(16.20 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. A nyní s další interpelací vystoupí pan poslanec Václav Grüner na pana ministra zemědělství Petra Gandaloviče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Grüner: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, v roce 2008 se proti roku 2007 změnila pravidla poskytování zemědělských dotací v rámci tzv. top-upů. V roce 2007 a v letech předcházejících byla tato dotace poskytována na každý hektar orné půdy. V roce 2007 to bylo například 1750 korun. V roce 2008 byla provedena změna dotací, kdy místo na ornou půdu se vyplácely dotace na půdu zemědělskou. V roce 2008 to bylo 1342 korun. Toto rozhodnutí znamenalo snížení dotace v intenzivních oblastech na 85 až 95 % dotací roku 2007. Naopak v oblastech, kde zemědělci hospodaří převážně na trvalých travních porostech, došlo k nárůstu této dotace z nuly až na 100 %. Rovněž se v roce 2008 změnila výše dotace na přežvýkavce, snížila se sazba na jednu velkou dobytčí jednotku z 2549 korun v roce 2007 na 1669 korun v roce 2008. Opět došlo ke snížení finančních prostředků z této dotace na 65,5 % proti roku 2007. Dále byl zařazen v roce 2008 nový dotační titul, a to dotace na krávy bez tržní produkce mléka ve výši 2940 korun na velkou dobytčí jednotku. Tímto opatřením byli podpořeni zemědělci zejména v horských a podhorských oblastech, kde se krávy bez tržní produkce mléka převážně chovají, a dá se říci, že opět na úkor intenzivních oblastí.

Shrneme-li výsledek změny pravidel dotací v rámci top-upů, to je dotací, které poskytuje Česká republika našim zemědělcům, došlo v intenzivních oblastech přes nárůst evropských dotací, tzv. SAPSu, o 10 % v průměru k poklesu na 95 až 98 % výše dotací roku 2007. V marginálních oblastech pak se zvýšily dotace na 150 % stavu v roce 2007.

Pane ministře, jsem přesvědčen, že zemědělec by měl dopředu vědět, jaké dotace a jakou výši může v tom daném roce obdržet. Tato změna dotační politiky nepřispívá k stabilizaci resortu, právě naopak. Ptám se vás proto, pane ministře, a doufám, že mi aspoň písemně odpovíte, co vedlo Ministerstvo zemědělství k této změně dotační politiky a proč nebyli zemědělci s touto změnou včas seznámeni. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Jelikož pan ministr Gandalovič je řádně z dnešního jednání omluven, bude využit jednací řád § 111 odst. 7, kdy pan ministr panu poslanci odpoví písemně do třiceti dnů.

Dále s další interpelací vystoupí pan poslanec Václav Votava na ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobodu. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovolil bych si vás interpelovat ve věci rušení některých stavebních úřadů. Využil bych k tomu dopis, který jsem obdržel od starosty města Mirošov, ze kterého také budu citovat.

V připravované novele stavebního zákona je v ustanovení § 13 uveden seznam obecních stavebních úřadů a navrženo zrušení - odst. 1. písm. g). V případě schválení takto připravené novely zanikne mimo jiné i stavební úřad při Městském úřadu Mirošov. Kompetence stavebního úřadu by pak převzal stavební úřad v Rokycanech. Chtěl bych podotknout, že pod územní obvod zdejšího stavebního úřadu spadají tyto obce: Skořice, Štítov, Trokavec, Vísky, Příkosice, Mešno, Kakejcov a Kornatice, tj. obce jižní části okresu Rokycany. Činnost stavebního úřadu v Mirošově je stabilizovaná jak po stránce personální, tak po stránce odborné. Rozhodnutí o zrušení stavebního úřadu nepřinese z mého pohledu nic kladného. Klesne prestiž Městského úřadu Mirošov, tím i samotného města. Město Rokycany bude mít zvýšené náklady spojené s navýšením pracovníků i s dopravou do výše uvedených obcí, ale zejména se občanům města a okolních obcí časově prodlouží kontakt se stavebním úřadem, to je i prodraží.

Víte, vždy si vzpomenu na to heslo Lidem blíž. (Předsedající upozorňuje na časový limit.). Jenže po zkušenostech z několika let mnohdy platí heslo Lidem dál - a tento krok by byl přesně tímto příkladem. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda Pane předsedo, kolegyně, kolegové, když jsem nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak už v té době bylo jasně rozhodnuto, že novela stavebního řádu žádné rušení stavebního úřadu obsahovat nebude. To je všechno.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Chce pan poslanec vystoupit s doplňující otázkou? Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Pane ministře, to jste mě, a nejenom mě, ale samozřejmě i pana starostu z Mirošova potěšil a já vám za to děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S další interpelací vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka na paní ministryni zdravotnictví.

Pan ministr chce reagovat.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda Já jenom jsem rád, že jsem potěšil pana starostu z Mirošova. Já tím chci potěšit všechny starosty malých obcí. Jediné, co je potřeba těm starostům říci, že budeme chtít, aby byly zvýšené nároky na kvalitu lidí, kteří budou rozhodovat ve stavebním řízení, protože platí zásada, že máme být blíž občanům, ale také občan má nárok na to, aby jeho rozhodnutí bylo vysoce kvalifikované, aby potom u soudů nebo u jiných orgánů tato rozhodnutí nebyla revidována.

Takže to je můj pozdrav všem starostům.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní s další interpelací vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka na paní ministryni zdravotnictví Danielu Filipiovou. Prosím, pane poslanče. Připraví se paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já jsem chtěl paní ministryni položit v podstatě totožné otázky, jaké jsem kladl panu premiérovi. Vzhledem k tomu, že paní ministryně tady není, tak si dovolím ty otázky předat písemně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Taktéž paní ministryně Filipiová je z dnešního jednání omluvena. Použijeme zase ustanovení našeho jednacího řádu.

S další interpelací vystoupí paní poslankyně Miloslava Vostrá a je to s interpelací na pana ministra průmyslu a obchodu Martina Římana. Připraví se pan poslanec Jan Babor. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vážený pane předsedo, nepřítomný pane ministře, kolegyně, kolegové, před dvěma nebo třemi dny byla zveřejněna zpráva, že téměř třetina z celkem 1700 zaměstnanců opustí v průběhu letošního února a března závod na výrobu LCD obrazovek IPS Alpha Technology Europe na Lounsku. Ta působí v průmyslové zóně Triangle na rozhraní Lounska, Chomutovska a Mostecka. Vedení IPS Alpha propouštění zdůvodnilo dalším poklesem objemu výroby v dubnu až květnu a nejasným výhledem v následujících měsících.

Budování průmyslových zón, které stálo v uplynulých letech miliardy korun, bylo jistě správným krokem. Investoři byli do těchto zón často lákáni i daňovými úlevami a dalšími finančními podporami s cílem zvýšit zaměstnanost. A nyní se dostávám ke svému dotazu. Chtěla bych se zeptat, jaká bude politika, respektive další kroky vlády vůči těm investorům v takovýchto průmyslových zónách, kteří své závazky vůči českému státu z titulu poskytnutých finančních podpor neplní či nebudou moci plnit. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr Říman je z dnešního jednání řádně omluven, takže vám odpoví dle jednacího řádu.

A já nebudu pokračovat, protože zde není žádný místopředseda vlády. Přeruším zatím jednání do příchodu aspoň jednoho místopředsedy vlády, protože skutečností je, že jsou interpelace na ostatní členy vlády a není zde přítomen ani jeden. Já bych poprosil, aby aparát Sněmovny zajistil účast aspoň jednoho místopředsedy vlády. Do té doby, než přijde některý z místopředsedů, přerušuji jednání o ústních interpelacích.

 

(Jednání přerušeno v 16.28 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP