(Jednání pokračovalo v 10.37 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, přestávka uplynula, já vás prosím, abyste se vrátili do sálu. Budeme pokračovat v programu vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Je to sněmovní tisk 599, jsme ve třetím čtení. U stolku zpravodajů by měl zasednout ministr Martin Bursík a zpravodaj výboru pro životní prostředí poslanec Vladimír Dlouhý. Takže prosím, abyste zasedli do lavic. My jsme obdrželi sněmovní tisk 599/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a také pozměňovací návrhy.

Pan ministr Bursík na mě působí dojmem, že se hlásí do rozpravy. Je to tak. V tom případě tedy otevírám rozpravu, a pokud se hlásí o slovo, tak mu ho udělím. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně. Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si jen velmi krátce uvést třetí čtení novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Já bych vám trochu připomněl, co je podstatou této novely a jak se v průběhu projednávání ve výborech postupně vyvinulo projednávání ve Sněmovně.

Jak jsem již uvedl při úvodu prvního čtení, důvodem předložení této novely je odstranění dnešní, současné nekompatibility českého právního řádu s požadavkem, který vyplývá z evropské směrnice o posuzování vlivů, podle níž musí tzv. dotčená veřejnost, tedy i nevládní organizace, mít zajištěn přístup k soudní ochraně. Proto novela vkládá do zákona žalobní legitimaci pro definovaná občanská sdružení, která se stanoveným způsobem vyjádřila v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Tou žalobní legitimací se rozumí možnost podat žalobu proti správnímu rozhodnutí, většinou se jedná o územní rozhodnutí podle stavebního zákona. (Velký hluk v sále.)

V rámci druhého čtení byl ze strany hospodářského výboru, a teď bych velmi rád poprosil o vaši pozornost -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže já prosím kolegy, aby se uklidnili. Začínáme projednávat zákon, který vyžaduje určitou pozornost. Já vás prosím, abyste se posadili. (Zvoní pro uklidnění v sále.)

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně, pane místopředsedo. V rámci druhého čtení byl ze strany hospodářského výboru podán návrh na zamítnutí této novely, o kterém budeme hlasovat. Já bych zde rád vyjádřil zásadní nesouhlas s tímto návrhem, neboť ten rozpor s právem Evropské unie, totiž s evropskou směrnicí, kdy byl podán na Českou republiku infringement, musí být odstraněn a zamítnutí novely návrhu není řešením tohoto konfliktu mezi českým právním řádem a evropskou směrnicí. Ale současně bych rád odkázal na kompromis, který se zde v průběhu projednávání… který je naznačen a který vlastně přijal výbor pro životní prostředí tím, že schválil komplexní pozměňovací návrh.

Já musím říct jako předkladatel, že pro mě tento komplexní pozměňovací návrh je na samé hranici přijatelného, ale v zájmu toho, aby Poslanecká sněmovna upravila stávající zákon a řešila infringement, jsem ochoten zde na místě v zastoupení vlády vyjádřit souhlas s tímto komplexním pozměňovacím návrhem a vidím to jako možné východisko z této situace.

K dalším pozměňovacím návrhům se vyjádřím v průběhu hlasování. Pouze bych se rád vyjádřil k poslednímu pozměňovacímu návrhu v pořadí pana poslance Břetislava Petra, který nejenže neřeší, pane poslanče - velmi se omlouvám prostřednictvím předsedajícího, že mám k tomuto vašemu návrhu zásadně negativní stanovisko, dokonce mám určité obavy, je-li vůbec tento návrh hlasovatelný, ale to je věcí zpravodaje, nikoli mojí. Ale musím říci, že tento pozměňovací návrh je v přímém rozporu se správním řádem, protože on umožňuje napadnout, podat odvolání pouze proti výroku rozhodnutí, přičemž platný správní řád umožňuje napadnout ne nikoliv pouze výrokovou část rozhodnutí, ale také jednotlivý výrok anebo jeho vedlejší ustanovení. To je první vážná výtka vašemu pozměňovacímu návrhu. Za druhé je potřebné říci, že tento pozměňovací návrh nereaguje a vlastně neřeší výtku Evropské komise.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP