(15.20 hodin)
(pokračuje Liška)

Proč budovat zcela novou drahou kapacitu, když můžeme využít stávajících struktur, které v tomto mají svou expertizu, mají v tom zkušenosti a dokážou v rámci nástrojů, kterými Ministerstvo školství disponuje, tento úkol splnit stejně tak dobře, nebo dokonce lépe, než kdybychom tuto aktivitu "outsourceovali", to znamená uplatnili zvnějšku nějakého vnějšího dodavatele, nebo bychom budovali tuto strukturu úplně znova.

Já chci ještě dodat k té vaší interpelaci, že ten starý model, jak vy říkáte, maturity nanečisto, ten samozřejmě tak jak existoval, sám o sobě nevyhovuje požadavkům mnohem náročnější státní maturitní zkoušky. Ale je možné na něm stavět úspornější, efektivnější a dokonce bezpečnější model než proinvestovat obrovské prostředky s poměrně velkým nákupem hardwaru pro školení a samozřejmě i s tím spojených rizik a vybudování velmi nákladné infrastruktury, která by se využívala jednou ročně. Mým cílem je tedy vybudování takové efektivní varianty, která bude nejenom bezpečnější než původní logistický návrh, ale zároveň nám umožní paralelně s tím vybudovat takovou infrastrukturu pro potřeby státní maturitní zkoušky v těch následujících letech, která bude využitelná i pro jiné účely než jenom státní maturitní zkoušku. To znamená že ty počítače, tiskárny, skenery, datové připojení nebudou ležet celý rok ladem a nebudou se využívat jenom jednou za rok ke státní maturitní zkoušce, nýbrž budou sloužit i k jiným účelům, jako například ke vzdělávání, ke sběru dat, ke správě těchto dat atd.

To znamená stojím si zcela za tím, že toto rozhodnutí bylo správné. Já jsem toto rozhodnutí také obhajoval na školském výboru a stejně tak pan ředitel Mach bude přítomen, myslím, že 28. nebo někdy koncem tohoto měsíce a bude vám samozřejmě schopen sdělit další detaily.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím paní poslankyni Zelenkovou, jestli by ještě doplnila svou interpelaci. Má na to minutu k dispozici.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji za slovo. Já jsem si vědoma toho, pane ministře, že tady není prostor na tuhle tu debatu, a určitě ta debata se povede ve školském výboru. Já jsem jenom chtěla upozornit na naléhavost tohoto problému, jak ho vnímám. A chci upozornit na to, že ten logistický model, ten starý, kdy se budou automobily převážet data, prostě stohy papírů nejdřív na školy, to bude to zadání, a pak zase ze škol zpátky, to budou zpracované archy, prostě je spojen s obrovskou mírou rizika. Model, který jste zavrhl, jeho základem byla digitalizace dat přímo na školách. V tomto modelu, ke kterému se vracíte, vlastně do toho bude moct kdokoliv vstoupit a tomu řídícímu centru dát třeba falešnou informaci.

Ale je mi samozřejmě jasné, že je to především vaše odpovědnost a že víte, co děláte, a samozřejmě, že si pak budeme asi akorát držet palce, aby ta maturita, zejména ten první rok, klapla a aby se ty věci, o kterých tady hovořím, nestaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Chce ještě pan ministr na to. Máte ještě k dispozici dvě minuty na odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Ano, já zcela souhlasím s vašimi slovy. My jsme si napříč Poslaneckou sněmovnou vědomi rizik, která jsou spojena s takto náročným zásahem intervencí do našeho systému vzdělávání, a já jsem po velmi pečlivé analýze a vyhodnocení toho stávajícího logistického modelu přikročil k tomuto. Já naopak vylučuji rizika nebo míru rizik, která byla spojena s tím předchozím modelem, a naopak si myslím, že tento model, který rozvineme na základě maturity nanečisto a doplníme o potřebnou další eliminaci rizik, bude úspěšnější a bezpečnější, a proto jsem k němu přistoupil. Já jsem připraven navštívit vždy, když budete projednávat tento bod na školském výboru a přinést vám informace, stejně tak pan ředitel Mach. Úkol státní maturity vnímám jako zcela nadstranický. Koneckonců shoda na něm, na realizaci státních maturit, je napříč Sněmovnou a je to úkol, který by poškodil nejen mě, pokud by se nepodařilo jej připravit kvalitně a bezpečně, nýbrž nás všechny, kdo se státní maturitou jsme spojili svoji politickou práci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tuto interpelaci můžeme ukončit, na ministra Lišku, a máme tu další interpelaci - Václava Grünera na ministra Gandaloviče, nepřítomného, ve věci zemědělské dotace 2008. Vzhledem k nepřítomnosti pana ministra nebude interpelovat pan poslanec Grüner.

Další je interpelace pana poslance Petra Červenky na Martina Římana, tak se ptám, jestli bude. Bude interpelovat. Takže pan poslanec Červenka bude interpelovat ministra průmyslu a obchodu ve věci energetické bezpečnosti státu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Červenka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, v říjnu roku 2007 jsem se na moji písemnou interpelaci dotýkající se energetické koncepce státu, resp. na tři otázky, dozvěděl toto. Cituji: Za prvé. Státní energetická koncepce z roku 2004 počítá se zabezpečením hnědého uhlí pro potřeby energetiky a tepla do roku 2030. Za druhé. Výpadek v rámci naplnění programového prohlášení vlády by musel být nahrazen buď dovozem elektřiny, zemního plynu nebo černého uhlí, ale také případnými úsporami a vyšším využitím obnovitelných zdrojů energie. To v současné době řeší nezávislá komise vedená panem prof. Pačesem. Její výsledky by měly být k dispozici v polovině příštího roku. Za třetí. Případné dopady do zaměstnanosti bude možno řešit až po ukončení práce nezávislé odborné komise a následující aktualizací Státní energetické komise.

Vážený pane ministře, uplynulo více než půl roku od doby, kdy jsou známy závěry tzv. Pačesovy komise, a vaše ministerstvo dosud nepřipravilo žádné opatření pro strategické rozhodnutí vlády, jak dál v energetické bezpečnosti státu, aby po roce 2015 nemohlo docházet k výpadkům dodávek elektrické energie či tepla. Ptám se proto v návaznosti na vaše odpovědi, pokud ještě na nich trváte, zda výpadky elektrické energie a nerostných surovin v rámci programového prohlášení budou nahrazeny dovozem, a to odkud a za jaké předpokládané ceny, resp. jaký je váš současný názor na zajištění energetické bezpečnosti České republiky po roce 2015. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tady byla tedy přečtena interpelace pana poslance Červenky na Martina Římana a zodpovězena bude písemně do 30 dnů, jak ukládá jednací řád.

Můžeme dále a to je pan poslanec Jaroslav Krákora, který bude interpelovat paní ministryni Danielu Filipiovou ve věci rušení komplexních onkologických center v České republice. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní ministryně, připadá vám správné a efektivní rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, že komplexní onkologická centra, konkrétně v Chomutově a v dalších městech, že jim byl odňat statut komplexních onkologických center koncem roku 2008, když v roce 2006 byl třeba v Chomutově tento statut udělen? Co se za tu dobu dvou let změnilo? Komplexní onkologické centrum v Chomutově má spádovou oblast 600 až 700 tisíc obyvatel a plně splňuje personální, věcné i technické vybavení. V posledních třech až čtyřech letech zde bylo proinvestováno cca 140 milionů korun. Paní ministryně, žádám vás, aby Ministerstvo zdravotnictví přehodnotilo tyto nesprávné a dle mne neobjektivní závěry a přišlo s jasnou koncepcí zdravotní politiky do parlamentu a zdůvodnilo řádné rušení komplexních onkologických center nejen v Chomutově, ale i ve Zlíně, Pardubicích a v Praze na Královských Vinohradech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím, nyní paní ministryně Filipiová má pět minut maximálně na svou odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová Ano, děkuji. Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, Ministerstvo zdravotnictví zrealizovalo v roce 2008 dlouhodobě plánované reaudity komplexních onkologických center, aby zhodnotilo úroveň péče nejvyššího stupně v oboru onkologie. Považuje za velmi pozitivní, že se obojích auditů, tedy týká se to i auditů traumacenter, zúčastnili nejvyšší zástupci souvisejících odborných společností vyhodnocující kritéria. Byla stanovena především jimi a na základě podkladů, které výbory těchto společností již v minulosti schválily.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP