(11.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Myslím si, že i v souvislosti s tímto změnovým zákonem si uvědomujeme, že pokud se nám tento projekt podaří, konečně v tomto státě budeme vědět, kdo kde co dělá, co komu patří, jakým způsobem je kdo oprávněn k výkonu té či oné agendy. Jinými slovy, konečně budeme moci do státu a jeho fungování vnést průhlednost, přehlednost a také pořádek.

V souvislosti s navrhovaným základním registrem práv a povinností se nenavrhuje žádná novela.

Změnový zákon zahrnuje i novelu zákona o občanských průkazech, která s problematikou základních registrů úzce souvisí. Tato novela umožní použít občanské průkazy, ovšem pouze se souhlasem jejich držitele, pro snadnou elektronickou komunikaci se základními registry i s informačními systémy veřejné správy. V důsledku této změny bude možné snížit rozsah údajů povinně zapisovaných do občanského průkazu, a tím i dosud častou potřebu jeho výměny v případě změny některého údaje, která mnohdy zbytečně zatěžovala jak občany samotné, tak i státní rozpočet, tak i celou řadu obecních rozpočtů. Jinými slovy, i tato změna má za cíl zjednodušit život, práci, fungování nejen státní administrativy, ale zejména praktický život občanů.

V rámci novely zákona o evidenci obyvatel se dále navrhuje, aby většina údajů byla zapisována přímo matričními úřady namísto obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Přijetím této novely se tedy podstatně zrychlí zápis údajů a současně i možnost prověření jejich správnosti.

Rovněž v rámci novely zákona o evidenci obyvatel se zavádí, a to na základě celé řady dotazů, stížností, žádostí ze strany občanů a v souladu s podnětem veřejného ochránce práv, nová veřejná služba, kterou je zprostředkování kontaktu s využitím údajů vedených v základním registru obyvatel a v evidenci obyvatel. Kontakt bude umožněn ovšem jen se souhlasem kontaktované osoby a služba bude zpoplatněna správním poplatkem ve výši 500 korun. Myslím, že jsme všichni zaregistrovali informace, které se této problematiky týkají, tedy možnost vyhledání osoby, kterou bychom chtěli znovu vidět, která se ztratila z našeho života, a máme nutkání či potřebu, touhu se znovu dozvědět o tom, zda žije, kde žije. Toto je tímto výrazným způsobem zjednodušeno, resp. umožněno, nicméně zde platí, že takovýto kontakt, resp. taková informace může být předána pouze a výhradně se souhlasem dotyčné osoby.

Předložený návrh je z našeho pohledu technickou normou, nicméně nesmírně důležitou normou, která znamená prolnutí zákona o základních registrech do desítek v tuto chvíli existujících právních norem a právních předpisů. Bez této technické normy by celý projekt, o kterém zde hovoříme poměrně často, na kterém společně pracujeme již více než dva roky, nebylo možné úspěšně zvládnout.

I v případě této novely bych si dovolil požádat Poslaneckou sněmovnu o zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 20 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A také bych požádal pana poslance Jaroslava Krupku, který je zpravodajem pro prvé čtení.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Omluva. Místo číslovky 20 bych chtěl uvést číslovku 30.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, s ohledem na poměrně obsáhlé odůvodnění, které tady řekl můj předřečník, se domnívám, že není nutné všechny důvody existence tohoto změnového zákona tady znovu výčtem uvádět. Souhlasím s odůvodněním a dodám k tomu ještě další doplňující informace.

V prvé řadě s odvoláním se na pozitivní přijetí zákona o základních registrech minulý pátek bych chtěl upozornit v podstatě dopředu, že ten zákon, jak byl přijat po určité diskusi, která tady minulý týden proběhla, v sobě shrnuje čtyři jednotlivé zákony, které v konečné fázi byly dány prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu do jednoho zákona, a tento v této podobě po načtení některých pozměňovacích návrhů byl přijat. Znamená to tedy, že k tomuto materiálu, který jsme dostali předložen, Ministerstvo vnitra jako předkladatel už v této době připravuje pozměňovací návrh, který by reagoval na tuto změnu. Tento materiál my dostaneme do jednání výboru gesčního a v této podobě, to znamená, že i spolu s tímto pozměňovacím návrhem, který bude reagovat na aktuální stav zákona, ho budeme projednávat.

Druhá věc je, že sám o sobě tento zákon má 182 zákonů, které budou změněny. Chci upozornit, že samozřejmě v průběhu projednávání ve druhém čtení mohou být načteny další změny, nicméně jenom pro vaši informovanost - v tuto chvíli máme dva tisky. Jeden tisk je samotný změnový zákon a druhý je příloha, ve kterém jsou uvedeny v plné textaci všechny změny, kterých se uvedené zákony týkají.

Já bych ještě navázal na termín, který tady předložil jako požadavek pan ministr, aby došlo ke změně a zkrácení lhůty. Reagujeme na to v proběhlém čtení, myslím, že druhém i třetím, které tady přednesl pan kolega Koníček, že je nutné zajistit určitou souběžnost mezi zákonem přijatým a zákonem doprovodným, který má zásadní dopad do všech zákonů, jichž se to týká, a proto by bylo nesmírně žádoucí a též bych v roli odpovědného zpravodaje vás chtěl o to požádat, abyste odsouhlasili zkrácení této lhůty, upřesním - 30 dnů, tak aby jednak výbor měl časový prostor na to to projednat, a vy, Poslanecká sněmovna, jste měli možnost ve druhém a příp. ve třetím čtení na další schůzi, to znamená březnové, tento zákon projednat a schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím si, že můžeme vyhlásit rozpravu, otevřít rozpravu a ptám se, kdo se do rozpravy v prvním čtení k tomuto návrhu zákona hlásí. Vidím, že nikdo. Prosím, v tom případě obecnou rozpravu ukončím a budeme hlasovat o návrzích na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Který další výbor navrhujete? Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Zkrácení na 30 dnů, tak jak jsme se dohodli.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to si tentokrát pamatuji. Teď jsem se ptal, jestli ještě nějaký další výbor by se měl… Ale pokud nikdo žádný další nenavrhuje, tak to budeme pouze přikazovat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tento návrh zákona, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 426, přihlášeno 128, pro hlasovalo 100, proti žádný. Tento návrh na přikázání byl přijat.

 

A pak tu byl ještě návrh pana ministra, abychom zkrátili lhůtu projednávání na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto zkrácení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 427, přihlášeno je 128, pro hlasovalo 74, proti 1. Návrh na toto zkrácení byl také přijat.

 

To je vše, co bylo možné hlasovat k tomuto návrhu zákona. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Máme před sebou další. Je to bod číslo

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

 

My jsme se tímto bodem zabývali v pátek 13. února. Tam jsme vyslechli úvodní slovo navrhovatele ministra Římana, on byl vlastně zastoupen ministrem Nečasem, a zpravodajů. To byl pan poslanec Vojíř a poslanec Ježek. Pak jsme na žádost předsedů jednotlivých klubů přerušili obecnou rozpravu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP