(9.40 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Tady z mého pohledu je problém, protože se budeme muset vypořádat s tím, že nám ten dokument byl předložen k ratifikaci tak, že nám byla předložena k ratifikaci Lisabonská smlouva, která pozměňuje ty dvě základní smlouvy Evropské unie. Listina základních práv Evropské unie nám k ratifikaci předložena nebyla. Tudíž já po poradě s legislativním odborem mám za to, že návrh kolegy Exnera není hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom, dovolte, pane zpravodaji, vám do toho vstoupím s tím, že jenom k tomu řeknu, že já jsem se také informoval u legislativy. Ta mi potvrdila to, že podle ní my nemáme tu základní listinu předloženu k ratifikaci, a tudíž ji nemůžeme hlasovat. Já si tedy také osvojuji to stanovisko, že to je nehlasovatelné, s tím, že pan poslanec, pokud s tím nesouhlasí, tak může podat námitku a o tom necháme hlasovat. To je postup, který mně připadá nejjednodušší. Takže já souhlasím s tím, že je to nehlasovatelné. Pokud je vůči tomu námitka, ať je podána a Sněmovna jako vždy rozhodne hlasováním.

Nevím, jestli pan ministr Svoboda chce hned k tomuto bodu, tak můžeme k proceduře pana ministra Svobodu pustit, ať se k tomu vyjádří. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda Pane místopředsedo, ještě jeden důvod, proč je to nehlasovatelné. Tato listina nebyla uzavřena jako mezinárodní smlouva podle pravidel pro uzavírání mezinárodních smluv, takže to není mezinárodní smlouva, takže to nemůže být ani ratifikováno. Vypadali bychom úplně bizarně, kdybychom ratifikovali něco, co ratifikovat vůbec nelze.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to je podpora toho stanoviska, které jsem tady řekl. A opakuji, proti všemu ale lze vznést námitku, a tak se z toho dostaneme. Prosím, pan poslanec bude pokračovat.

 

Poslanec Jan Hamáček: Tímto bychom se vypořádali s tou první částí, tzn. se samotným ratifikačním usnesením. A zbývá nám rozhodnout o usnesení doprovodném. Doprovodné usnesení bylo formulováno rovněž v usnesení výboru pro evropské záležitosti. Já je později přečtu. K tomuto usnesení padly -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já prosím pány ministry, aby debatu, pokud je k proceduře, řekli do mikrofonu, ale abychom ji nevedli tady v sále, protože je to těžké sledovat. Takže prosím i pana ministra Svobodu, kdyby své připomínky dával přímo k mikrofonu, jestli je to možné, pokud má. Děkuji.

Prosím, pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. K tomuto usnesení padly dva protinávrhy. Byl to protinávrh kolegy Krilla a protinávrh kolegy Exnera a já navrhuji, abychom o těchto protinávrzích hlasovali v pořadí, v jakém byly předneseny. Toto je z mé strany návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže já se ptám, kdo namítá nebo navrhuje něco jiného. Pan poslanec Exner se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, nevznáším námitku proti tomu výkladu, který byl učiněn. Jsem ovšem zvědav, až bude nějaký občan České republiky souzen Evropským soudem podle této listiny, jak to bude možné zdůvodnit, že Evropský soud je jeho soudce v tomto případě.

Ale mám jiný názor na můj druhý návrh. Za prvé nejde o protinávrh, jde o doplnění dvou slov do návrhů, které byly předloženy. A týká se obou návrhů, ať původního návrhu výboru nebo návrhu poslance Krilla. Domnívám se, že by bylo nejlepší odhlasovat tento doplněk dřív, než se bude hlasovat o samotném textu toho pozměňovacího návrhu. To znamená, že by se nejdřív hlasovalo o mém doplňku nezávisle, protože je stejný ať už k návrhu výboru, nebo k návrhu poslance Krilla, a pak se hlasovalo dál.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tady potřebuji nějakou dohodu. Prosím zpravodaje, aby k tomu zaujal stanovisko.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Já si myslím, že ono je to víceméně stejné, nebo výsledek by byl víceméně stejný. Navrhuji, abychom jako první hlasovali o návrhu kolegy Krilla. V případě, že bude schválen, můžeme hlasovat o návrhu kolegy Exnera, protože to je pouze doplnění dvou nebo tří slov a tato slova mohou být do schváleného návrhu kolegy Krilla zapracována. Takže já si myslím, že můžeme hlasovat v pořadí návrh kolegy Krilla, návrh kolegy Exnera.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A bude to až po hlavním hlasování?

 

Poslanec Jan Hamáček: Ano, toto je doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to doprovodné usnesení, ano, snad je to jasné. A snad je s tím všeobecný souhlas. Nikdo tento výklad procedury nezpochybňuje? Pravděpodobně ale bude dobré si tuto proceduru odhlasovat.

Jestli jsem dobře porozuměl panu poslanci Exnerovi, tak řekl, že námitku nevznáší. Je to tak? Ano, je to tak. Nebyla vznesena, takže bychom měli hlasovat jako Sněmovna, potvrdit proceduru, která byla navržena zpravodajem tak, jak jsme ji slyšeli. V podstatě byla v rozpravě akceptována. Takže budeme hlasovat o proceduře. Prosím, abyste se přihlásili. Hlasujeme o návrhu procedury.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout postup, tak jak byl navržen zpravodajem Janem Hamáčkem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 10, přihlášeno je 197. Pro hlasovalo 184, proti 5, takže návrh byl přijat.

 

Můžeme hlasovat tak, jak jsme si právě rozhodli. Prosím, pane poslanče, já se vás asi taky vždycky zeptám na názor a vy nám budete říkat, co hlasujeme.

 

Poslanec Jan Hamáček: Ano, děkuji. Takže nyní bychom hlasovali o usnesení, kterým ratifikujeme či neratifikujeme, resp. vyjádříme se k ratifikaci Lisabonské smlouvy. Já bych poprosil, aby bylo nastaveno kvorum na 120.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím také.

 

Poslanec Jan Hamáček: Je to ratifikace podle článku 10a Ústavy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vzhledem k ustanovení článku 39 odst. 4 Ústavy je třeba třípětinová většina všech poslanců. Kvorum je nastaveno, takže se do toho můžeme pustit.

 

Poslanec Jan Hamáček: Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 11, přihlášeno 197, pro hlasovalo 125, proti 61. Konstatuji, že návrh byl přijat. (Potlesk z levé části sálu). Můžeme pokračovat dále.

 

Poslanec Jan Hamáček: Dále bychom pokračovali již doprovodným usnesením, které navrhl kolega Krill, a to usnesení zní následovně:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, odmítajíc snahy o extenzivní výklad rozsahu uplatnění a úvahy o zpětné časové působnosti Listiny základních práv Evropské unie, vyzdvihujíc pozitivní význam mezinárodního vývoje v Evropě po pádu železné opony a přání evropských národů nezatěžovat budoucnost politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti, kladouc důraz na dobré sousedské vztahy a plnoprávné členství České republiky v Evropské unii jakožto základní zahraničněpolitické priority České republiky, vycházejíc z toho, že rozsah a podmínky restitučního zákonodárství jsou zcela a výlučně v pravomoci českých ústavních orgánů prohlašuje, že

1. ustanovení Listiny základních práv Evropské unie jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Evropské unie a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Evropské unie;

2. právní status, který je přiznáván Listině základních práv Evropské unie, proto bez jakýchkoli pochybností zajišťuje, že tato nemůže působit retroaktivně a zpochybnit tak právní a majetkové vztahy vyplývající z československého zákonodárství, zejména z let 1940 až 1946, jakož ani dosavadní judikaturu evropských a vnitrostátních soudů, které tyto právní a majetkové otázky řeší."

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP