(12.20 hodin)
(pokračuje Halíková)

Zákon, který máme předložen, vychází důsledně ze zásady dohody při uzavírání nájemní smlouvy, tak jak to stanoví článek 1 § 696 občanského zákoníku. Řeší nájemné a platy za služby spojené s bydlením obecně ve všech typech nájemních bydlení, aby mohl vyřešit i praktický postup při placení záloh a vyúčtování všech plateb, které s bydlením souvisí.

Zákon také upravuje postup pro předkládání návrhů na úpravu nájemného. Na jeho nejen zvyšování, ale i snižování, a to jak pro pronajímatele, tak i nájemce bytu. Respektuje však i současnou výši nájemného, která byla nastolena působením současně platného zákona. V tomto směru má zákon platnost trvalou, není omezen jenom na přechodné období.

Zákon nevyvolává žádné nové požadavky na státní rozpočet ani na rozpočty krajů. Naopak lze předpokládat úsporu nákladů na výplatě sociálních dávek na bydlení hlavně ve velkých městech. Zásadní význam má tento zákon, pokud bude přijat, také pro příjemce obecních rozpočtů tam, kde obce vlastní nájemní bytové domy. Lze předpokládat, že nevzroste počet neplatičů nájemného, protože navržené tempo je ještě v možnostech místních domácností. Výše prostředků pro údržbu obecního majetku pak bude jednoznačně vyšší.

Také si dovolím konstatovat, že předložený zákon je v souladu s mezinárodními smlouvami a občanským a sociálním právem, k jehož dodržování se Česká republika zavázala např. deklarací o pokroku a rozvoji v sociální oblasti a dalšími.

Důvodem pro předložení návrhu zcela nového zákona je absence předpisů o sjednávání nájemného. Dále je třeba reagovat po dvouletých zkušenostech na zákon o jednostranném zvyšování nájemného, který máme v platnosti.

Navrhujeme tímto zákonem, aby nájemné v Praze, Brně a dalších velkých městech, které je již dnes výrazně ziskové, se nezvyšovalo na hodnoty, které by byly mimo dosah místních domácností. Je přitom třeba vzít v úvahu, že tato města stále ještě odstraňují leckdy skutečně zanedbanou údržbu. Nájemníci v případě, že by takovéto domy byly městy dále prodávány, museli nést mnohem větší náklady nejenom na nájemné, ale i na splácení event. půjček na pořízení těchto bytů. Naopak nájemníci, kteří mají možnost získat bydlení jinde, by pak získali neoprávněný majetkový prospěch, pokud by takto nabyté byty dále prodávali.

Chceme, aby zákonem, který máte předložen, byla odstraněna vada současně platného zákona, podle níž by nájemné v některých malých městech naopak nebylo možné zvýšit na úroveň nákladového nájemného v bytových družstvech. Je nasnadě, že obce nebo města by mohly mít snahu, kdyby tomu tak nebylo, se svých bytů dále zbavovat a občané by na to mohli dále doplácet.

Návrh odstraňuje také nespravedlnost danou zákonem 107, kdy jsou za byty v nejvyšší kategorii považovány i byty, které si nájemci upravili na vlastní náklady. Zvýšení nájemného na úroveň srovnatelného bytu bude možné až po ocenění a úhradě vložených nákladů. Navrhujeme proto, aby bez důvodů nebo z důvodů nízkých nebylo bráněno výměně bytu, pokud stávající byt je pro nájemce nepřiměřeně velký, a tím i finančně neúnosný. Jednostranné zvyšování nájemného v bytech, ve kterých nejsou zásady pro zvyšování nájemného uvedeny v nájemní smlouvě, je na rozdíl od současného stavu umožněno i po skončení přechodného období. Jeho míra je však odvozena od dosažené inflace.

Dámy a pánové, tolik ke shrnutí hlavních zásad, které nový zákon obsahuje. Jeho účinnost se navrhuje tak, aby již v roce 2010 nebylo zvyšováno nájemné podle současně platného zákona. Věřím, že předložený návrh zákona a jeho zdůvodnění vezmete v úvahu, že vezmete v úvahu to, že je to jedna z příležitostí, jak reagovat na současnou složitou ekonomickou situaci našich spoluobčanů bydlících v nájemních bytech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem se chtěl jenom pana ministra zeptat. On má právo vystoupit kdykoliv. My jsme teď v situaci, kdy ještě má vystoupit jeden zpravodaj. Kdyby bylo možné mu dát ještě slovo a já potom mu dám klidně slovo prvnímu v rozpravě. Takže je to zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Babor. Výborně, děkuji. Domluvili jsme se. Prosím, pan poslanec má slovo.

 

Poslanec Jan Babor: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, předložený návrh zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání poslanců Halíkové a Opálky zřejmě chce řešit situaci, která prakticky začala v roce 2000, kdy skupina senátorů za ODS podala návrh na zrušení vyhlášky č. 176/93 k Ústavnímu soudu České republiky z důvodu zrušení regulovaného nájemného. Ústavní soud svým rozhodnutím č. 231 z roku 2000 vyhlášku zrušil k 31. 12. 2001, ale tím došlo i ke zrušení způsobu poskytování a vyúčtování služeb spojených s bydlením, řečeno, s vaničkou se vylilo i dítě, kde vlastníci nájemních bytových domů neměli legislativní předpis, jak řádně postupovat v této oblasti. Následně Ministerstvo financí zachraňovalo situaci vydáním cenových výměrů, které později byly také Ústavním soudem zrušeny či omezeny s platností do konce roku 2002. Výsledkem nakonec bylo, že od roku 2002 v oblasti stanovení nájemného a od roku 2003 v oblasti poskytování služeb spojených s bydlením neexistovala žádná legislativa až do přijetí zákona č. 107 z roku 2006 pro oblast nájemného, v oblasti služeb spojených s bydlením neexistuje dosud.

Dopady s uplatňováním zákona č. 107 jsou všeobecně známy hlavně ve větších městech, kde se nájemné dnes již vyšplhalo na hranici únosnosti pro část nájemníků, a prognózy na rok 2010, kdy se má dosáhnout cílového nájemného, ukazují, že se hodnoty měsíčního nájemného mají navýšit až o desítky procent, což už zřejmě bude pro velkou část nájemníků neúnosné.

I když předložený návrh zpětně nezmění stávající situaci v úpravách nájemného, které bohužel umožnil současný zákon č. 107, přesto si myslím, že by bylo žádoucí propustit tento návrh do druhého čtení a tak dát čas a prostor pro projednání minimálně ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj včetně odborné veřejnosti. Zabývat se předloženým návrhem má význam i z důvodu, že platnost zákona č. 107 končí v roce 2010 a zatím mi není známa informace, že by byl připraven nový návrh zákona minimálně v rozsahu tohoto návrhu.

Jisté nejasnosti, které jsou v návrhu obsaženy, ať se jedná o rozsah vybavovacích předmětů a způsoby úhrady v nájemní smlouvě, vyúčtování služeb ve společných a nebytových prostorách, možnost úpravy nájemného na základě revitalizace bytů a domů atd., bude jistě předmětem jednání v určeném výboru a následná konečná úprava návrhu zákona vytvoří odpovídající právní prostředí jak pro vlastníky bytových domů, tak i jejich nájemníky.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP