorganizaci speciálních sil Vojenské policie do výboru pro obranu, aby se daná problematika diskutovala ještě před vaším konečným rozhodnutím a aby nebyl porušen zákon o Vojenské policii?

Včera byl odvolán náčelník Vojenské policie generálmajor Oldřich Kubát údajně na vlastní žádost. Získané informace však ukazují na hlubší problémy vašeho resortu, na vnitřní boj mezi útvary vašeho resortu a na snahu reorganizovat Vojenskou policii za každou cenu. Pokud je odvolání náčelníka pravda, proč vy sama a vaši podřízení porušujete zákon o Vojenské policii, konkrétně § 4? Je pravdou, paní ministryně, že hodláte svým rozkazem podřídit část Vojenské policie do podřízenosti náčelníka generálního štábu? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Jak již jsem řekla, dostanete písemnou odpověď. Tím jsme se vyrovnali se čtrnáctou interpelací.

Patnáctou si vylosoval pan poslanec Jeroným Tejc, ale ten se jí vzdává.

Můžeme se tedy věnovat interpelaci šestnácté. Chvilinku počkám, než přijde paní poslankyně Marcela Mertinová, která před malou chvílí z jednacího sálu vyběhla. Věřím, že se vrátí. Prosím vás všechny o chvilku strpení.

Mezitím využiji této chvíle k tomu, abych oznámila předsedům poslaneckých klubů či jejich zástupcům, že se blížíme ke konci ústních interpelací, protože pro zbývající interpelace zde nejsou příslušní ministři, a i když jednotliví poslanci či poslankyně přednesou svou interpelaci, vyčerpáme čas na interpelace určený v předstihu a budeme se moci věnovat těm bodům zpráv, o kterých jsme již rozhodli o jejich zařazení. Proto prosím o avízo do jednotlivých poslaneckých klubů, že v krátké době, do deseti minut určitě, započne projednávání tohoto bloku zpráv a je žádoucí, aby nás zde byl takový počet, abychom vůbec mohli projednávání začít.

Pan místopředseda vlády Petr Nečas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, já se omlouvám, zneužiji svého práva podle ústavy, že dostanu slovo jako člen vlády, kdykoliv se o něj přihlásím.

Chtěl bych poprosit pana nepřítomného poslance Sobotku, který si mě vyžádal, abych tady naprosto nesmyslně trávil čas, jestli smím jít na toaletu. Můžu?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak já si dovolím zastoupit pana nepřítomného poslance Sobotku a -

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Prosím o humanitární gesto.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, nic mi není bližší než humanitární gesta. (Směje se.) Určitě vám -

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Já nepochybuji, že vy máte sklony k humanismu, paní předsedající. Nicméně výslovně tady tento krok vyžadoval pan Sobotka, čili já se ho chci skutečně zeptat, dotázat…

Pane poslanče, děkuji. Můžu jít na toaletu? (Poslanec Sobotka se k tomu odmítl vyjádřit.) Můžu jít na toaletu, pane poslanče?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, abychom… (Připomínky ze sálu.) Ne. Ne ne ne. Jsme v bloku ústních interpelací. Já myslím, že tohle je třeba si vyřídit osobně. Nemusíme to řešit přes mikrofon ani nemám žádný způsob, jak to vyřešit. Ze své pravomoci říkám panu místopředsedovi vlády, že má můj generální pardon v této věci, a budu doufat, že Poslanecká sněmovna to tak pochopí též. (Ministr Nečas odchází ze sálu.)

Paní poslankyně Marcela Mertinová, interpelace číslo 16. Obrací se na ministra školství Ondřeje Lišku ve věci informace o předsednictví v Radě ministrů školství Evropské unie. Paní kolegyně, prosím, máte slovo a dvě minuty k tomu.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Pane ministře, 16. února jste řídil bruselské jednání ministrů Evropské unie odpovědných za vzdělávání. Vzhledem k tomu, že tisková zpráva, která je k přečtení na stránkách vašeho ministerstva, je chaotická a plná frází, nikoliv konkrétních informací, a také vzhledem k tomu, že opět neinformujete školský výbor parlamentu o aktuálních krocích vašeho ministerstva, využívám tuto příležitost a ptám se, o čem jste jako úřadující předseda Rady ministrů Evropské unie zodpovědný za školství na tomto jednání hovořil, jaká jsou sdělení a hlavní doporučení z tohoto zasedání pro jarní Evropskou radu, o čem jste hovořil v diskusi o novém strategickém rámci evropské spolupráce ve vzdělávání, jenž je navržen do roku 2020. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji pani poslankyni Mertinová. Pan ministr Ondřej Liška má pět minut k dispozici, aby odpověděl na tuto interpelaci.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji. Nevím, odkud čerpáte informace o tom, že neinformuji školský výbor, když se pravidelně vždy, když jsem vyzván, tak samozřejmě se na jednání výboru dostavuji. A dokonce když jsem rozesílal pozvánky všem poslancům a poslankyním tohoto výboru, zda se chtějí zúčastnit neformálního semináře nebo setkání na půdě ministerstva pro informování o prioritách českého předsednictví v oblasti vzdělávání, nereagoval na to vůbec nikdo až na jednoho senátora. Takže se tento seminář nekonal a já jsem připraven kdykoliv ho znova uskutečnit a kdykoliv znova o tom jakkoliv dlouho v libovolné lhůtě pohovořit.

Co se týče setkání, které se odehrálo toto pondělí, to znamená Rada ministrů pro vzdělávání a pro mládež v Bruselu, které jsem předsedal, tak to bylo jednání, na kterém se zabývali ministři pro vzdělávání a mládež především dvěma věcmi. Tou první byl Evropský pakt pro mládež, což je dokument, který už několik let platí. Byl přijat, ale bohužel jeho vizibilita, jeho profil, znalost tohoto dokumentu bohužel mezi těmi, jichž se nejvíce týká, není příliš veliká a je to přesto, že některé alarmující informace z šetření v jednotlivých členských zemích poukazují na to, že právě mladí lidé jsou často na tom problematičtěji než jiné kategorie obyvatelstva. Například nezaměstnanost mezi mladými lidmi, to znamená ohrožení nezaměstnaností, ale i jinými jevy, jako jsou sociálně patologické jevy, rizikové chování atd., prostě v různých zemích jsou ve velké míře. A proto tento pakt mládeže byl předmětem debaty na tomto zasedání a proběhla tam diskuse, to znamená výměn a zkušeností, výměna názorů na téma, jak tuto politiku zlepšit, jak ji lépe koordinovat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP