(12.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Takže dámy a pánové, prosím, posaďte se. Zahajuji projednávání bodu

 

210.
Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu

 

Vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana poslance Bohuslava Sobotky.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych přednesl návrh, kterým bychom se vypořádali s tím problémem, kdy dnes máme zařazeno velké množství pevných bodů, ale současně ještě nebyl čas na debatu k vládnímu protikrizovému plánu a k celé situaci kolem hospodářské krize. Při vědomí toho, že jsme s touto debatou tady všichni v Poslanecké sněmovně počítali, bych chtěl přednést následující návrh.

Navrhuji, pokud s tím bude souhlas, v tuto chvíli přerušení tohoto bodu, jeho odročení po dvou pevně zařazených bodech dnes odpoledne, to znamená po spotřební dani a po DPH, s tím, že by to byl jako třetí bod dnes odpoledne, a s tím, že by následně mohly proběhnout volby, ať už veřejné nebo tajné, pak by byla polední přestávka, odpoledne bychom projednali spotřební daň a DPH a poté by následovala debatu k NERVu. To je podle mého názoru možné řešení, jak se dnes vypořádat s programem schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Odpovídá to zhruba tomu, o čem jsme se teď s předsedy poslaneckých klubů poradili.

 

O tomto procedurálním návrhu rozhodneme bez rozpravy okamžitě. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby Sněmovna postupovala podle toho, jak tady právě zaznělo, ať to dá najevo v hlasování pořadové číslo 400 tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 188 přítomných pro 126, proti 24. Návrh byl schválen.

 

Dámy a pánové, tím jsme rozhodli o dalším postupu jednání Sněmovny, takže v tuto chvíli přistoupíme k bloku hlasování o volebních bodech. Poprosím, aby se připravil pan poslanec Petr Tluchoř. Odpoledne budeme postupovat tak, že projednáme první a druhý bod, tak jak bylo navrženo, to znamená bod 148 a 140, a poté budeme pokračovat se zde zahájeným bodem 210, což je Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu.

 

Prosím pana poslance Petra Tluchoře, aby uvedl bod

 

150.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu - 2. kolo

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás provedl blokem voleb, kterých je celá řada. Začnu hned bodem prvním, kterým je Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu - 2. kolo. Jen připomenu, že tento bod jsme po neúspěšném 1. kole přerušili 30. 10. 2008. Do druhého kola postoupila paní Ema Bendová, která v prvním kole volby obdržela 26 hlasů od 151 poslanců, kterým byly vydány hlasovací lístky.

Druhé kolo tajné volby je technicky připraveno, a proto prosím, pane předsedající, abyste tento bod přerušil a otevřel další volební bod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Přerušuji projednávání bodu 150 a budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je bod

 

151.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolní úřadu

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dne 20. září minulého roku dosáhl věku 65 let člen Nejvyššího kontrolního úřadu pan Jan Holeček a tímto dnem skončil i jeho výkon funkce člena NKÚ. Prezident NKÚ předložil návrh kandidátky na volbu jednoho člena úřadu a tou kandidátkou je paní Jana Halámková. Návrh byl postoupen všem poslaneckým klubům.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou. Zvolená členka se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navržené kandidátce na volbu členky Nejvyššího kontrolní úřadu a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, otevírám tedy rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Mohu tedy přerušit projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

152.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Státní fondu dopravní infrastruktury

 

Pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Tento bod byl přerušen na 39. schůzi Poslanecké sněmovny v říjnu minulého roku a nyní byl zařazen na pořad této schůze.

Dne 14. října 2008 skončilo volební období členu dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury panu Antonínu Sýkorovi. K dnešnímu dni je toto místo stále neobsazeno. V prodloužené lhůtě obdržela volební komise pouze návrh od poslaneckého klubu ČSSD, a to na poslance Cyrila Zapletala. Návrh byl postoupen všem poslaneckým klubům.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Nově zvolenému členu započne čtyřleté volební období dnem volby.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu ke kandidátovi i ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Otevírám k těmto dvěma věcem rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a mohu přerušit projednávání tohoto bodu, s vaším svolením. (Posl. Tluchoř: Děkuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dalším bodem je

 

153.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Rovněž tento bod byl přerušen na 39. schůzi Poslanecké sněmovny v říjnu minulého roku a nyní byl zařazen na pořad této schůze.

Dne 28. května 2008 skončilo volební období dvěma členům Rady České tiskové kanceláře, a to paní Martině Mohylové a panu Václavu Brabcovi. K dnešnímu dni jsou stále tato místa neobsazena. V prodloužené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: Marie Rusová od klubu KSČM, Ondřej Ševčík od klubu ODS a Tomáš Vrba od klubu Strany zelených. Tyto návrhy byly postoupeny všem poslaneckým klubům.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Nově zvoleným členům započne pětileté volební období dnem volby.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, stane se. Otevírám rozpravu a dávám slovo panu poslanci Jandákovi.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dávám návrh, aby se dovolba do Rady ČTK přesunula na příští měsíc - pozor! - proto, že příští měsíc se dovolují další dva členové rady. Myslím, že to bude ekonomičtější, když je všechny dovolíme příští měsíc. Děkuji za pochopení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP