(16.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní místopředsedkyně, v tisku se uvádí, že šéf pobočky ústeckého Krajského státního zastupitelství v Liberci má skončit ve vedoucí funkci vzhledem k tomu, že podrobil veřejné kritice justici v kauze bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka. Mluvčí Transparency International uvedl, že není-li systém výkonu spravedlnosti v České republice způsobilý absorbovat věcné výhrady ke své činnosti a opakovaně postihuje osoby, které upozorňují na jeho vady či přicházejí s kritikou některých kroků jeho představitelů, není takový stav v demokratickém právním státě žádoucí.

Není pochyb o tom, že nezákonné postupy nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké v kauze Jiřího Čunka vedly k velkému rozkladu uvnitř státního zastupitelství. Zajímá mě, jaký je názor pana ministra, protože vláda je orgán, který nejvyššího státního zástupce jmenuje a v tomto směru nese ústavní odpovědnost za výkon jeho činnosti.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za vznesení interpelace. O odpověď na ni požádám ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, já velmi stručně odpovím. Já jsem také studoval články v tisku, které byly dnes a včera uveřejněny. Absolutně nechci zlehčovat jejich obsah, ale jako zkušený a renomovaný právník sám uznáte, že musí platit heslo audiatur et altera pars, to znamená vyslechněme si obě strany a pak to posuďme. Zatím jsou v tisku výroky pouze jedné strany.

Já tady chci konstatovat, že informace, které jsou v tisku, považuji za důležité a závažné. To je teze číslo jedna. Teze číslo dvě - jsou to však pouze zatím výroky jedné ze stran. Teze číslo tři - je tedy třeba si vyslechnout i druhou stranu, seznámit se s tím, jaké byly důvody pro odvolání, a pak celou věc posoudit.

Já jsem z tohoto důvodu požádal skrze svého náměstka pana dr. Křivance, který takto rozhodl a odvolal onoho vedoucího pobočky, což je v úrovni struktury státního zastupitelství vedoucí oddělení, aby se písemně vyjádřil, jaké důvody vedly k tomu, že takto postupoval. Písemná odpověď, která mi byla včera večer doručena, je však z mého pohledu nedostatečná, ty důvody nevysvětlil dostatečně. Pro vaši informaci tedy uvádím, že zítra, nejpozději v pondělí, to znamená v nejkratším možném termínu, první náměstek ministra spravedlnosti dr. Král společně se zástupci OGI, to znamená odboru generální inspekce, vyrážejí takříkajíc na sever a přímo na místě budou zjišťovat podrobně okolnosti tohoto případu. To znamená proč k tomu došlo, jaké byly okolnosti rozhodnutí a zda tedy má jedna strana či druhá strana pravdu. Chci, aby zde byla na stole jasná fakta, tak aby veřejnost věděla, zda pan vedoucí oddělení, resp. pobočky, pochybil, a je tedy správné, že byl odvolán, či zda nepochybil a odvolání není správné. Zdůrazňuji, že samotný případný - a je to opět tvrzení jedné strany, to je dobré zdůrazňovat - výrok o tom, že někdo byl odvolán na základě veřejného vyjádření svého názoru, považuji za nešťastný a nesprávný. Pokud se tedy potvrdí informace z tisku, pak samozřejmě s takovým postupem těžko mohu souhlasit. Ale jak jsem řekl, dejme tomu prostor, ať se ta věc vyšetří, a já mohu garantovat, že samozřejmě s tím Sněmovnu včas a řádně seznámím.

Pouze pro úplnost konstatuji, že opravdu to odvolání je plně v rukou krajského státního zástupce. Ministr, protože se jedná o strukturu úřadu uvnitř, může pouze zvnějšku svou kontrolou a svým případným tlakem v této oblasti působit tak, aby veškeré postupy byly řádné, zákonné a správné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, za tuto odpověď. S doplňujícím dotazem má ještě prostor v délce jedné minuty pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Já panu ministrovi také děkuji za tu jeho odpověď. Doufám, že to bude dál sledovat. Samozřejmě respektuji to, že ministr nemůže přímo ingerovat do toho, co je v pravomoci příslušných činitelů těch nebo oněch stupňů státního zastupitelství, ale vzhledem k tomu, že se tam uvádí, že v této věci by se měl angažovat někdo, kdo je dobrý známý nejvyšší státní zástupkyně z Vrchního státního zastupitelství v Praze, a vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupkyně provedla celou řadu velmi podivných personálních kroků, které přispěly k tomu, že uvnitř státního zastupitelství se rozkládal pracovní systém, tak proto považuji za důležité na to upozornit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám. A pan ministr má ještě možnost zareagovat na tuto poznámku.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já jsem rád, že poslanci tomu věnují pozornost a sledují takovéto kauzy, to je důležité. Konstatoval jsem, že bude vypracována písemná zpráva dr. Krále a spol. a odboru generální inspekce a bude poskytnuta k diskusi buď v rámci interpelací při příští schůzi, anebo dříve, jak se individuálně dohodneme. Resort spravedlnosti zde nemá absolutně zájem cokoliv jakkoliv zametat pod koberec a chce, aby občané důvěřovali v to, že pokud to odvolání mělo být, tak že bylo na základě správných důvodů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Dostáváme se k dvanácté interpelaci. Prosím nyní paní poslankyni Marcelu Mertinovou, která oslovuje Martina Římana, ministra průmyslu a obchodu, ve věci průmyslové politiky státu. Oznamuji, nebo znovu oznamuji, že pan ministr Martin Říman je na zahraniční cestě a je omluven.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já si přesto dovolím tuto interpelaci přednést, protože jsem ji i slíbila tomuto prostředí, které ji mým prostřednictvím předkládá, že ji přednesu v co nejbližší době.

Zástupci technicky zaměřených fakult se snažili získat nějakou koncepci průmyslové výroby v České republice, ale žádný materiál jim Ministerstvo průmyslu a obchodu nebylo schopno, nebo možná ochotno, předložit. Za tento materiál byl vydáván dosti všeobecný materiál Koncepce vědy a výzkumu Ministerstva průmyslu a obchodu. Tato koncepce by se však měla odvíjet od průmyslové politiky státu a ta by měla existovat.

V České republice dochází k výrazným změnám v oblasti průmyslové výroby. Zaniká řada tradičních průmyslových odvětví a naopak zejména ze zahraničí přicházejí noví investoři. Otázky tedy znějí: Existuje nějaký záměr nebo materiál, na jehož základě probíhá řízeně rozvoj, případně restrukturalizace průmyslové výroby? Pokud ano, o jaký materiál se jedná a kde je dosažitelný? Odvíjí se od tohoto materiálu zadávání úkolů průmyslového výzkumu? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně, i vám bude odpovězeno písemně ve stanovené lhůtě.

Přistupme tedy ke třinácté interpelaci. Pan poslanec Jan Látka interpeluje ministra školství Ondřeje Lišku ve věci - tak je zde napsáno - postoj ministra II. Prosím tedy pana poslance a prosím do kuloárů informaci pro pana ministra Lišku, že jsme již u třinácté interpelace, tedy u té, která se ho týká. Prosím pana ministra, aby přišel neprodleně, pokud možno, do jednacího sálu.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, co si myslet o novinových titulcích: Národní kontrolní úřad podal řadu trestních oznámení kvůli lyžařskému šampionátu. Přípravy šampionátu v Liberci prověří i antimonopolní úřad. Práce zaplaceny, ale ne provedeny. Chybné údaje pro vládu. Podotýkám, že výše uvedené se týká využívání prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice.

Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle něj byla naplněna skutková podstata několika trestných činů. Trestní oznámení podal NKÚ na neznámého pachatele kvůli postupu města Liberce a Technické univerzity v Liberci při přípravě sportovišť pro šampionát. Týkají se možného podvodu, úvěrového podvodu, porušování pravidel hospodářského styku a porušování pravidel při správě cizího majetku. S výsledky kontroly NKÚ, v níž je i kritika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, seznámil jeho prezident František Dohnal. Řada prací prý byla zaplacena, ale ne provedena. Podklady a vyúčtování byly zpracovány s vědomými nepřesnostmi či lživě.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP