(9.50 hodin)
(pokračuje Říman)

Dále novela bere v úvahu členství České republiky v Evropské unii, tedy přizpůsobení této skutečnosti. Upřesňujeme pojem "obchod s vojenským materiálem". Novela zařazuje mezi zakázané zboží protipěchotní miny a zpřesňuje definici vojenského materiálu. Zároveň poměrně výrazným způsobem snižuje administrativní zátěž při obchodování s vojenským materiálem, a to dle příslušné metodiky Ministerstva vnitra, o 37 %, jak je doloženo tabulkou, a to tím, že zjednodušuje licenční řízení pro určité skupiny vývozců zejména tím, že se zavádí tzv. eurolicence. Proces vedoucí k této licenci je podstatně jednodušší a týká se obchodování, kdy na začátku a na konci jsou partneři a koneční uživatelé z členských států Evropské unie. Prostě obchodování i s tímto citlivým zbožím v rámci Evropské unie bude jednodušší než obchodování s nečlenskými zeměmi, což má asi svou logiku. Dále dochází k výraznému snížení množství požadovaných podkladů k žádosti o vydání povolení, a to na základě principu, že se nemusí podávat ty podklady, které má stát o žadateli tak jako tak už u sebe, to znamená např. výpis z trestního rejstříku apod.

Dále se vypouští požadavek na právnické i fyzické osoby zase z členských států Evropské unie, co se týče omezení výše základního kapitálu a také podmínky občanství či bydliště v České republice. Jinými slovy, všechny subjekty z členských států EU budou mít stejné zacházení jako osoby se sídlem a bydlištěm v České republice. A další snížení administrativní zátěže je dáno snížením počtu požadovaných informací o využívání licence. Doposud jsou tyto informace vyžadovány čtyřikrát za rok, napříště tomu bude pouze dvakrát. Novela zároveň vytváří předpoklady pro elektronický systém podávání a vyřizování žádostí tím, že již nepředepisuje obligatorně písemnou formu podání žádosti.

Tolik snad k těm nejdůležitějším změnám, které novela přináší. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Vidím. Pane poslanče Vidíme - zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, prvé čtení. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, zde došlo patrně k nějakému omylu. Zpravodajem k tomuto materiálu je pan poslanec Čepelka. Já myslím, že Sněmovna ani hlasováním o tom takto nemusí rozhodovat. Tento bod byl projednán i v organizačním výboru, došlo k nějakému nedorozumění.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Určitě, pane poslanče. Za toto nedorozumění se jménem organizačního výboru omlouvám.

 

Požádám Sněmovnu, zda by byla ochotna tento omyl napravit rychlým hlasováním o změně zpravodaje z pana poslance Vidíma na pana poslance Čepelku.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 146 a táži se vás, kdo s touto změnou souhlasí. Děkuji vám za pochopení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 178 poslankyň a poslanců pro 118, proti 1.

 

Vážený pane poslanče Čepelko, prosím, ujměte se svého slova.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych ve své zprávě navázal na informace, které přednesl pan ministr Martin Říman.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 38/1994 o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a některé související zákony, je skutečně zajímavým průlomem do stávající situace a obchodu s vojenským materiálem. Navrhovanou úpravou se snižuje administrativní zatížení, které do této chvíle v podstatě na obchodníky s vojenským materiálem klade značné administrativní nároky. Zavádí se tzv. eurolicence, na jejímž základě podnikatelé v rámci obchodu, kde první uživatel a konečný uživatel zboží se nachází v rámci Evropské unie, v podstatě odpadá jeden stupeň řízení. I při tomto zjednodušení obchodů se nezbavujeme žádných bezpečnostních pojistek a obchod s vojenským materiálem tak zůstává pod kontrolou našeho státu.

Vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím odkázat na podrobnosti, které uvedl pan ministr Říman, a dovoluji si vás požádat o propuštění tohoto materiálu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ani z místa se do této rozpravy… A, hlásí - pan poslanec Bublan. Vážený pane poslanče Bublane, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já si jen dovoluji navrhnout, aby tento tisk byl přikázán do výboru pro bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Paní poslankyně Jacques se hlásí taktéž do obecné rozpravy. Nebo se vaše vystoupení týká návrhu na přikázání výboru? K tomu se dostaneme bezprostředně.

Obecnou rozpravu tedy končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu, pan poslanec Bublan výboru pro bezpečnost - a paní poslankyně Kateřina Jacques?

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, i přesto, že se Česká republika aktivně zapojuje do aktivit vedoucích ke vzniku smlouvy o obchodu se zbraněmi na mezinárodní úrovni, jsem přesvědčena o tom, že je nezbytné zaručit, aby efektivní kontrola a transparentnost zahraničního obchodu se zbraněmi byla ukotvena také v českém právním řádu co nejlépe. Domnívám se - a ve stejném smyslu se vyjadřuje také celá řada neziskových organizací - že současná legislativní úprava zahraničního obchodu s vojenským materiálem stále nezajišťuje dostatečnou ochranu před tím, aby české zbraně nemohly být zneužity k porušování lidských práv kdekoli na světě. Novela zákona je příležitostí k zakotvení osvědčených postupů licenčního řízení do zákona tak, aby se zvýšila transparentnost a s ní také kontrola obchodování se zbraněmi. Cílem by mělo být zabránění exportu do takových oblastí, kde mohou být zneužity.

Domnívám se, že by bylo tudíž nadmíru vhodné, aby novelu neprojednávaly pouze dva zmíněné a navržené výbory, ale také výbor zahraniční. Zdá se mi, že zahraniční výbor skutečně disponuje informacemi o politické situaci v jednotlivých zemích a také znalostmi o zneužívání zbraní nebo např. o jejich prodeji třetím zemím tak, že původní exportér, v tomto případě Česká republika, naprosto ztrácí kontrolu nad tím, kam se její zbraně dostávají, a proto vás, dámy a pánové, velmi žádám, abyste podpořili můj návrh na přikázání tohoto tisku také zahraničnímu výboru. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já také děkuji. To byl návrh na přikázání se zdůvodněním. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání předloženého návrhu k projednání výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 147. Táži se vás, kdo souhlasí s přikázáním výboru pro obranu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 180 poslankyň a poslanců pro 142, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat přikázáním výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování a táži se vás, kdo souhlasí s tímto přikázáním. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 180 poslankyň a poslanců pro návrh 120, proti 14. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat přikázáním výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 149. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 180 pro návrh 57, proti 48. Tento návrh nebyl schválen.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP