(9.20 hodin)
(pokračuje Škromach)

Neprojde-li tento návrh, aby byl zařazen jako první bod po pevně zařazených bodech navržených na zítra.

Odůvodnění tohoto návrhu je celkem jednoduché. Myslím si, že i ze strany dneska podnikatelů, všech, kterých se to týká, odborů, je, aby tato opatření proběhla co nejdříve, aby vláda reflektovala i některé návrhy, které má nejenom vláda, ale má i opozice. A myslím si, že ideální by bylo, kdyby místo posměšků a toho usmívání se tady a pohrdání národem, kdyby vláda hledala skutečně národní jednotu a aby hledala porozumění průřezově k tomu, aby skutečně zohlednila společný zájem, který tady je, řešit krizi. Ten způsob, který se tady vytvořil, vzájemného pohrdání a vzájemného napadání, které tady předvádí i pan premiér dneska a i včera, který tady proběhl, myslím si, že neprospívá celé této věci, a já bych očekával od vlády, že v tak složitých a těžkých situacích, které tuto zemi čekají, bude hledat skutečně řešení pro občany této země a nikoliv jenom pro svoje osobní zájmy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. To, co je k hlasování, je váš návrh na to, aby bod 210 nebyl projednáván tehdy, až na něj dojde jako na přerušený bod řada, to znamená třeba dneska, a aby byl projednáván jako první bod zítra.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo patřičným způsobem v hlasování pořadové číslo 418. Ten ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Z přihlášených 96 pro 52, takže tento návrh byl přijat.

 

Teď můžeme přistoupit k tomu, co je předmětem naší dopolední schůze, a to je bod

 

216.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Interpelace paní poslankyně Evy Dundáčkové ve věci restrukturalizace Celní správy České republiky, zrušení celní pobočky v Příbrami, sněmovní tisk 648. Tato interpelace byla přerušena.

Otevírám rozpravu a prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Eva Dundáčková. Připomínám, že pan ministr Kalousek je bohužel omluven.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane předsedající, za udělené slovo i za připomenutí omluvy pana ministra Kalouska, který je opět nepřítomen. Já se s tím pokusím za chviličku vyrovnat tím, že znovu navrhnu přerušení, a to ze stejného důvodu, jako tomu bylo poprvé, a sice proto, že velmi stojím o to, abychom mohli na půdě Poslanecké sněmovny s panem ministrem přímo komunikovat, to znamená abych mu mohla v rámci práv, která mi ústní interpelace na ministry, na členy vlády umožňují položit konkrétní otázky, a pan ministr tak nejen mně, ale všem 80 zaměstnavatelům v Příbrami a zejména občanům, kterým se zrušením celní pobočky v Příbrami velmi zvýšila náročnost a dopravní obslužnost se zhoršila při vyhledávání možnosti celního odbavení jednoduchých balíčků tím, že musí dnes místo do Příbrami dojíždět do Benešova vzdáleného téměř 60 kilometrů, případně do Písku vzdáleného 50 kilometrů, a to pro celní odbavení jednoduchého balíčku. A aby pan ministr Poslanecké sněmovně mohl vysvětlit konkrétní důvody, proč tento pilotní projekt ve skutečnosti byl právě v Příbrami, kde byla vysoká míra odbavení, zahájen. Zda už dnes existují nějaké pozitivní výsledky spočívající ve snížení nákladnosti pro stát, protože to byly důvody, pro které zrušení celní pobočky bylo učiněno, respektive pilotní projekt zahájen.

Přesto si dovolím v úvodu alespoň říci, proč jsem se na pana ministra obrátila a kdy to bylo, a zrekapitulovat pro zajímavost, v jakém období jsem podala interpelaci na ministra financí a s jakým odstupem došlo na projednávání tohoto bodu v Poslanecké sněmovně.

Pilotní projekt měl být zahájen a také byl zahájen k 1. lednu roku 2009. Protože téměř všech 80 firem, kterých se to dotýká a které zaměstnávají 10 000 zaměstnanců na Příbramsku, se obrátilo s peticemi na nejrůznější nejvyšší orgány, na téměř všechny členy vlády a na předsedu vlády a také samozřejmě na ministra financí, pod kterého celní správa patří, pokusila jsem se jim pomoci tím, že jsem 24. září prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny pana Ing. Miloslava Vlčka uplatnila interpelaci písemnou na pana Ing. Miroslava Kalouska a tam jsem jim položila v souvislosti se zrušením pobočky celní správy v Příbrami několik konkrétních otázek.

Ptala jsem se, jaká a kým byla stanovena kritéria pro výběr míst, v nichž má být pobočka zrušena. Kdo o případných kritériích rozhodoval, zda byl vzat v úvahu fakt, že Příbramsko je v rámci Středočeského kraje regionem s téměř největší rozlohou a s velmi vysokou koncentrací ekonomických subjektů závislých na celním odbavení. Co rozhodlo ve prospěch rozlohou i počtem obyvatel nesrovnatelně menšího Benešovska pracovně spojeného spíše s Prahou.

Pan ministr Kalousek mi na mou interpelaci odpověděl a předseda Poslanecké sněmovny přiřadil této odpovědi a vyslovenému nesouhlasu poslankyně interpelující, tedy Evy Dundáčkové, pořadové číslo 648, a to prosím 31. října 2008. Troufám si tvrdit, že mohlo dojít k zařazení této interpelace dříve, ale vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna od 31. října vůbec nezařadila na pořad dne písemné interpelace, došlo k projednávání teprve minulý týden. Mezitím se pan ministr Kalousek omluvil, a to podvakrát, z důvodů, které jsou vážné, nepochybně. Domnívám se, že stejně jako minulý týden, i tento týden je vázán svými povinnostmi vztahujícími se k našemu předsednictví v Evropské unii a že to byl také důvod jeho dnešní omluvy.

Já tedy před navržením dalšího přerušení projednávání tohoto bodu seznámím alespoň Poslaneckou sněmovnu s jednotlivými body petice, se kterou se původně domáhali zaměstnavatelé na Příbramsku v zastoupení také svých zaměstnanců a občanů Příbrami, aby bylo rozhodnutí zrušeno. Ono už to rozhodnutí těžko může býti pozměněno, protože jak říkám, pilotní projekt byl zahájen k 1. 1. letošního roku, přesto si myslím, že bude zajímavé dozvědět se, s jakými výsledky byl zahájen a zda skutečně ona zhruba přes milion korun očekávaná úspora za jeden rok nastane.

Podnikatelé na Příbramsku se obrátili na Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel, Celní ředitelství v Praze, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a také veřejného ochránce práv s peticí za zachování celní pobočky v Příbrami z následujících důvodů. Jednak z důvodu zvýšení ekonomického zatížení státního rozpočtu zrušením této celní pobočky. Tady se s odpověďmi názor Hospodářské komory Příbramska velmi liší od názoru zástupců státu reprezentovaných generálním ředitelem Generálního ředitelství cel a i panem ministrem financí Kalouskem, kteří se domnívají, že dojde naopak k úsporám. Druhým důvodem k podání petice byla špatná dostupnost celních úřadů a největší rozloha okresu s vysokou koncentrací ekonomických subjektů závislých na celním odbavení. Jak již jsem říkala, nejbližší celní úřad v Benešově je vzdálen 61 kilometrů, Rudná 54 kilometrů, Písek 51 kilometrů, Kladno 65 kilometrů.

Okres Příbram je jeden z největších ve Středočeském kraji a je zde velmi mnoho podniků zabývajících se výrobou a obchodem, které jsou závislé na celním odbavení jak při dovozu či vývozu, přičemž by docházelo ke zhoršení konkurenceschopnosti těchto podniků a dodatečným finančním nákladům, které by mohly mít vliv na přestěhování těchto podniků do zahraničí.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP