(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumím. O návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu rozhodneme bez rozpravy. Argumenty jste slyšeli.

Zahájil jsem hlasování číslo 401. Kdo souhlasí s tím, aby tento bod byl přerušen do příští schůze? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 188 poslanců. Pro 131, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

154.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dne 21. 8. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 311/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Tato novela zvýšila počet členů dozorčí rady Vinařského fondu z pěti na sedm členů. Současně bylo sníženo funkční období členů rady z pěti let na čtyři roky. Podle přechodného ustanovení funkční období členů dozorčí rady volených podle dosavadních právních předpisů skončilo uplynutím čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Dne 21. prosince 2008 skončilo tedy funkční období všem pěti bývalým členům dozorčí rady Vinařského fondu, a to Zdeňku Koudelkovi, Ladislavu Skopalovi, Pavlu Kováčikovi, Pavlu Suchánkovi a Josefu Vaculíkovi. K dnešnímu dni nemá dozorčí rada žádného člena a my stojíme před volbou sedmi členů této rady.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: Michal Hašek, Pavel Kováčik, Lenka Mazuchová, Jiří Papež, Přemysl Rabas, Pavel Suchánek, Jakub Šebesta a Josef Vaculík. Návrhy byly postoupeny všem poslaneckým klubům.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Zvolením začne jejich čtyřleté období dnem volby.

Pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Staniž se, rozprava je otevřena. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Dalším bodem je

 

155.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie

 

K dnešnímu dni je v této 13členné radě neobsazeno šest míst. Dne 27. října minulého roku předložil ministr kultury těchto sedm kandidátů na volbu šesti členů Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie: Tomáš Baldýnský, Tereza Dvořáková, Jiří Králík, Jiří Kubíček, Karel Och, Milica Pechánková, Kristián Suda. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Zvolením začne jejich tříleté volební období dnem volby.

Než požádám, abyste otevřel rozpravu, upozorňuji na to, že je navrženo sedm kandidátů na šest míst. Pokud bude voleno sedm jmen, lístek bude neplatný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu ke způsobu hlasování i ke kandidátům. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dalším bodem je

 

156.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Volební komise obdržela ve stanovení lhůtě tyto návrhy: pan poslanec Jiří Petrů rezignoval na místo ve výboru pro sociální politiku. Byly tyto návrhy:

Výbor pro sociální politiku - paní poslankyně Zuzana Brzobohatá, ČSSD, mandátový a imunitní výbor - paní poslankyně Zdenka Dopitová, ČSSD, a pan poslanec Jindřich Valouch, ČSSD.

Do výboru pro obranu Jiří Janeček, ODS, a do výboru pro bezpečnost rovněž pan poslanec Jiří Janeček.

Do hospodářského výboru návrh na pana poslance Petra Rafaje z ČSSD a Miroslava Váni, rovněž z ČSSD.

Výbor pro zdravotnictví - paní poslankyně Irena Kočí z ČSSD a pan poslanec Ladislav Vomáčko z ČSSD.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - pan poslanec Vojtěch Adam, KSČM.

Do stálé komise pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti pan poslanec Jiří Čepelka z ODS.

V těchto případech to vždy bylo za poslance, kteří Poslaneckou sněmovnu opustili nebo opustili dané výbory.

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, volební komise navrhuje, aby probíhala volba stejným způsobem pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu jak ke kandidátům, tak ke způsobu hlasování. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme, tak jak pan předseda navrhl, k hlasování o všech nově zařazených poslancích a poslankyních najednou.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Nejprve bychom konstatovali jedním hlasováním rezignaci pana poslance Jiřího Petrů a následně v jednom hlasování bychom zvolili všechny zbývající kolegy do nově obsazených výborů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, souhlasím. Takže kdo souhlasí s rezignací na členství ve výboru pro sociální politiku? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 402) skončilo. Z přihlášených 188 poslanců pro 152, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Nyní bychom hlasovali en bloc o tom, že zvolíme Zuzanu Brzobohatou do výboru pro sociální politiku, Zdenku Dopitovou a Jindřicha Valoucha do mandátového a imunitního výboru, Jiřího Janečka do výboru pro obranu a do výboru pro bezpečnost, Petra Rafaje a Miroslava Váňu do hospodářského výboru, Irenu Kočí a Ladislava Vomáčko do výboru pro zdravotnictví, Vojtěcha Adama do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Jiřího Čepelku do stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 403. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 189 poslanců, pro 170, nikdo proti. Návrh byl přijat, bod je ukončen.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dalším bodem je

 

157.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu
zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

 

K dnešnímu dni je stále neobsazeno místo předsedy komise, neboť její předseda Tomáš Kladívko se stal senátorem a tím jeho mandát poslance zanikl.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od Poslaneckého klubu ODS návrh na pana poslance Vladimíra Hinka. Návrh byl postoupen poslaneckým klubům.

Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se předsedové komisí Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Otevírám rozpravu k navrženému kandidátovi. Nikdo se do rozpravy nehlásí. Rozpravu končím a přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano.

 

158.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření
neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob
uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

 

Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 867 ze dne 23. 9. 2008 zřídila tuto vyšetřovací komisi. Zároveň určila, že komise bude mít 12 členů, a to ODS 4, ČSSD 4, KSČM 2, KDU-ČSL 1, Strana zelených 1.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od jednotlivých klubů tyto návrhy: za ODS poslanec Marek Benda, Vladimír Hink, Michal Hrbata a Jan Vidím, za ČSSD František Bublan, Ivan Ohlídal, Miroslav Svoboda a Miroslav Váňa. Za KSČM byl podán pouze návrh na Václava Exnera. Znamená to, že kandidátka pro volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu je jen devítičlenná, a není tedy v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny o jejím zřízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP